Gå til innhold

Omorganisering i Tolletaten

1. juni 2019 ble Tolletaten omorganisert med et direktorat og to landsdekkende fagdivisjoner. Dette er trinn 1 i en omorganiseringsprosess. Trinn 2 av omorganiseringen er planlagt iverksatt 1. oktober 2020.

Årsaker til at Tolletaten omorganiserer

  • Økning i varestrømmer til og fra Norge og mer avanserte smuglere, krever en effektiv og fleksibel organisering.
  • Vi ønsker en etat som er tilpasningsdyktig og som enkelt kan omdisponere ressurser til områder hvor behovet til enhver tid er størst.
  • Tolletaten er i full gang med omfattende digitalisering som skal gi næringslivet bedre tjenester samtidig som kontrollen styrkes. Tolletaten trenger en organisering som støtter opp om digitaliseringsarbeidet.
  • Krav til effektivisering i offentlig sektor øker: Vi må utnytte ressursene best mulig.

Mål for omorganiseringen

  • Større fagmiljøer og mer tilrettelegging for spesialisering: Den nye organiseringen legger til rette for nasjonale enheter og fellesfunksjoner.
  • Økt utviklingskraft: Etaten skal levere enda bedre tjenester til brukere og næringsliv.
  • Mer effektiv og fleksibel ressursutnyttelse og bedre samhandling. 

Hva betyr endringen i trinn 2 for våre kunder?

Tolletaten har en viktig oppgave på grensa og skal fortsatt være til stede over hele landet og tilby nødvendige tjenester til privatpersoner og næringsliv. Det kan bli mindre endringer som har betydning for kundene våre, men det er for tidlig å si noe om dette. 

For våre næringslivskunder kan det bli endringer i for eksempel hvem kundene skal forholde seg til. Hvis det blir endringer, vil vi gi informasjon i god tid. 

Flyttes arbeidsplasser som en følge av omorganiseringen?

Det er en del av omorganiseringsarbeidet å vurdere hvor enheter skal plasseres geografisk og hvor mange ansatte som skal jobbe der. Det er besluttet at hovedkontoret for vareførselsdivisjonen skal plasseres i Bergen og at hovedkontoret for grensedivisjonen skal ligge i Mosseområdet. Hva organisasjonsendringen i trinn 2 betyr for fordeling av arbeidsplasser, er det for tidlig å si noe om. Det er ikke et mål å nedbemanne i omorganiseringen

Ny organisering

Den nye organiseringen ser slik ut etter trinn 1: 

Den nye organisasjonsmodellen går fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Grensedivisjonen har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Divisjonsledelsen vil plasseres i Mosseområdet.

Vareførselsdivisjonen har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Divisjonsledelsen er plassert i Bergen.