Gå til innhold
Innførselsdeklarasjon

Innførselsdeklarasjon

1 Deklarasjon

1. kolonne (avsenderland):

2. kolonne:

Oppgi kode for ekspedisjonstype i følge nedenstående oversikt:

2 Avsender/eksportør

Oppgi utenlandsk selgers (fakturautsteder) navn og adresse. Dersom forsendelsen omfatter flere selgere enn det er plass til i rubrikken, skrives «se vedlagt fakturaoversikt». I TVINN benyttes fritekstfelt (TXT) med henvisning til fakturaoversikt. Fakturaoversikt oppbevares hos deklarasjonspliktig. 

3 Blanketter

Når deklarasjonen bare dekker en varepost, skal ikke rubrikken fylles ut. I slike tilfeller oppgis tallet «1» i rubrikk 5. Når deklarasjonen dekker flere vareposter, oppgis blankettsettets nummer i forhold til det totale antall blankettsett som deklarasjonen omfatter.

Eksempel:
Hvis det legges fram en deklarasjon med to fortsettelsesark, oppgis 1/3 på deklarasjonen, 2/3 på det første fortsettelsesarket og 3/3 på det andre fortsettelsesarket.

5 Vareposter

Oppgi antall vareposter som deklarasjonen omfatter. Antall vareposter må stemme med totalt antall av «varebeskrivelse»-rubrikker som fylles ut (totalt antall av rubrikk 31 som er benyttet på deklarasjonen og på fortsettelsesark).

6 Antall kolli

Oppgi det samlede antall kolli som deklarasjonen omfatter.

7 Referansenummer

Rubrikken står til deklarasjonspliktig/tollrepresentants disposisjon.

8 Mottaker

Oppgi den deklarasjonspliktige sitt navn, kundenummer og adresse. Den som mottar varen fremgår av faktura og evt. fraktdokumenter. Kundenummer er organisasjonsnummer eller fødselsnummer.

12 Verdiopplysninger

Oppgi fraktomkostningene (til norsk grense) for hele deklarasjonen når disse ikke inngår i fakturaprisen. Oppgis i norske kroner.

14 Deklarant/representant

Hvis deklareringen er utført av tollrepresentant e.l. oppgis dennes navn, kundenummer og telefonnummer.

15 Kode avsender/utførselsland

Med avsenderland forstås det land hvor varen er sendt fra uten mellomliggende handelstransaksjon (omlasting underveis endrer ikke forholdet).

19 Containere

Oppgi med følgende koder om varene blir transportert i containere eller ikke ved innpassering til Norge:
0: Varer som ikke transporteres i containere.
1: Varer som transporteres i containere

For forsendelser hvor varene fraktes i container i rubrikk 19 (kode 1), skal containernummer oppgis i rubrikk 31 i varebeskrivelsen. 

20 Leveringsvilkår

Rubrikken består av to felt: 

Felt 1: Leveringsvilkår - felt for trebokstavskode - dette feltet må fylles ut, se Incoterms

Felt 2: Leveringssted– felt for angivelse av varens leveringssted, må fylles ut

Incoterms 2020

 
Koder som kan benyttes ved alle typer transporter (any mode of transport): Hva dekkes av selger (ikke fullstendig, man må kjøpe INCO terms for å få dette):
EXW - Ex Works Til første transportledd uten eksportdeklarering
FCA - Free Carrier Til og med eksportdeklarering grense (inklusive innenlands transport til grense)
CPT - Carriage Paid To Frakt betalt fram til ankomstland, men ikke risiko og ikke import/toll-deklarasjon
CIP - Carriage and Insurance Paid to Frakt og forsikring frem til ankomstland, men ikke import/toll-deklarasjon.
DAP - Delivered At Place (Selger bærer kostnadene fram til bestemmelsessted før lossingen har funnet sted) ny 2020 Frakt og risiko fram til ankomststed levert fram til kunde, men uten import/toll-deklarasjon
DPU - Delivered Place Unloaded (selger bærer kostnadene fram til varene er utlosset/losset av transportmiddelet på bestemmelsesstedet) Frakt og risiko fram til ankomststed levert og losset hos kunde, men uten import/toll-deklarasjon)
DDP - Delivered Duty Paid Frakt og risiko fram til ankomststed levert frem til kunde, med import/toll-deklarasjon.
 
Koder som bare brukes ved transport på indre vannveier og sjøtransport: Hva dekkes av selger (ikke fullstendig, man må kjøpe INCO terms for å få dette):
FAS - Free Alongside Ship Levert frem til skipsside, uten eksportdeklarering
FOB - Free On Board Levert om bord i skip, med eksportdeklarering
CFR - Cost and Freight Levert frem til ankomst kai, med eksportdeklarering, men uten risiko lengre enn til lastet om bord
CIF - Cost, Insurance, Freight Levert med forsikring frem til ankomst kai, med eksportdeklarering

21 Det aktive transportmidlets identitet og nasjonalitet ved grensepassering

Oppgi det aktive transportmidlets nasjonalitet ved innpassering til Norge. Nasjonaliteten oppgis i kolonnen til høyre i rubrikken med kode i henhold til «Statistisk landliste» i Tolltariffen Når det dreier seg om en kombinert transport, eller hvis det benyttes flere transportmidler, oppgis nasjonaliteten til det transportmidlet som sørger for fremdriften. (Eks: Ved bil på ferge, oppgis nasjonaliteten til fergen.) Ved postforsendelser, transport med jernbane eller via faste transportinstallasjoner (rør, kabler, osv.) skal ikke rubrikken fylles ut.

22 Fakturert valuta og totalbeløp

Oppgi valutakoden i første kolonne i henhold til «Statistisk landliste» bak i veilederen. Fakturabeløpet skrives i andre kolonne.

Ved delfortolling (når fakturaen omfatter andre/mer varer enn det som innføres) oppgis bare den delen av fakturabeløpet som gjelder de innførte varene, eventuelt inkludert en forholdsmessig fordeling av fakturerte felleskostnader.

Hvis ekspedisjonen omfatter flere fakturaer i forskjellig valuta, oppføres det samlede fakturabeløpet omregnet til norske kroner.

 

23 Omregningskurs

Oppgi kursen som er benyttet ved omregning av fakturabeløp til norske kroner. Kursene fastsettes av Tolletaten, og kunngjøres på toll.no. Foreligger det valuta som ikke er med i kunngjøringen, nyttes bankenes noterte salgskurser.
Omfatter ekspedisjonen varer som er fakturert i forskjellige valutaer oppgis kursene på fakturaoversikten og intet oppgis i rubrikken for omregningskurs.
Hvis TVINN-ekspedisjonen omfatter flere fakturaer i forskjellig valuta og det samlede fakturabeløpet oppføres omregnet til norske kroner, skal kurs «100» oppgis i feltet.
Det skal alltid nyttes den kurs som gjelder på det tidspunkt varene blir stilt til fri rådighet.

24 Transaksjonstype

Oppgi med kode i første kolonne hva innførselen er basert på i henhold til nedenstående liste:

01: Kjøp mot vederlag, finansiell leasing
02: Gratis erstatningsleveranser.
03: Gaver og andre leveranser som mottas uten kostnad
04: Midlertidig innførsel for betalt bearbeiding
05: Gjeninnførsel etter betalt bearbeiding
06: Midlertidig innførsel for/gjeninnførsel etter reparasjon, leie, lån eller operasjonell leasing
08: Bygg og anlegg, inkludert delsendinger
09: Annet
10: Varer i retur

25 Transportmåte ved grensen

Oppgi med kode transportmåten ved innpassering til Norge i henhold til nedenstående oversikt:

Transportmåte

Kode

Fartøy, norske/utenlandske 10
Jernbanevogn på fartøy 12
Bil på fartøy 16
Tilhenger på fartøy 17
Jernbane 20
Bil/tihenger på jernbane 23
Bil (vegtransport) 30
Luftfartøy 40
Post 50
Faste installasjoner (rør, kabler osv.) 70
Transport på innenlandske vannveier 80
Egen fremdrift 90

28 Finansielle opplysninger og bankdata

Oppgi fakturanummer og dato. Fakturaer med fortløpende nummer kan oppgis med første og siste nummer, for eksempel 270-275. Hvis fakturaen ikke er nummerert, oppgis bare dato. 

Omfatter eksepdisjon flere fakturaer enn det er plass til i rubrikken, føres samtlige fakturaer opp på en egen fakturaoversikt som leveres til Tolletaten sammen med deklarasjonen. I rubrikken henvises det til vedlagte fakturaoversikt.

30 Varenes lagringssted

Varenes lagringssted oppgis i henhold til følgende koder:

Tollagertype

Kode

Tollager A A
Tollager A - 10 dagers lager/direktekjørte varer A8
Tollager B B
Tollager C C
Tollager D D
Annet sted, f.eks. direktefortolling X

31 Kolli og varebeskrivelse

Varebeskrivelsen skal være på en slik måte at det er mulig å identifisere varen opp mot fakturaen.  

Varebeskrivelsen skal bare omfatte èn varelinje.  

Kollienes merker og nummer (registrerings- / ankomstnummer og dato for postsendinger) oppgir du ifølge forsendelsesdokumentet. 

Hvis du benytter container, skal du føre opp dennes registreringsnummer. Containernummeret skal følge ISO-standard 6346 eller EN 13044.  

Ved import og eksport av transportmiddel med krav til deklarering av chassinummer skal eget felt i denne rubrikken benyttes.  

Oppgi også antall kolli og kollislag eller, i tilfelle av uemballerte varer, antallet av slike varer som inngår i vareposten, eller eventuelt ordet «bulk», sammen med de opplysninger som er nødvendig for å identifisere varene.  

Hvis vareposten bare omfatter en del av et kolli, skriver du «ex» foran kolliets merke og nummer.

32 Varepost nummer

Varepostene nummereres fortløpende jf rubrikk 5. Når deklarasjonen bare omfatter èn varepost, skal ikke rubrikken fylles ut. I slike tilfeller skal tallet 1 være oppgitt i rubrikk 5.

33 Varenummer

Oppgi gjeldende tolltariffs varenummer. Varenummeret føres opp med de seks første sifrene i første kolonne, foran den stiplede linjen. I andre kolonne føres de to nasjonale sifrene (siffer 7 og 8) opp.

Samlenummer
Når det gjelder flyttegods, personlige effekter og gaveforsendelser (fra privatperson til privatperson), så inneholder disse ofte mange varetyper med lav verdi i en forsendelse. Det er derfor opprettet samlenumre til bruk for slike forsendelser.
00.00.0077 - Flyttegods, reisegods og personlige effekter
00.00.0088 - Gaveforsendelser fra privatperson til privatperson.

Varenummer for maskiner og anlegg i delsendinger:
00.00.0022 - Det er spesielle rutiner ved fortolling av maskiner og anlegg i delsendinger.

Varenummer for samlefortolling: 
00.00.0044 - Varenummeret benyttes av virksomheter med tillatelse til å deklarere samlefortollinger. Regler for forenklet klassifisering (samlenummer 00.00.0011 og 00.00.0055)
For sendinger hvor flere vareposter (varebeskrivelse og varenummer i hht gjeldende tolltariff) har en verdi under kr 1.000 i fakturaen, kan det benyttes en forenklet klassifisering for de aktuelle varepostene. Det vil si at samlenummer 00.00.0011 og 00.00.0055 kan benyttes i stedet for de faktiske varenummer.
For å kunne benytte forenklet klassifisering, må det faktiske varenummeret i hht gjeldende tolltariff oppgis for hver enkelt post i fakturaen. Disse kan slås sammen til et av de nevnte samlenummer så sant totalverdien som da framkommer utgjør mindre enn NOK 1 000,-.
Forenklet klassifisering kan bare benyttes for varesendinger hvor det bare skal betales merverdiavgift og eventuell toll. Forenklet klassifisering kan heller ikke benyttes for restriksjonsbelagte varer, det vil si varer som er belagt med restriksjon i form av tillatelse lisensplikt eller lignende.

Ved bruk av forenklet klassifisering kan følgende samlenummer benyttes:
00.00.0011
Samlenummer for tollpliktige varer. Tollen beregnes etter den tollsats som gjelder for hoveddelen blant de sammentrukne vareposter, regnet etter verdien.

00.00.0055
Samlenummer for tollfrie varer. I de tilfeller varene ikke er tollfrie i henhold til tolltariffen, men i medhold av andre bestemmelser, skal vedkommende hjemmel oppgis.


Pr. tolldeklarasjon kan det bare deklareres med en - 1 - varelinje for hvert samlenummer pr opprinnelsesland. Det vil si at hvis sendingen inneholder varer hvor samlenummer er likt men hvor opprinnelseslandet er ulikt, må du føre opp dette i form av to ulike vareposter på tolldeklarasjonen. Samlenummeret på disse to varepostene vil da være det samme mens opprinnelseslandet må være ulikt.

Det presiseres at varesendinger som bare inneholder ett varenummer skal benytte det faktiske varenummer i henhold til gjeldende tolltariff.

Siste kolonne i rubrikk 33:
Hvis det kreves særskilt fritak/ tollnedsettelse, skal følgende kode benyttes:
S: Generelle eller individuelle skriv fra TAD eller offentlig forvaltningsorgan om tollfrihet, tollnedsettelser, GSP overvåkning m.v. Lettelse betinger at korrekt referansekode og skriv er deklarert i rubrikk 44.

34a Kode opprinnelsesland

Oppgis med kode i henhold til «Statistisk landliste». Med opprinnelsesland forstås det land hvor varen er produsert og/eller har fått sin nåværende form.

35 Bruttovekt

Oppgi varepostens bruttovekt i kg uten desimaler.

36 Preferanse

For å oppnå preferansetollbehandling skal importøren på fortollingstidspunktet framsette et krav om dette i rubrikk 36 på enhetsdokumentet, eller i tilsvarende rubrikk i TVINN. Kodene som skal anvendes i denne rubrikken knytter seg til de forskjellige handelsavtalene. Koden som skal velges er der varen har sin opprinnelse i henhold til gjeldende handelsavtale/preferanseordning.

A: EØS-avtalen, dvs. alle EU-land samt Island.
B: Den bilaterale handelsavtalen EF-Norge.
C: EFTA-konvensjonen, dvs. Sveits (inkludert Liechtenstein) og Island.
G: Det norske GSP-systemet.
P: Andre frihandelsavtaler, som for eksempel Marokko, Chile m.fl. 
J: Hvis tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ikke foreligger på fortollingstidspunktet, men det er god grunn til å tro at varene er opprinnelsesprodukter.
N: Hvis varene ikke har opprinnelsesstatus, skal preferanse ikke kreves.

37 Prosedyre

Oppgi med kode i første kolonne hva innførselen gjelder i henhold til nedenstående oversikt.

Det må være samsvar mellom rubrikkene 1 og 37. Det første siffer i koden i rubrikk 37 skal være lik koden som er oppgitt i andre kolonne i rubrikk 1.

Innførsel

Midlertidig innførsel

Gjeninnførsel

Tollager - innlegg av varer

Ordinær innførsel

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
 40 Ordinær overgang til fri disponering 00 4000 Ordinær innførsel av varer uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere 40, 41, 44, 45 og 49 X
50 4050 Endring av midlertidig innførsel (ikke bearbeiding/reparasjon) til ordinær innførsel. 40, 41, 44, 45 og 49 Skal ikke fylles ut
51 4051 Endring av midlertidig innførsel for bearbeiding til ordinær innførsel. 40, 41, 44, 45 og 49 Skal ikke fylles ut
52 4052 Endring av midlertidig innførsel for reparasjon til ordinær innførsel. 40, 41, 44, 45 og 49 Skal ikke fylles ut
70 4070 Ordinær innførsel av norske varer eller varer gått over til fri disponering. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 40, 41, 44, 45 og 49 A, A8, B, C eller D
71 4071 Ordinær innførsel av utenlandske varer som ikke er gått over til fri disponering. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 40, 41, 44, 45 og 49 A, A8, B, C eller D
41 Ordinær overgang av spesielle varer til fri disponering 00 4100 Ordinær innførsel av spesielle varer uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere 40, 41, 44, 45 og 49 X
70 4170 Ordinær innførsel av spesielle norske varer eller varer gått over til fri disponering. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 40, 41, 44, 45 og 49 A, A8, B, C eller D
71 4171 Ordinær innførsel av spesielle utenlandske varer som ikke er gått over til fri disponering. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 40, 41, 44, 45 og 49 A, A8, B, C eller D


Midlertidig innførsel

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
50 Midlertidig innførsel 00 5000 Midlertidig innførsel av varer (ikke til bearbeiding eller reparasjon) uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. 55 og 58 X
10 5010 Midlertidig innførsel av varer som tidligere er ordinært utført. 55 og 58 X
11 5011 Midlertidig innførsel av spesielle varer som tidligere er ordinært utført. 55 og 58 X
71 5071 Midlertidig innførsel av utenlandske varer som ikke er gått over til fri disponering. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 55 og 58 A, A8, B, C eller D
51 Midlertidig innførsel av industrivare for bearbeiding 00 5100 Midlertidig innførsel av industrivarer for innenlands bearbeiding, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. 51 X
10 5110 Midlertidig innførsel av industrivarer for innenlands bearbeiding. Varene er tidligere ordinært utført. 51 X
11 5111 Midlertidig innførsel av spesielle industrivarer for bearbeiding. Varene er tidligere ordinært utført. 51 X
71 5171 Midlertidig innførsel av utenlandske industrivarer som ikke er gått over i fri disponering, for bearbeiding. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 51 A, A8, B, C eller D
52 Midlertidig innførsel for reparasjon 00 5200 Midlertidig innførsel av varer til reparasjon, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. 50 X
10 5210 Midlertidig innførsel av varer til reparasjon. Varene er tidligere ordinært utført. 50 X
11 5211 Midlertidig innførsel av spesielle varer til reparasjon. Varene er tidligere ordinært utført. 50 X
71 5271 Midlertidig innførsel av utenlandske varer som ikke er gått over til fri disponering, til reparasjon. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 50 A, A8, B, C eller D
57 Midlertidig innførsel av landbruksvare for bearbeiding    00 5700 Midlertidig innførsel av landbruksvare for innenlands bearbeiding, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. 57 X
10 5710

Midlertidig innførsel av landbruksvare for innenlands bearbeiding. Varene er tidligere ordinært utført. 

57 X
11 5711 Midlertidig innførsel av spesielle landbruksvarer for bearbeiding. Varene er tidligere ordinært utført. 57 X
71 5771 Midlertidig innførsel av utenlandske landbruksvarer, som ikke har gått over til fri disponering, for bearbeiding. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 57 A, A8, B, C eller D


Gjeninnførsel

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
60 Gjeninnførsel av varer 00 6000 Gjeninnførsel av varer der forutgående prosedyre ikke kan dokumenteres. 60, 68 X
10 6010 Gjeninnførsel av varer som tidligere er ordinært utført. 60 A, A8, B, C, D eller X
11 6011 Gjeninnførsel av spesielle varer som tidligere er ordinært utført. 60, 68 A, A8, B, C, D eller X
20 6020 Gjeninnførsel av varer som tidligere er midlertidig utført (unntatt for bearbeiding og reparasjon). 61, 68 A, A8, B, C, D eller X
21 6021 Gjeninnførsel av varer som tidligere er midlertidig utført for bearbeiding. 64, 66 A, A8, B, C, D eller X
22 6022 Gjeninnførsel av varer som tidligere er midlertidig utført for reparasjon. 63 A, A8, B, C, D eller X


Innlegg på tollager

Tollager – innlegg av varer:

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
70 Innlegg av norske varer og varer gått over til fri disponering på tollager 00 7000 Innlegg av norske varer på tollager, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. 70, 72 og 76 A, B, C eller D
40 7040 Innlegg av fritt disponerte varer på tollager. (spesielle varer inngår også her) 70, 72 og 76 A, B, C eller D
71 Innlegg av utenlandske varer på tollager 00 7100 Innlegg av utenlandske varer på tollager, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. 73 og 77 A, B, C eller D
71 7171 Overføring av utenlandske varer mellom to tollager. 73 og 77 A, B, C eller D

 

Hva er spesielle varer? (Prosedyrekode 41)

38 Nettovekt

Oppgi nettovekt i kg uten desimaler for de varene som er beskrevet i rubrikk 31. Nettovekten er varenes vekt uten emballasje.

41 Mengde i annen enhet

Fylles bare ut når det av tolltariffen framgår at mengden også skal oppgis i annen enhet enn kg, f.eks. stk., liter, par og lignende.

Tillatte verdier ved deklarering:

 
Verdi Synonymer Verdi Verditekst
C HE Carat
F BLL Fat

G

GRM Gram
K KSD Tørrvekt med 10 % vanninnhold
KG KGM Kilogram
L LTR Liter
M MTR Meter
M2 MTK Kvadratmeter
M3 MTQ Kubikkmeter
M3F MTQ Kubikkmeter fast mål
MWH MWH Megawattime
PAR NPR Antall par
STK NMB Antall enheter

 

43 Verdifastsettelseskode

Det skal deklareres verdifastsettelseskode på alle deklarasjoner, foruten FO-deklarasjoner.

Før opp koden for verdifastsettelse i henhold til nedenstående liste:

 1. Varens transaksjonsverdi (Vareførselsloven § 6-3)
 2. Transaksjonsverdien av identisk vare (Vareførselsloven § 6-4)
 3. Transaksjonsverdien av lignende vare (Vareførselsloven § 6-5)
 4. Tollverdi fastsatt med utgangspunkt i salgspris i Norge (Vareførselsloven § 6-7 )
 5. Utregnet tollverdi (Vareførselsloven § 6-8 )
 6. Alternativ tollverdi (Vareførselsloven § 6-9)

 

44 Tilleggsopplysninger/framlagte dokumenter/sertifikater og autorisasjoner

 

Hvis varen er underlagt en spesiell bestemmelse/restriksjon hvor det må foreligge tillatelse, lisens eller lignende fra en offentlig institusjon (f.eks. for næringsmidler, medisiner m.m.), skal det oppgis en referanse til dette i denne rubrikken.

Når det deklareres tollfrihet/tollnedsettelse i henhold til særskilte brev/skriv eller generelle rundskriv fra Tolletaten, oppgis hjemmel i denne rubrikk (skrivets journalnummer).

Rubrikken for "T.O.kode" skal ikke benyttes. 
Følgende koder benyttes (TVINN har plass til 25 referanselinjer à 35 karakterer):

Koder for tillatelser, lisenser mv:

B3: Virksomheter som innfører teknisk etanol eller alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent må være registrert hos Skatt, eller for alkoholholdig drikk, inneha en kommunalbevilling med importtillatelse.

CE: Krav til CE godkjenning av fritidsfartøy ved innførsel fra land utenfor EU/EØS. Identifikasjonsnummer (CIN- Craft Identification Number) skal alltid oppgis som referansetekst (eks.: NO-HXAB7A33G293)

FD: Krav til deklarering av fangstdokumentasjon. Fangstdokumentnummer skal deklareres, og fangsdokument oversendes straks til Fiskeridirektoratet av den som står for importen.

I1: Innførselslisens fra Utenriksdepartementet.

L3: Tillatelse til innførsel av legemidler.

N2: Analyserapport for ris skal foreligge

MR: Tillatelse fra Miljødirektoratet for innførsel av klima/ozonreduserende gasser.

P2: Plantesunnhetssertifikat

V3: Tillatelse til å innføre våpen, eller tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

V5: Varslet tilsynsmyndighet (Mattilsynet)

VT: Tillatelse fra tilsynsmyndighet (Mattilsynet), CHED-skjema

S6: Tillatelse til innførsel av såvarer til privatpersoner og virksomheter som ikke er registrerte såvareforretninger

S1: Tillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for innførsel av radioaktive legemidler eller sterke radioaktive strålekilder

S3: Tillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for innførsel av sterke laserpekere

TB: Helsedirektoratet har innført bevillingsplikt for virksomheter ved innførsel av tobakksprodukter. Virksomhetens tobakksbevillingsnummer skal oppgis.

K5: Utførselstillatelse fra utenlandske kulturmyndigheter i opprinnelsesland må fremvises ved innførsel av kulturminner til Norge.

W1 –  Krav til utførselstillatelse fra utenlandske Cites myndigheter i opprinnelseslandet. Det kan også være krav til innførselstillatelse fra Miljødirektoratet. Oppgi CITES-utførselstillatelse nr. og/eller CITES-innførselstillatelse nr., for eksempel: DE-A01186/21, 21NO-0007-IM.

Dokumenter som er forhåndsregistrert i TVINN:

AFB: Tillatelse til avgiftsfri bruk

UND: Individuelt unntaksdokument gitt av Tolletaten – fylles ut med årstall/journalnummer.

USK: Tollnedsettelse gitt av Landbruksdirektoratet (INDXXXXXXX).

GEN: Unntaksdokument gitt av Tolletaten gjeldende for alle. Fylles ut med "S" og journalnummer (for eksempel S2001/1234).

KVT: Automatisk kvotetildeling. Blir tildelt fortløpende ved fortolling så lenge kvoten er tilgjengelig. Fylles ut med "T" og kvotens nummer (for eksempel T01012).

FOR: Foreløpig deklarasjon. Benyttes hvis importør har tillatelse fra Tolletaten til foreløpig deklarasjon med frist for oppgjør utover 10 dager. Det må refereres til tillatelsens nummer (for eksempel 2001/1234).

Dokumenter som ikke er forhåndsregistrert i TVINN:

VEC: Brukes ved deklarering av VOEC-forsendelser (nødløsning), med vareverdi inntil 3000 kr pr. varelinje, i TVINN. Varer som ikke er omfattet av VOEC-ordningen: næringsmidler, varer med restriksjoner og varer med særavgifter. Gjelder kun privatpersoner. 

SER: Opprinnelsessertifikat/fakturaerklæring- fylles ut med dokumentets nummer (for eksempel A12345) eller "fakturaerklæring". Ved bruk av fakturaerklæring når tollverdien tilsier at utstederen må være autorisert, oppgis autorisasjonsnummeret.

FLY: Fritak for avgifter for bakkeutstyr, luftfartøyer, flysimulatorer, deler mv og undervisningsmateriell til sivil luftfart. Det skal samtidig henvises til hjemmelen(e) for fritaket. Kun tollfritak: tollavgiftsforskriften § 6-4-5, § 6-4-4 og tollavgiftsloven § 6-4 (1) bokstav e

MIL: Fritak for eksempel for NATO og Hæren. Fritak for både toll og mva: tollavgiftsforskriften § 6-2-1. Dersom mottaker i rubrikk 8 er registrert for mva og varen kun er mva-pliktig, skal kode ikke oppgis ved deklarering.

BOK: Fritak for bøker i siste ledd. mval. 6-4 og fmva. §6-4-3.

UNI: Fritak for toll til universiteter og høyskoler. tollavgiftsforskriften § 6-4-2.

I2: Generell tollfritakskode. tollavgiftsforskriften Kap 6.

M2: Generell mva-fritakskode, Det skal samtidig henvises til hjemmelen for fritaket: mval. kap. 7. Dersom mottaker i rubrikk 8 er registrert for mva skal koden ikke oppgis ved deklarering.

HST: Refranse til sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel av hest

DEL: Delsendinger. vareførselsforskriften § 4-1-1 (4).

CIT: Koden skal benyttes ved deklarering av CITES-arter/-produkter. Oppgi CITES-utførselstillatelse nr. og/eller CITES-innførselstillatelse nr., for eksempel: DE-A01186/21, 21NO-0007-IM.

Koder som benyttes til informasjon:

TXT: (Fritekstfelt) benyttes blant annet for å angi årsak/hjemmel ved midlertidig innførsel. Når varer gjeninnføres etter reparasjon, foredling eller bearbeiding, oppgis art, mengde og verdi for de utførte varer i rubrikk 44. For bearbeidede varers vedkommende gis også opplysninger om hvilken bearbeiding varen har gjennomgått.

DOK: Eksempelvis referanse til innførsel-/utførselsdeklarasjon som skal skrives av.

45 Justeringer

Oppgi summen av eventuelle tillegg og/eller fradrag som gjelder vareposten. Hvis det er mer å trekke fra enn og legge til fakturabeløpet, blir det et negativt beløp her.

Eksempel på tillegg:
Frakt til norsk grense, forsikringspremie, provisjon og royalty.

Eksempel på fradrag:
Diverse rabatter som er gitt i tilknytning til de innførte varene.

46 Statistisk verdi

Oppgi statistisk verdi som i de fleste tilfeller vil være varens verdi ved grensen, dvs. innkjøpsverdi inklusive frakt, forsikring og andre sendingskostnader til norsk havn eller grensestasjon.

Statistisk verdi for varer som innføres for bearbeiding eller foredling i Norge, skal fastsettes som beskrevet i avsnittet om «Tollverdi», «De alternative metoder», inklusive frakt, forsikring og andre sendingskostnader til norsk havn eller grensestasjon.

Statistisk verdi for varer som gjeninnføres etter å ha vært sendt til utlandet for reparasjon, er reparasjonskostnadene tillagt sendingskostnadene fram og tilbake.

Statistisk verdi for varer som gjeninnføres etter å ha vært sendt til utlandet for bearbeiding eller foredling, er utførselsverdien tillagt verdien av bearbeiding eller foredling og sendingskostnadene fram og tilbake.

47 Beregning av avgifter

Denne rubrikken benyttes til beregning av avgifter, toll, særavgifter, merverdiavgift og så videre for hver varepost.

Dersom du er registrert i merverdiavgiftsregisteret, skal du ikke benytte denne rubrikken for merverdiavgiften. Firmaer som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal fra 1.1.2017 beregne og innberette innførselsmerverdiavgiften i den nye skattemeldingen til Skatteetaten.

Dersom du ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret (privatpersoner, utenlandske selskap etc.) skal rubrikken fylles ut og innførselsmerverdiavgiften betales til Tolletaten ved innførselen.

Første kolonne

«Type»: Oppgi avgiftskoden i henhold til nedenstående:

Kode: Avgiftstype

FA: Forskningsavgift
MV: Merverdiavgift
RT: Råvareavhengig toll
TL: Toll

De enkelte særavgiftstypene/gruppene finner du i kommentarene i de respektive særavgiftsrundskriv.

For importører av særavgiftspliktige varer som har fått innvilget utsatt særavgiftsbetaling fra Skatteetaten (tidl. UTB), vil virksomhetens organisasjonsnummer i rubrikk 8 valideres mot Skatteetatens særavgiftsmanntall. Det gjøres en automatisk kontroll mot hvilke særavgifter virksomheten er registrert med i Skatteetatens særavgiftsmanntall. Det skal derfor ikke deklareres UTB som unntaksdokument på tolldeklarasjonen.                              

Ved deklarering av varer som har tillatelse til avgiftsfri bruk, må virksomheten/deklaranten påberope seg dette ved å benytte kode AFB i rubrikk 44 i tolldeklarasjonen.

Andre kolonne

«Grunnlag»: Oppgi grunnlaget avgiften skal beregnes av (f.eks. tollverdi, eget avgiftsgrunnlag, kg, stk.). Grunnlagets benevnelse skal ikke føres opp, bare tall.

Tredje kolonne

«Sats»: Oppgi avgiftssatsen. Prosentsats oppgis med %-tegn. Andre satser oppgis med tall (uten tekst).

I noen tilfeller kan varer som klassifiseres under samme varenummer i tolltariffen ha forskjellig avgiftssats. I slike tilfeller skal en varepost bare omfatte varer med avgift etter samme avgiftssats. Det vil si at samme varenummer kan forekomme flere ganger på samme deklarasjon der samme avgift beregnes i form av ulik avgiftssats på ulike vareposter.

Fjerde kolonne

«Beløp»: Oppgi beregnet avgift.

Femte kolonne

«BM»: Skal ikke benyttes.
«Sum»: Oppgi summen av de beregnede avgiftene når ekspedisjonen bare omfatter èn varepost.

48 Kontonummer for tollkreditt

Denne rubrikken blir automatisk utfylt iht. den betalerkode som blir brukt ved deklareringen (M for tollkreditt, D for dagsoppgjør og K for kontant). Ved betalerkode M blir den deklarasjonspliktige sitt kontonummer/kontrollsiffer (kundenummer) utfylt av TVINN, mens ved betalerkode D eller K fyller TVINN ut feltet med teksten "dagsoppgjør" eller "kontant". Ved fortolling av varer hvor det ikke skal deklareres toll og avgifter skal denne rubrikken være blank.

49 Lagerkode / godsnummer

Følgende retningslinjer gjelder for utfylling av rubrikken:

 1. For varer registrert med godsnummer oppgir du godsnummer, inkludert årstall, og eventuelt posisjonsnummer. Gods- og posisjonsnummeret skiller du med en skråstrek. (I TVINN føres posisjonsnummeret i feltet for konnossementnummer.)
  Eks: 201001021023001/1
 2. For varer lagret av luftfartsselskaper på tollager oppgir du årstall, flyfraktbrevnummeret (uten prefiks) og ankomstdato. Flyfraktbrevnummeret og ankomstdatoen skiller du med en skråstrek.
  Eks: 201012345678/0910
 3. Ved deklarering av postsendinger som ikke er registrert iht punkt 1, oppgir du årstall, regionkode og bokstaven P.
  Eks: 201001P Registrerings-/ ankomstnummer og dato oppgis i rubrikk 31.
 4. For reisegods og håndbagasje oppgir du årstall, regionkode og bokstaven R.
  Eks: 201001R.
  Med reisegods i denne forbindelse menes varer som privatpersoner har med ved innreise fra utlandet og som ikke omfattes av reisendekvoten
 5. For varer som direktefortolles oppgir du årstall, regionkode og bokstaven D.
  Eks: 201001D.
  Direktefortolling omfatter varer som fortolles uten å være registrert etter punkt 1, 2, 3 eller omfattes av punkt 5.
 6. For varer som deklareres for overgang til fri disponering senest ved grensepassering i Digitoll oppgir du årstall, regionkode og bokstavene DT.
  Eks: 202401DT

Bare sendinger med samme godsnummer kan tollekspederes på samme deklarasjon.

54 Sted og dato

Deklarasjonen skal være undertegnet av den deklarasjonspliktige (av en som har firmaets signatur eller prokura) eller av en spesielt bemyndiget funksjonær. Tollrepresentant som den deklarasjonspliktige har gitt fullmakt til å foreta tollekspedisjonen kan også undertegne deklarasjonen. I det sist nevnte tilfellet er det tollrepresentants ansvarshavende eller en spesielt bemyndiget funksjonær i firmaet som skal undertegne. Den som underskriver deklarasjonen på vegne av den deklarasjonspliktige, plikter å påse at alle nødvendige opplysninger foreligger, og at de bestemmelser som gjelder ved tollekspedisjon av varer er iakttatt.

Tolletaten kan nekte å godkjenne underskrift av andre enn den deklarasjonspliktige.

Tolletaten kan gi tillatelse til at den deklarasjonspliktige, eller den som opptrer på vegne av den deklarasjonspliktige, ikke underskriver deklarasjonene for hånd, når de overføres ved hjelp av elektronisk datautveksling.