Gå til innhold

Utfylling av opphavserklæring ved eksport

Her finn du reglene for utfylling av opphavserklæring. Korrekt utfylt gjev tollforvaltninga i mottakarlandet eit formelt grunnlag til å gje deg preferansetollbehandling.

Opphavserklæringa blir påført av deg som eksportør på faktura eller eit handelsdokument. Bruker du opphavserklæring skal Tolletaten ikkje involverast.

Ei opphavserklæring kan berre brukast dersom verdien av opphavsprodukta i sendinga ikkje overstig NOK 50 000,-. Er du ein såkalla ”godkjend eksportør” er det inga øvre grense.

Ei opphavserklæring kan utferdast på eit kvart av dei offisielle språka til avtalepartane. Vi rår til at du bruker same språkform som i fakturaen. Under opphavserklæringa skal det påførast stad og dato for utferding, med mindre desse opplysningane kjem fram ein annan stad på dokumentet.

Opphavserklæringa skal i utgangspunktet vere underteikna i original. Namnet på den som underteiknar, skal også førast på. "Godkjende eksportørar" kan få dispensasjon frå kravet om underskrift i original av tollregionen eksportøren er heimehøyrande.

Ei opphavserklæring er gyldig i fire eller 12 månader avhengig av hvilken frihandelsavtale som nyttast.

Opphavserklæringa (tekst vist nedanfor) skal fyllast ut i samsvar med fotnotane (desse treng ikkje påførast dokumentet).

Norsk versjon
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr....(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse (2).
(Sted og dato)
..............................................................
(Eksportørens underskrift; i tillegg, namn på personen som underteiknar erklæringa med trykte bokstavar)

(1) I parentesen skal autorisasjonsnummeret til ein godkjend eksportør påførast. Tollforvaltninga tildeler autorisasjonsnummer. Er opphavserklæringa utferda av ein eksportør som ikkje er autorisert, skal teksten i parentesen utelatast heilt, eller plassen stå open.

(2) Her skal opphavsstatus/-land for produkta førast opp. Dersom eksporten er regulert av EØS-avtalen - og produkta oppfyller vilkåra for å ha EØS preferanseopphav - skal "EØS" eller "EEA" påførast her. Det enkelte landet skal ikkje nemnast når vara har EØS preferanseopphav og blir eksportert til EØS-land. Dersom produkta har norsk preferanse-opphav etter andre avtalar enn EØS-avtalen, skal "norsk" eller "Norwegian" påførast.

Engelsk versjon
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2).

Spansk versjon
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanere n ....(1)) declara que, salvo indicacion en sentido contrario, estos productos son origen preferencial EEE (2).

Dansk versjon
Eksportøren af varer, der er omfattet av nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ....(1)), erklærer, at varerne, med mindre andet tydeligt er angivet, har præferanceoprindelse i EØS (2)

Tysk versjon
Der Ausführer (Ermächtiger Ausführer; Bewilligungs Nr. ....(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR Ursprungswaren sind (2).

Finsk versjon
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ....(1)) ilmoittaa, että nämä tuoetteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperää (2).

Gresk versjon
O εξαγωεαζ τωv πρoισvτωτ πoυ καλυπτovται απσ τo παρov εραψ (ασεια τελωvειoυ υπ αριθ. ...(1)) σηλωυει oτι, εκτo εαv σηλωυεται oαψωζ αλλζ, τα πρoιovτα αυτα ειvαι πρoτιηoιακη καταγωγηζ EOX (2).

Fransk versjon
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. ....(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (2).

Italiensk versjon
L' esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2).

Nederlandsk versjon
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goerden van preferentiële EER-oorsprong zijn (2).

Svensk versjon
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr....(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung (2).

Portugisisk versjon
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizacao aduaneira n. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos sao de origem preferencial EEE (2).

Islandsk versjon
Útflytjandi varanna, sem skjal petta tekur til (heimild tollyfirvalde nr. ...(1)), lýsir dvi yfir, ad sé eigi annars greinilega getid eru pær af EES fridindauppruna(2).

tillegg-i.pdfEn komplett oversikt finner du i Opprinnelseskonvensjonens tillegg 1, side 179. (978 kB)

Del med andre: