Gå til innhold

Tolletaten med ny organisering fra 1. oktober

Med den nye organisasjonen tilpasser Tolletaten seg en ny virkelighet med komplekse utfordringer, et mer sammensatt trusselbilde og raske endringer i samfunnet.

– Vi har behov for sterke og spesialiserte fagmiljøer som legger innsatsen der risikoen er størst. Organiseringen skal legge til rette for effektivisering av oppgaveløsningen, rask overgang til ny teknologi og videre utvikling, sier tolldirektør Øystein Børmer. Han forteller videre at han er trygg på at Tolletaten nå går over i en organisering som er bygget for fremtiden.

– Den nye organiseringen vil sette oss enda bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget vårt og jeg ser frem til å starte implementeringen, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Omorganiseringen gjennomført i to trinn

Trinn 1 ble iverksatt 1. juni 2019 og Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Trinn 2 iverksettes 1. oktober 2020 og innebærer større endringer i hele organisasjonen, blant annet endring av organisasjonsstruktur og innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.

Hva betyr endringen for publikum og næringsliv?

Tolletaten har en viktig oppgave på grensa og skal fortsatt være til stede over hele landet og tilby nødvendige tjenester til privatpersoner og næringsliv. Våre privatkunder vil ikke merke mye til omorganiseringen.

For våre næringslivskunder har det blitt endringer i hvem de skal forholde seg til når de skal fortolle varer. Alle næringslivskunder har fått nye ekspedisjonsenheter og informasjon om dette er gitt.

Bakgrunn for omorganiseringen

Finansdepartementet ga i 2016 Tolletaten i oppdrag å vurdere om dagens organisering var hensiktsmessig. Da Øystein Børmer tiltrådte som tolldirektør våren 2017, opprettet han et utvalg ledet av Tom Colbjørnsen som skulle gi en anbefaling om organisering. Med utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt av Colbjørnsen-utvalget, arbeidet etaten videre med organisasjonsmodeller. Dette arbeidet munnet ut i et brev til Finansdepartementet om organisering.