Gå til innhold

Refusjon av tollavgift og merverdiavgift

Hvis du returnerer en vare til avsender i utlandet på grunn av feil eller mangler, kan du søke om refusjon av avgiftene du betalte ved import.

Privatpersoner og ikke-registrerte mva-pliktige virksomheter

Ønsker du refusjon av tollavgift skal du søke til Tolletaten 

Ønsker du refusjon av merverdiavgift/ særavgift skal du søke til Skatteetaten 

MVA-registrerte virksomheter kan ikke søke refusjon av merverdiavgift

Dersom du er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal du beregne og innberette innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen til Skatteetaten.

Her kan du finne mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider.

Mangelfull vare

Du kan få refundert tollavgift og merverdiavgift for varer som blir sendt i retur til utlandet hvis de er feilsendt, feilbestilt, levert for sent eller ikke i samsvar med bestillingen.

For å få refusjon må selgeren

  • levere gratis erstatningsleveranse som har blitt deklarert for prosedyren overgang til fri disponering inn i Norge, eller
  • akseptere at varen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen.

Du må dokumentere dette i søknaden.

Hvis selgeren ikke har akseptert mangelen, kan du ikke få refusjon selv om varen rent faktisk er mangelfull, og du har returnert den til utlandet. Husk derfor alltid å gjøre en avtale med selgeren i utlandet før du sender varen i retur.

Når du sender en vare i retur, og mottar en ny vare i erstatning, må du alltid betale tollavgiften og andre avgifter på erstatningsvaren. Det er kun tollavgiften og andre avgifter på den opprinnelige varen du kan få refundert.Erstatningsvaren må du derfor deklarere for prosedyren overgang til fri disponering på ordinært vis.

Salg til utlandet

Hvis en vare som tidligere er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering  inn i Norge blir sendt til utlandet i uendret og ubrukt stand, kan du også søke om å få refundert tollavgiften og merverdiavgiften. Søknad om refusjon av tollavgift sender du til Vareførselsdivisjonen. Søknad om refusjon av merverdiavgift sender du til Skatteetaten.  

For å kunne få refundert tollavgiften og andre avgifter må du ha solgt varen til en kjøper utenfor Norge. Det kan enten være en ny kjøper eller at den opprinnelige selgeren kjøper varen tilbake. 

Destruksjon

Det er mulig å få tillatelse til å destruere mangelfulle varer av Tolletaten i stedet for å returnere de til utlandet. Du må selv kontakte tollmyndighetene for å gjøre en avtale om destruksjon. Destruksjon kan være et alternativ hvis du har importert matvarer som er bedervet når de ankommer Norge.

Slik søker du om refusjon

Bedrifter som ikke har tillatelse til å sende inn en elektronisk endringsmelding i TVINN må bruke skjema for innsendelse av endringsmelding i Altinn når de skal sende inn søknad om refusjon av tollavgift. 

Slik virker det nye skjemaet

  • Bedriftene eller deres representanter fyller inn søknad i Altinn. Søkeren velger årsak til endring/korrigering og får beskjed om å legge ved anbefalt dokumentasjon for saksbehandlingen.
  • Søkeren sender utfylt søknad og nødvendige dokumentasjon fra Altinn til Tolletaten.
  • Søknadens innhold og vedlegg registreres automatisk i Public 360.
  • Søkeren får automatisk bekreftelse på mottatt søknad sendt til den e-postadressen de har oppgitt i skjemaet.

Ett skjema kan omfatte flere deklarasjoner dersom det gjelder samme bedrift og samme årsak.

Disse kan bruke skjemaet

Alle eksportører, importører og deres representanter (transportører/speditører mv.) kan benytte skjemaet for å korrigere inn- og utførselsdeklarasjoner. Bedrifter som har tillatelse til å sende inn en elektronisk endringsmelding skal gjøre dette selv i TVINN som tidligere.

Rollekrav i Altinn: Regnskapsmedarbeider

Skjemaet gjelder ikke for:

  • Refusjon av særavgifter i forbindelse med gjenutførsel
  • Refusjon av særavgifter i forbindelse med avgiftsfri bruk
  • Refusjon av merverdiavgift i forbindelse med gjenutførsel til firmaer som ikke er registrert for merverdiavgift.

 Dersom bedriften ønsker refusjon i ovennevnte tilfeller, må de kontakte Skatteetaten.

 Privatpersoner kan søke via skjema for tilbakebetaling på toll.no

Tidsfrister for refusjon av tollavgift 

For å få refundert tollavgift må du sende varen tilbake til avsender i utlandet senest to år etter innførselen.  

Søknad om refusjon av tollavgift må være mottatt av Tolletaten senest tre år etter at varen er gjenutført til utlandet. Denne fristen kan ikke forlenges.