Gå til innhold

Utvidet krav om elektronisk forhåndsvarsel av varer fra tredjeland

For å øke sikkerheten innen vareførselen, utvides nå kravene om elektronisk forhåndsvarsling av varer fra land utenfor den felles sikkerhetssonen bestående av EU, Norge og Sveits. Første fase av innføringen, som omhandler flyfrakt, starter 15. mars. 

EU vedtok i 2016 et nytt tollsikkerhetsregelverk som trer i kraft 2021- 2024. Regelverket innebærer bl.a. at det innføres et nytt elektronisk importkontrollsystem (ICS2). EUs nye regelverk påvirker de felles tollsikkerhetstiltakene som er fastsatt i EØS-avtalens protokoll (10 kap. IIa med vedlegg), som derfor oppdateres for at kravene også blir gjeldende i Norge.  

Det nye importkontrollsystemet skal iverksettes i tre ulike faser. Det er i første fase fokus på ekspress- og postfrakt som sendes med fly fra land utenfor sikkerhetssonen. Informasjon om varene skal gis elektronisk til tollmyndighetene for sikkerhetsvurdering før varene blir lastet på fly. Innen 2024 skal alle varer fra tredjeland på fly, skip, vei og jernbane forhåndsvarsles.

"Forhåndsvarsling skal gjøre det enklere for tollmyndighetene å samarbeide om, sikkerhetsvurdere og identifisere varer som kan være trusler knyttet til helse, miljø og terror. Dette gjør at vi tidlig kan målrette utvelgelsen av objekter for kontroll og bidra til å stanse flere mistenkelige vareforsendelser", sier divisjonsdirektør Ivar Sletten i Tolletaten.

Økt beskyttelse

Elektronisk forhåndsvarsling skal bidra til å beskytte sikkerhetssonens yttergrense mot trusler relatert til helse, miljøfarer og terrorisme. Det skal identifisere varer med høy risiko slik at tollmyndighetene kan gripe inn før varen kommer til landet. Forhåndsvarsling vil også gjøre tollmyndighetene i bedre stand til å gå inn med målrettede tiltak i en krisehåndtering ved grensen. Bedre og tidligere informasjonsgrunnlag og forenkling av informasjonsutvekslingen mellom tollmyndighetene er en annen målsetning.

Oppdatert avtale med EU

Som følge av oppdateringen av EUs tollsikkerhetskrav, er det fremforhandlet endringer i EØS-avtalens protokoll 10 kap. IIa med vedlegg. Endringene vedtas i EØS-komiteen 15. mars, etter samtykke til midlertidig bruk ved kgl. resolusjon 12. mars. For å gjennomføre endringene i protokoll 10 gjøres det også endringer i tollforskriften. Disse trer også i kraft 15. mars.   

Endringer i tollforskriften kapittel 3