Gå til innhold

Mer om arbeidet med omorganisering

Tolletaten er i gang med en omorganiseringsprosess. Les om bakgrunnen og den videre planen for arbeidet.

Bakgrunn

Finansdepartementet ga i 2016 Tolletaten i oppdrag å vurdere om dagens organisering var hensiktsmessig. Da Øystein Børmer tiltrådte som tolldirektør våren 2017, opprettet han et utvalg ledet av Tom Colbjørnsen som skulle gi en anbefaling om organisering. Med utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt av Colbjørnsen-utvalget, arbeidet etaten videre med organisasjonsmodeller. Dette arbeidet munnet ut i et brev til Finansdepartementet om organisering.

181212-ny-organisering-av-tolletaten-v1.01.pdfLes Tolletatens brev til Finansdepartementet om omorganiseringen (304 kB)

Det ble deretter besluttet å gjennomføre omorganiseringen i to trinn. 1. juni 2019 trådte trinn 1 av omorganiseringen i kraft. Trinn 1 er en endring som står på egne ben. Endringen medførte at Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.  

rapport-om-ny-organisering-av-tolletaten.pdfLes rapporten til Finansdepartementet om ny organisering 1. juni (1,0 MB)

Organisasjonskart som gjelder fra 1.  juni 2019

Trinn 2 vil gi større endringer. Arbeidet er ventet ferdigstilt før sommeren 2020. 

Les om årsaker og mål for omorganiseringen

Trinn 1 - levert 1. juni 2019

Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet. Ny overordnet struktur medførte i svært liten grad endring i lokalisering av arbeidsplasser.

Trinn 2 - frem til første halvår 2020

I denne fasen blir det større endringer i hele organisasjonen. Dette betyr helt overordnet at Tolletaten nå jobber med:

  • Detaljering av  ny organisering for trinn 2.
  • Vurdering av geografisk plassering av enheter med utgangspunkt i dagens lokalisering av tollkontor.
  • Innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.
  • Implementering av ny organisasjon.

Det er ikke et mål å nedbemanne i omorganiseringen.

Fase 2 av omorganiseringen er planlagt iverksatt i første halvår 2020.

Tord Bern Hansen er prosjektleder i arbeidet med ny organisering av Tolletaten.

Har du spørsmål vedrørende arbeidet med omorganiseringen kan du sende e-post til: ou@toll.no