Gå til innhold

Ny rutinebeskrivelse for deklarering av delsendinger

Det er utarbeidet en ny rutinebeskrivelse ved deklarering av delsendinger som gjelder både ved innførsel og utførsel. Delsendingene skal verdifastsettes og klassifiseres som de fremstår ved innførsel/utførsel. Delsendingens sluttprodukt skal fremgå av rubrikk 44.

1. januar 2020 innfører Tolletaten en ny rutinebeskrivelse som skal benyttes ved deklarering av delsendinger.

Delsendingene skal deklareres i tråd med følgende alternativer;

1. Delsendinger deklareres som de fremstår;

  • Det vil si varene verdifastsettes, jf. tolloven §§7-10 til 7-18 og klassifiseres i samsvar med HS-konvensjonen som de fremstår ved innførsel/utførsel. Ved deklarering kan proformafaktura med henvisning til avtale/kjøpekontrakt fremlegges som dokumentasjon.
  • Sluttproduktet som delsendingen er en del av og avtale-/kontraktnummer skal oppgis i rubrikk 44 under koden DEL, jf. tollforskriften §§ 4-20-1 (4) og 4-23-1 (2).
  • Eventuelle justeringer av tollverdi, varenummer, prosedyrer med mer i samsvar med avtale/kontrakt skal korrigeres av deklarant/vareeier. Dette kan foretas ved elektronisk omberegning i TVINN og godkjennes av Tolletaten. Det er vareeiers plikt å påse at alle delsendingene er korrekt fortollet i henhold til gjeldene regelverk.

2. For delsendinger hvor tollverdi ennå ikke er endelig fastsatt;

  • Kan deklarant/vareeier på forhånd søke Tolletaten om utsatt verdifastsettelse, jf. tolloven § 7-20. I de tilfellene hvor Tolletaten innvilger søknaden, kan delsendingene innføres med anslåtte verdier i henhold til fremlagte proformafakturaer og klassifisere som de fremstår ved innførsel.
  • Sluttproduktet som delsendingen er en del av, avtale-/kontraktnummer og eventuelt saksnummer skal oppgis i rubrikk 44 under koden DEL jf. tollforskrift §§ 4-20-1 (4).

Utfyllende beskrivelse av tollverdi i delsendinger

Med delsendinger (split shipments) menes vareforsendelser som ankommer i flere forsendelser selv om de er en del av samme transaksjon/avtale mellom kjøper og selger. Det vil si at varesendingene ikke deklareres i en og samme forsendelse, men innføres/utføres i delvise eller påfølgende sendinger, enten gjennom samme tollsted eller gjennom forskjellige tollsteder. Dette kan skyldes for eksempel leveranse, transport eller betaling.

Tolloven § 7-10 slår fast at tollverdien skal utgjøre transaksjonsverdien, det vil si den pris om faktisk er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge. Dette skal legges til grunn også ved fastsettelse av tollverdi for delsendinger. Det er ikke anledning i tollovgivningen til å bruke fiktive verdier (eks. 1 kr). Det forutsettes at øvrige vilkår i tolloven § 7-10 er oppfylt. Commentary 6.1 fra tollverdikomiteen i WCO er relevant (Treatment of split Shipment under Article 1 of the Agreement).
Forutsatt at lovens vilkår er oppfylt skal tollverdien for hver forsendelse baseres på den prisen som faktisk er betalt eller skal betales, jf. tolloven § 7-10. Det vil si en passende andel av den totale betalingen i henhold til avtalen inngått av partene. Hvis delsendingen er gjenstand for en separat faktura, må det legges til og trekkes fra poster etter tolloven §§ 7-18 og 7-18 passende fordelt i forhold til den totale transaksjonen.

Ved innførsel av store maskiner eller anlegg i delsendinger kan det være vanskelig å fastslå den endelige tollverdien på innførselstidspunktet på grunn av kostnader for konstruksjonsarbeid eller klausuler om prisjustering (for eksempel ved internprising). Det kan da søkes om utsatt endelig verdifastsettelse etter tolloven § 7-20. Den foreløpige fastsettelsen kan omberegnes når tollverdien blir endelig fastsatt.

De fleste tilfellene av varer som importeres i delsendinger kan plasseres i en av følgende tre kategorier:

1. Oppdeling av maskiner og anlegg; Varene utgjør et komplett industrielt anlegg, eller en maskin, men deles opp i flere sendinger fordi delene kommer fra forskjellige kilder, det er fysisk umulig å importere dem i én forsendelse eller fordi at forsendelsene skal passe med planene for oppføringen av anlegget.

2. Oppdeling på grunn av at mengden varer gjør det umulig eller upraktisk å importere alle varene i én forsendelse. Det forutsettes at det her gjelder en mengde identiske varer som selges til en avtalt pris per vare. Leveringsdato kan være avtalt på forhånd eller være overlatt til partene når de finner det mest bekvemmelig.

3. Oppdeling på grunn av geografisk distribusjon. I slike tilfeller inngås en avtale om kjøp av en mengde varer som sendes i separate delsendinger til to eller flere havner/flyplasser/tollsteder eller til to eller flere land.

Utfyllende beskrivelse av klassifisering i delsendinger

I medhold av tolloven § 1-7 skal «toll svares etter tollsatsen som gjelder på det tidspunkt en fullstendig utfylt deklarasjon er mottatt av tollmyndighetene». For at dette skal være mulig må varens klassifisering også fastsettes på samme tidspunkt. Hovedregelen for varers klassifisering finnes i tolltariffens alminnelige fortolkningsregel 1. Denne regel viser til etterfølgende regler når klassifiseringen ikke kan fastsettes i henhold til regel 1.

Alminnelig fortolkningsregel 2 fastsetter at dersom varen som foreligger til tollekspedisjon fremstår som en bestemt vare, også om den er ukomplett eller usammensatt, så skal den klassifiseres som den varen. Hvis ikke varen som foreligger til ekspedisjon fremstår som foran angitt skal de deklareres som det de faktisk er, f.eks. deler til angjeldende maskin eller konstruksjon.