Gå til innhold

Utmålingsskjema

Eksemplene på pliktbrudd som listes opp i utmålingsskjema er ikke uttømmende, og skjema må leses i sammenheng med veilederen.

Overtredelsens artStørrelse på overtredelsesgebyret
Eksempler/ oversikt over mest vanlige   pliktbrudd1. gangs fastsettelse2. gangs fastsettelse3. gangs fastsettelse osv.

Toll. § 3-1 første ledd: manglende, uriktig eller ufullstendig forhåndsvarsel

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-1 annet ledd: manglende, uriktig eller ufullstendig melding og fremleggelse

5 R

10 R

20 R

Toll. § 3-2: manglende overholdelse av plikten til å føre transportmiddelet til sted hvor tollmyndighetene er stasjonert eller sted angitt av tollmyndighetene

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-3: manglende, uriktig eller ufullstendig melding om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 3-4: lossing uten tillatelse

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-5: lasting uten tillatelse

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-6: manglende, uriktig eller ufullstendig melding ved videre transport i tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 3-7: manglende, uriktig eller ufullstendig melding ved avreise fra tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-1: manglende tollbehandling ved innførsel

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-10: manglende deklarering av vare(r)

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: feilaktig deklarering av verdi/tollverdi (alvorlige feil)

3 R (privat)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: feilaktig deklarering av verdi/tollverdi (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: feilaktig klassifisering med betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (alvorlige feil)

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: feilaktig klassifisering uten betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: feil med opprinnelsesbevis eller brudd på forsendelsesregelen

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: feil med opprinnelse uten betydning for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil – «formelle feil» iht. handelsavtalen)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: oppgitt i deklarasjonen at tillatelse til innførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er tilfellet

3 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: oversittelse av frister satt for deklarering

3 R (private)

5 R (foretak)

6 R (private)

10 R (foretak)

12 R (private)

20 R (foretak)

Toll. § 4-10: andre mindre alvorlige feil med deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes at tillatelser foreligger), feil valutakurs m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse med betydning for bl.a.   toll/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (alvorlige feil)

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-11: feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse uten betydning for bl.a.   toll/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: andre mindre alvorlige feil med deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes at tillatelser foreligger) m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: oppgitt i deklarasjonen at tillatelse til utførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er tilfellet.

3 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-11: varen utføres før tolldeklarasjonen er godkjent

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-12: manglende eller mangelfull oppbevaring av meldinger, deklarasjoner, dokumenter mv.   

5 R (kun foretak)

10 R (kun foretak)

20 R (kun foretak)

Toll. §§ 4-20 til 4-25: ulovlig disponering

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-22: manglende registrering av grensepassering ved utførsel og der varen er plassert under en transitteringsprosedyre.

5 R

10 R

20 R

Toll. § 4-22: oppstart av transittering for vare som ikke lenger befinner seg i landet

10 R

20 R

40 R

Toll. § 4-22: underdeklarert skyldbeløp (garanti)

10 R

20 R

40 R

Toll. § 4-22: forsegling ikke påsatt iht avgitt transitteringsdeklarasjon, herunder feil plombenummer, manglende eller utilstrekkelig forsegling, også for transitteringer fra Norge til Norge

10 R

20 R

40 R

Toll. § 4-22: ankomst registrert før grensepassering inn i landet

5 R

10 R

20 R

Toll. § 4-22: oversittet frist for å avgi lossemerknader

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-22: andre mindre alvorlige feildeklareringer i NCTS (bl.a. feil vekt/kolli, feil mottaker, feil varebeskrivelse m.m.). Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-30: mangelfull føring eller innsending av merknadsjournal

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: mangelfull føring av tollagerregnskap

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: manglende søknad om endring av tollageret, herunder bl.a. størrelse, sikring, plassering, ansvarshavende mv.

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: brudd på vilkårene for direktekjøring

5 R

10 R

20 R

Toll. § 4-30: andre mindre alvorlige overtredelser av tollagerbevillingen, herunder f.eks. manglende underretning om at det ikke lenger er behov for tollagerbevilling m.m.

3 R

6 R

12 R

Toll. § 16-17 bokstav d: feil med opprinnelsesdokumentasjon som er ment å tjene som bevis ved tollekspedering i annet land.

10 R

20 R

40 R

 

Utmålingsskjema - typetilfeller (manglende medvirkning til kontroll)

Tabellen under viser anbefalte rammer for ileggelse av overtredelsesgebyr for ulike pliktbrudd etter tolloven §§ 13-4 og 13-7. Eksemplene på pliktbrudd er ikke uttømmende, og tabellen må leses i sammenheng med veilederen.

Type overtredelse (manglende medvirkning til kontroll)

Overtredelsesgebyr

 

Virksomhet

Privatperson

Tolloven § 13-4: Hindre/nekte fysisk adgang til undersøkelse av lokaler og varer (alternativt bistand fra politiet)

15-30 R

3-10 R

Tolloven § 13-4: Hindre/nekte adgang til gjennomsyn av arkiver mv. og/eller kopiering av arkiv

10-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-4: Hindre/vanskeliggjøre kontroll og gjennomgang av dokumenter/regnskap og programvare

10-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-4: Unnlate å avgi vareprøver

10-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-4: Unnlate å yte nødvendig veiledning og bistand, herunder ikke etterfølge anmodning om å legge frem dokumentasjon

10-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-7: Hindre/vanskeliggjøre adgang til tollager eller sted for ufortollet vare, særlig varslet kontroll (alternativt bistand fra politiet)

15-30 R

3-10 R

Tolloven § 13-7: Unnlate å tilrettelegge for kontroll eller hindre/vanskeliggjøre nødvendige undersøkelser

15-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-7: Hindre/vanskeliggjøre kontroll av transportmiddel som kommer til eller forlater et tollager, fører nekter å samarbeide

15-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-7: Unndra/gjemme bort varer for kontroll

15-30 R

3-7 R

Tolloven § 13-7: Hindre kontroll av lagerregnskap og lagerbeholdning, unnlate å bistå ved kontroll, herunder ikke fremlegge dokumentasjon

15-30 R

3-7 R