Gå til innhold

Utmålingsskjema (opphevet)

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.

Eksemplene på pliktbrudd som listes opp i utmålingsskjema er ikke uttømmende, og skjema må leses i sammenheng med veilederen.

Overtredelsens artStørrelse på overtredelsesgebyret
Eksempler/ oversikt over mest vanlige   pliktbrudd1. gangs fastsettelse2. gangs fastsettelse3. gangs fastsettelse osv.

Toll. § 3-1 første ledd: manglende, uriktig eller ufullstendig forhåndsvarsel

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-1 annet ledd: manglende, uriktig eller ufullstendig melding og fremleggelse

5 R

10 R

20 R

Toll. § 3-2: manglende overholdelse av plikten til å føre transportmiddelet til sted hvor tollmyndighetene er stasjonert eller sted angitt av tollmyndighetene

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-3: manglende, uriktig eller ufullstendig melding om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 3-4: lossing uten tillatelse

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-5: lasting uten tillatelse

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-6: manglende, uriktig eller ufullstendig melding ved videre transport i tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 3-7: manglende, uriktig eller ufullstendig melding ved avreise fra tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-1: manglende tollbehandling ved innførsel

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-10: manglende deklarering av vare(r)

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: feilaktig deklarering av verdi/tollverdi (alvorlige feil)

3 R (privat)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: feilaktig deklarering av verdi/tollverdi (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: feilaktig klassifisering med betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (alvorlige feil)

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: feilaktig klassifisering uten betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: feil med opprinnelsesbevis eller brudd på forsendelsesregelen

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: feil med opprinnelse uten betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil – «formelle feil» iht. handelsavtalen)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: oppgitt i deklarasjonen at tillatelse til innførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er tilfellet

3 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: oversittelse av frister satt for deklarering

3 R (private)

5 R (foretak)

6 R (private)

10 R (foretak)

12 R (private)

20 R (foretak)

Toll. § 4-10: andre mindre alvorlige feil med deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes at tillatelser foreligger), feil valutakurs m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse med betydning for bl.a.   toll/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (alvorlige feil)

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-11: feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse uten betydning for bl.a.   toll/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: andre mindre alvorlige feil med deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes at tillatelser foreligger) m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: oppgitt i deklarasjonen at tillatelse til utførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er tilfellet.

3 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-11: varen utføres før tolldeklarasjonen er godkjent

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-12: manglende eller mangelfull oppbevaring av meldinger, deklarasjoner, dokumenter mv.   

5 R (kun foretak)

10 R (kun foretak)

20 R (kun foretak)

Toll. §§ 4-20 til 4-25: ulovlig disponering

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-22: manglende registrering av grensepassering ved utførsel og der varen er plassert under en transitteringsprosedyre.

5 R

10 R

20 R

Toll. § 4-22: oppstart av transittering for vare som ikke lenger befinner seg i landet

10 R

20 R

40 R

Toll. § 4-22: underdeklarert skyldbeløp (garanti)

10 R

20 R

40 R

Toll. § 4-22: forsegling ikke påsatt iht avgitt transitteringsdeklarasjon, herunder feil plombenummer, manglende eller utilstrekkelig forsegling, også for transitteringer fra Norge til Norge

10 R

20 R

40 R

Toll. § 4-22: ankomst registrert før grensepassering inn i landet

5 R

10 R

20 R

Toll. § 4-22: oversittet frist for å avgi lossemerknader

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-22: andre mindre alvorlige feildeklareringer i NCTS (bl.a. feil vekt/kolli, feil mottaker, feil varebeskrivelse m.m.). Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-30: mangelfull føring eller innsending av merknadsjournal

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: mangelfull føring av tollagerregnskap

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: manglende søknad om endring av tollageret, herunder bl.a. størrelse, sikring, plassering, ansvarshavende mv.

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: brudd på vilkårene for direktekjøring

5 R

10 R

20 R

Toll. § 4-30: andre mindre alvorlige overtredelser av tollagerbevillingen, herunder f.eks. manglende underretning om at det ikke lenger er behov for tollagerbevilling m.m.

3 R

6 R

12 R

Toll. § 16-17 bokstav d: feil med opprinnelsesdokumentasjon som er ment å tjene som bevis ved tollekspedering i annet land.

10 R

20 R

40 R

 

Utmålingsskjema - typetilfeller (manglende medvirkning til kontroll)

Tabellen under viser anbefalte rammer for ileggelse av overtredelsesgebyr for ulike pliktbrudd etter tolloven §§ 13-4 og 13-7. Eksemplene på pliktbrudd er ikke uttømmende, og tabellen må leses i sammenheng med veilederen.

Type overtredelse (manglende medvirkning til kontroll)

Overtredelsesgebyr

 

Virksomhet

Privatperson

Tolloven § 13-4: Hindre/nekte fysisk adgang til undersøkelse av lokaler og varer (alternativt bistand fra politiet)

15-30 R

3-10 R

Tolloven § 13-4: Hindre/nekte adgang til gjennomsyn av arkiver mv. og/eller kopiering av arkiv

10-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-4: Hindre/vanskeliggjøre kontroll og gjennomgang av dokumenter/regnskap og programvare

10-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-4: Unnlate å avgi vareprøver

10-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-4: Unnlate å yte nødvendig veiledning og bistand, herunder ikke etterfølge anmodning om å legge frem dokumentasjon

10-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-7: Hindre/vanskeliggjøre adgang til tollager eller sted for ufortollet vare, særlig varslet kontroll (alternativt bistand fra politiet)

15-30 R

3-10 R

Tolloven § 13-7: Unnlate å tilrettelegge for kontroll eller hindre/vanskeliggjøre nødvendige undersøkelser

15-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-7: Hindre/vanskeliggjøre kontroll av transportmiddel som kommer til eller forlater et tollager, fører nekter å samarbeide

15-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-7: Unndra/gjemme bort varer for kontroll

15-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-7: Hindre kontroll av lagerregnskap og lagerbeholdning, unnlate å bistå ved kontroll, herunder ikke fremlegge dokumentasjon

15-30 R

3-7 R