Gå til innhold

[Utgått]Tolltariffen 2020 - innspill til nye oppdelinger

Næringslivet og offentlige organer inviteres til å komme med innspill til nye tariffoppdelinger eller endringer av eksisterende oppdelinger.

Følgende kriterier legges til grunn ved vurderingen av forslagene:

  • Forslaget må være teknisk mulig å gjennomføre i forhold til HS-nomenklaturen og eksisterende tolloppdelinger (oppdeling på 7. siffer). Dette innebærer bl.a. at det ikke kan foreslås nye posisjoner (firesifrede oppdelinger) eller underposisjoner (sekssifrede oppdelinger).
  • Behovet for nye oppdelinger skal dokumenteres med handelstall (kvantum/verdi). Bransjen selv har som regel oversikt over slik tall, selv om varen ikke er spesifisert i tolltariffen.
  • Det skal begrunnes hvorfor det er behov for oppdelingen(e).
  • Våre fremste handelspartnere er i EU. For å sammenligne handelstall, først og fremst med de nordiske landene, bør det derfor – ifølge SSB – tas sikte på at nye oppdelinger i størst mulig grad harmoniseres med oppdelingene i EUs tolltariff (KN – Kombinerte Nomenklatur).
  • Forslaget til nye oppdelinger innenfor en og samme varegruppe, herunder kapittel 3, bør i størst mulig grad være samordnet mellom de ulike aktører i næringen.

Den norske tolltariffen bygger på HS-nomenklaturen og fastsettes i henhold til budsjettvedtak etter Grunnloven § 75a. Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd gir Finansdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i tolltariffen ved å innarbeide nye tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger.

Forslag som har innvirkning på tollsatsene vil først bli vurdert av direktoratet og deretter eventuelt oversendt Finansdepartementet.

Har du spørsmål kan du sende en e-post til tolltariffen@toll.no.

Innspill til tolltariffen 2020 må være mottatt innen 2. april 2019. Disse vil bli sendt på høring og blir publisert på toll.no.

Innspill kan sendes på e-post til post@toll.no. Bruk 19/06015 i emnefeltet, eller per post til

Tolldirektoratet

Postboks 2103 Vika

0125 Oslo