Gå til innhold

Mer om arbeidet med omorganisering

Tolletaten er i gang med en omorganiseringsprosess. Les om bakgrunnen og den videre planen for arbeidet.

Bakgrunn

Finansdepartementet ga i 2016 Tolletaten i oppdrag å vurdere om dagens organisering var hensiktsmessig. Da Øystein Børmer tiltrådte som tolldirektør våren 2017, opprettet han et utvalg ledet av Tom Colbjørnsen som skulle gi en anbefaling om organisering. Med utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt av Colbjørnsen-utvalget, arbeidet etaten videre med organisasjonsmodeller. Dette arbeidet munnet ut i et brev til Finansdepartementet om organisering.

Det ble deretter besluttet å gjennomføre omorganiseringen i to trinn. 1. juni 2019 trådte trinn 1 av omorganiseringen i kraft. Trinn 1 er en endring som står på egne ben. Endringen medførte at Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.  

Trinn 2 vil gi større endringer. Arbeidet er ventet ferdigstilt 1. oktober 2020. 

Trinn 1 - levert 1. juni 2019

Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet. Ny overordnet struktur medførte i svært liten grad endring i lokalisering av arbeidsplasser.

Organisasjonskart gjeldende fra 1.  juni 2019

Trinn 2 - frem til 1. oktober 2020

I denne fasen blir det større endringer i hele organisasjonen. Dette betyr helt overordnet at Tolletaten nå jobber med:

  • Detaljering av ny organisering for trinn 2.
  • Vurdering av geografisk plassering av enheter med utgangspunkt i dagens lokalisering av tollkontor.
  • Innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.
  • Implementering av ny organisasjon.

Det er ikke et mål å nedbemanne i omorganiseringen.

Fase 2 av omorganiseringen er planlagt iverksatt i andre halvår 2020.

Tom Daniel Ø. Sunde er prosjektleder i arbeidet med ny organisering av Tolletaten.

Har du spørsmål vedrørende arbeidet med omorganiseringen kan du sende e-post til: ou@toll.no