Gå til innhold

Fartøy - avgiftsfritak

Dette fritaket omfatter fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet.

Begrunnelsen for disse avgiftsfritakene er blant annet hensynet til skipsfartens internasjonale stilling i Norge.

Hva er et skip?

Helt eller delvis monterte skipsskrog som flyter på egen kjøl, kan anses som skip etter denne bestemmelsen. Det er ingen betingelse for avgiftsfritak at det foreligger registrering i Skipsregistrene ved innførselen, men en manglende registrering vil være et moment som taler mot å anse det aktuelle objektet som et skip på innførselstidspunktet.

Kravet til minst 15 meters lengde

Dette kravet gjelder alle skip som er nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd bokstav a.

Sjøfartsdirektoratet har gitt nærmere regler om den offisielle målingen av fartøyer i forskrift av 30. juni 2015 nr. 823. Ankerarrangementer, påmontert badehylle eller rekkverk, eller fast montert tilleggsutstyr som henger utenfor skroget er ikke en del av skipets lengde.

Det er lengden som fremgår av enten identitetsbevis eller målebrev som legges til grunn ved innførselen.

Persontransport mot vederlag

Begrunnelsen for dette fritaket er hensynet til den kollektive rutetrafikken og dennes økonomiske og konkurransemessige stilling. I praksis har bestemmelsen blitt utvidet til også å gjelde annen persontransport enn rutetrafikk.

Begrepet "persontransport"

Virksomhet som bare driver med import og videreomsetning av passasjerfartøy og lystfartøy, faller utenfor fritaket. Det er fordi virksomheten i så fall kun driver med vareomsetning, ikke persontransport.

Du får heller ikke fritak ved import hvis du skal drive ren utleie av fartøyet. Hvis den du leier fartøyet til selv holder skipper og mannskap på fartøyet, er det tale om ren utleie av en vare. Hvis du driver reell næringsvirksomhet med persontransport, må du vanligvis også påregne utgifter til lønn for mannskap. Slike utgifter fremgår av virksomhetens regnskap.

Transport av eieren selv eller av egne arbeidere fra bosted til arbeid, eller i forbindelse med virksomhetens drift, faller utenfor avgiftsfritaket.

Begrepet "mot vederlag"

For å oppnå avgiftsfritak må fartøyet være anskaffet til bruk i næringsvirksomhet. Næringsvirksomheten må dessuten bestå i å drive passasjertransport mot vederlag. Du må derfor dokumentere at virksomheten skal ha et visst omfang og varighet, at du driver den for din egen regning og risiko og at den på sikt er egnet til å gi overskudd.

En idrettsforening eller en humanitær institusjons anskaffelse av et fartøy til bruk i forbindelse med stevner, utflukter eller turer vil falle utenfor avgiftsfritaket. Det til tross for at deltakerne betaler et bestemt beløp for turen til dekning av driftskostnadene til båten.

Begrepet "til bruk for"

Tolletaten foretar en konkret helhetsvurdering av flere momenter. Lovens uttrykk "til bruk for" stiller blant annet krav til fartøyets utrustning. Fartøyet må være utrustet for persontransport og formålet med kjøpet må være å bruke fartøyet til slik transport.

I utgangspunktet er det fartøyets tilstand på innførselstidspunktet som er avgjørende for vurderingen. Reparasjoner, vedlikehold, ombygginger, påbygginger eller liknende etter innførselstidspunktet vil ikke ha betydning for om fritaksvilkårene er oppfylt.

Er fartøyet i følge identitetsbevis eller målebrev klassifisert som fritidsfartøy, må du som importør på innførselstidspunktet kunne dokumentere på annen måte at du skal bruke fartøyet i en næringsvirksomhet som driver persontransport mot vederlag. Dokumentasjon for å vise at du skal bruke fartøyet til persontransport kan for eksempel være passasjersertifikat.

Fritaket gjelder ikke for fartøy innført til opphugging. Det samme gjelder innførsel av et større passasjerskip som skal ligge ved kai og utleies til hybler, eller hvis du skal drive restaurant om bord.

Kombinert bruk

Hvis en del av fartøyets bruk faller innefor fritakskriteriet, men den resterende bruk faller utenfor, må den fritaksberettigede delen utgjøre en hovedsakelig del av fartøyets bruk for at du kan innføre det avgiftsfritt.

I hvilket omsetningsledd må vilkårene for fritak være oppfylt?

Hovedregelen for å oppnå merverdiavgiftsfritak ved innførselen er at du som importør må oppfylle vilkårene for fritak. Fritak i senere omsetningsledd må vurderes etter reglene som gjelder innenlandsk omsetning og utleie.

I enkelte tilfeller kan bruken i neste omsetningsledd likevel legges til grunn hvis du som importør ikke selv oppfyller vilkårene. Vilkårene for fritak kan være oppfylt i de tilfellene hvor du som importør på innførselstidspunktet kan legge frem en kjøpekontrakt og dokumentasjon som sannsynliggjør at den nye eieren faktisk vil benytte fartøyet til virksomhet med persontransport. Der du som importør selv ikke oppfyller vilkårene på innførselstidspunktet, vil det bli satt særlig strenge krav til dokumentasjonen for å innvilge avgiftsfritak ved innførselen.

I den grad det kan sannsynliggjøres på innførselstidspunktet at du som importør har en leietaker som faktisk skal benytte fartøyet i fritaksberettiget virksomhet, vil lovens vilkår for fritak kunne anses som oppfylt. Også her vil det bli stilt særlig strenge krav til dokumentasjonen. Vurderingen om vilkårene for fritak er oppfylt vil foretas på innførselstidspunktet, noe som innebærer at det i det minste må være inngått en leieavtale før innførselen finner sted. I tillegg må det samtidig legges frem dokumentasjon for å sannsynliggjøre at denne leietakeren faktisk kommer til å benytte fartøyet til persontransport mot vederlag.

Momenter av betydning for fritaksvurderingen

 • forsikringsbevis spesielt for denne type virksomhet
 • passasjersertifikat eller tillatelse til begrenset passasjerbefordring fra sjøfartsmyndighetene
 • om mannskap og skipper er fast ansatt
 • importør har allerede en igangværende virksomhet som driver passasjertransport mot vederlag
 • foretaksregistrering av slik virksomhet foreligger
 • prospekter, annonsering mv. foreligger
 • båten er nylig ombygget til formålet i utlandet med godkjent sikkerhetsutstyr.

Eksemplene er ikke uttømmende. Ved innførselen må det foretas en konkret vurdering av fartøyet, den oppgitte bruken og dokumentasjonen som er lagt frem.

Varetransport, sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet

Her er det ikke noe krav til at aktiviteten skal skje mot vederlag. Det er transportsituasjonen, redningssituasjonen og liknende som er avgjørende for dette fritaket.

Import av skip til transport av last til privat bruk faller utenfor avgiftsfritaket. Kun transport i virksomhet (for egen eller andres regning), får fritak for merverdiavgift.

Registreringsmyndighetenes klassifisering er ikke avgjørende for vurderingen om avgiftsplikt. Det gjelder for eksempel hvis skipet er registrert som fangstfartøy, mens undersøkelser viser at formålet er fritidsbruk.

Se Merverdiavgiftshåndboken

Spesialfartøy

Fritaket omfatter spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs.

Et spesialfartøy er et fartøy som er spesielt bygget eller ombygget til bruk i petroleumsvirksomheten, og som har oppdrag i slik virksomhet.

Forutsetningen for å oppnå fritak etter denne bestemmelsen er at fartøyet har oppdrag i oljevirksomheten. Fritaket omfatter blant annet standby- og supplyfartøy, tankskip for bøyelasting på feltet og dykkerfartøy forutsatt at de er til bruk i oljevirksomheten og har oppdrag som angitt i bestemmelsen.

Skoleskip

For disse fartøyene er det ikke krav om en bestemt lengde.

For å få fritak etter dette alternativet må fartøyet benyttes til yrkesrettet sjømannsopplæring som f.eks. sjøaspirantskolene, eller til sjømannsopplæring under fart i fjerne farvann. Fartøy som skal benyttes til leirskole, sosialpedagogisk sjøskole, valgfag, samt forskjellige oppdrag innen etnologi og marinearkeologi, vil ikke omfattes av fritaket.

Fartøy til Forsvaret

For fartøy til Forsvaret er det et vilkår at fartøyet må være minst ti meter. Alle Forsvarets skip på over ti meter omfattes av dette fritaket. Fritaket gjelder også for fartøy som er utleid til marinen.

Skip til bruk for forskning og værvarsling

Eksempler på fartøy som omfattes av dette fritaket er fartøy som driver havforskning, fiskeriforskning og lignende. Fartøy som benyttes til dybdemåling og kartlegging av sjøbunnen for Norges Sjøkartverk og private som ønsker opplysninger om sikre sleperuter og lignende, er ikke omfattet av fritaket.

Heller ikke fartøy som er anskaffet av næringsdrivende til bruk for eksperimentering, utprøving og undersøkelser som ledd i produktutvikling, er forskningsfartøy etter denne bestemmelsen.

Yrkesmessig fiske

Fritaket omfatter fartøy på minst seks meter til bruk for yrkesmessig fiske. Med fartøy til yrkesmessig fiske mener vi fartøy som bare benyttes til fiske og som er skikket til dette når det gjelder byggemåte og utstyr og som ikke er bygget for fremdrift med utenbordsmotor, herunder hekkaggregat.

For fiskefartøy under 15 meter skal du dokumentere fritaket med bekreftelse fra skattekontoret om at importøren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og i løpet av de siste tolv månedene har hatt omsetning av råfisk, sel, hval, tang eller tare som overstiger beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsloven § 2-1. Det skal også foreligge en erklæring fra importør om at fartøyet utelukkende er til bruk i yrkesmessig fiske. Importøren må senest på innførselstidspunktet, eller i forbindelse med fortollingen av fartøyet, ha en slik bekreftelse som nevnt fra skattemyndighetene. Bekreftelsen skal du vise til Tolletaten og oppbevares som et bilag i regnskapet sammen med de øvrige grunnlagsdokumentene til tolldeklarasjonen.

Varer til fartøy

Du kan få fritak for merverdiavgift for driftsutstyr til fartøy nevnt ovenfor i følgende tilfeller:

 1. Når du importerer driftsutstyr som leveres sammen med fartøyet. Begrepet "leveres sammen med" betyr at utstyret kontraktsrettslig blir levert samtidig som selve fartøyet. Leverandøren av utstyret må være den samme som for fartøyet. Du kan ikke få fritak for senere suppleringsleveranser fra samme leverandør. Du får bare avgiftsfritak for driftsutstyr til faktisk bruk om bord. Fiskeredskaper vil derfor falle utenfor fritaket, selv om de leveres sammen med fartøyet.
  Se merverdiavgiftsloven § 7-1 andre ledd og § 6-9 første ledd

 2. Du får avgiftsfritak på nærmere bestemte vilkår for blant annet proviant, forbruksvarer og inventargjenstander.Merverdiavgiftsfritak gis i samme utstrekning som det gis tollfritak etter vareførselsloven § 4-1 tredje ledd.
  Se merverdiavgiftsloven § 7-2 første ledd

 3. Du får også merverdiavgiftsfritak ved midlertidig innførsel av reservedeler og driftsutstyr til bruk for utenlandske fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd. Varene må leveres direkte til det utenlandske fartøyet og gjenutføres sammen med dette.

Merverdiavgift ved innførsel Skatteetaten

Skatteetaten overtok forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra 1. januar 2017. For mer informasjon om fritak for merverdiavgift ved innførsel av fartøy, se her på Skatteetatens nettsider.