Gå til innhold

[Utgått]Ny veileder om overtredelsesgebyr

Tolldirektoratet har utarbeidet en veileder for ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven § 16-17.

Adgangen for Tolletaten til å ilegge administrativt tillegg til merverdiavgift ble fjernet 1. januar da forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift ble overført til Skatteetaten og merverdiavgiftsloven § 13-3 ble opphevet.

Tolletaten har fra samme tidspunkt fått hjemmel i tolloven § 16-17 med tilhørende forskriftsbestemmelser til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på mange av pliktene i tolloven.

Overtredelsesgebyr skal bidra til effektiv sanksjonering og stimulere til etterlevelse av tollregelverket.

I henhold til veilederen kan Tolletaten gi et overtredelsesgebyr fra 1 til 10 rettsgebyr ved første gangs overtredelse. Ved annen gangs overtredelse dobles gebyret og så videre.

Ett rettsgebyr utgjør pr. 1. januar 2017 kr 1049.

Eksemplene på pliktbrudd som listes opp i utmålingsskjema er ikke uttømmende, og skjema må leses i sammenheng med veilederen.

Veilederen for utmåling og ileggelse av overtredelsesgebyr

Utmålingsskjema