Gå til innhold

Klage på en endringsmelding i TVINN

Du kan klage på vedtak om endring.

Klage som gjelder fastsettelse av merverdiavgift eller særavgift (rub 47 på deklarasjonen) må du sende til ditt skattekontor. Klager knyttet til fastsettelse av tollavgift (rub 47 på deklarasjonen) eller fastsettelse av grunnlagsdata (rub 1-46 på deklarasjonen)må du sende til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Klagefristen er seks  uker fra du mottok vedtaket. 

Mer informasjon om klageadgangen, finner du på regjeringen.no: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. 

Du kan ikke reise søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket uten at du har benyttet klageadgangen og klagen er avgjort av klageinstansen. Det samme gjelder også videre klage til Sivilombudsmannen.