Gå til innhold

Mer om arbeidet med omorganisering

Tolletaten har vært i gjennom en omorganiseringsprosess. Les om bakgrunnen og planen for arbeidet.

Bakgrunn

Finansdepartementet ga i 2016 Tolletaten i oppdrag å vurdere om dagens organisering var hensiktsmessig. Da Øystein Børmer tiltrådte som tolldirektør våren 2017, opprettet han et utvalg ledet av Tom Colbjørnsen som skulle gi en anbefaling om organisering. Med utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt av Colbjørnsen-utvalget, arbeidet etaten videre med organisasjonsmodeller. Dette arbeidet munnet ut i et brev til Finansdepartementet om organisering.

Det ble deretter besluttet å gjennomføre omorganiseringen i to trinn. 1. juni 2019 trådte trinn 1 av omorganiseringen i kraft. Trinn 1 er en endring som står på egne ben. Endringen medførte at Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.  

Trinn 2 ga større endringer og arbeidet ble ferdigstilt 1. oktober 2020. 

Trinn 1 - levert 1. juni 2019

Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet. Ny overordnet struktur medførte i svært liten grad endring i lokalisering av arbeidsplasser.

Organisasjonskart gjeldende fra 1.  juni 2019

Trinn 2 - levert 1. oktober 2020

Denne implenteringen innebar større endringer i hele organisasjonen, blant annet endring av organisasjonsstruktur og innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.

Det har ikke vært et mål å nedbemanne i omorganiseringen.

Tom Daniel Ø. Sunde er prosjektleder i arbeidet med ny organisering av Tolletaten.

Har du spørsmål vedrørende arbeidet med omorganiseringen kan du sende e-post til: ou@toll.no