Gå til innhold

[Utgått]Tollvesenets elektroniske transitteringssystem (TET) – Full implementering fra 1. Juli 2005

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv til Tollvesenet og næringslivet av 2. november 2004 (ref. 2004/638) hvor vi blant annet opplyste at datoen for full implementering av TET foreslås satt til 1. juli 2005.

Arbeidsgruppen SAD/Transit godkjente den 7. april 2005 et utkast til vedtak om at alle transitteringer som startes opp, med unntak av nødprosedyre, må være registrert i TET/NCTS fra 1. juli 2005. Utkastet til vedtak inneholdt de nødvendige endringer i Transitteringskonvensjonens Vedlegg I som følge av kravet om full implementering. Vedtaket vil bli fattet ved skriftlig prosedyre i løpet av juni 2005, og blir sendt ut til Tollvesenet og næringslivet i form av rundskriv.

For å sikre like prosedyrer har direktoratet besluttet å utarbeide retningslinjer for hvordan disse bestemmelsene skal håndteres. Vedtaket gir imidlertid hver avtalepart mulighet til selv å etablere nasjonale retningslinjer. Norske tollmyndigheter må samtidig kunne forsikre Kommisjonen om at samtlige transitteringer som startes opp i Norge fra 1. juli 2005, av autoriserte avsendere eller hos Tollvesenet, vil være registrert i TET/NCTS og ledsaget av et Følgedokument. Unntaket er nødprosedyre. Retningslinjer for bruk av nødprosedyre er gitt i rundskriv av 15. juni 2004 (ref. 2004/1779).

Vi har i Norge i dag kun et lite antall transitteringer som startes opp på papir ved bruk av Enhetsdokumentet. Vi antar at full implementering av TET fra 1. juli d.å. derfor ikke vil få store ressursmessige konsekvenser for verken Tollvesenet eller næringslivet.

Autorisert avsender (forenklet prosedyre)
Alle autoriserte avsendere er i dag tilknyttet TET, starter opp transitteringer i det elektroniske systemet, og skriver selv ut Følgedokumentet ved bruk av forenklet prosedyre. I henhold til TLF 6.1.5. er deklaranter som har fått tillatelse til utveksling av elektroniske transitteringsmeldinger også pliktig til å benytte tillatelsen. Ønsker imidlertid en autorisert avsender å starte opp en transittering under normal prosedyre, må han sende en elektronisk melding med deklarasjonsdata til avgangstollstedet og Følgedokumentet skrives ut av Tollvesenet der.

Normal prosedyre ved avgangstollstedet
De transportører/operatører som ikke er tilknyttet TET, og som fremlegger et utfylt Enhetsdokument ved avgangstollstedet for inntasting av Tollvesenet, må forvente at dette kan ta betydelig tid. For tidskritiske forsendelser anbefales operatører å benytte en deklarant tilknyttet TET.

Privatpersoner
Privatpersoner som ønsker å starte opp en transittering, men som ikke har tilgang til det elektroniske systemet, kan legge frem en skriftlig deklarasjon (Enhetsdokument) for Tollvesenet på avgangstollstedet. Tollvesenet vil taste deklarasjonsdata inn i TET, men det må imidlertid påregnes noe tid som følge av inntastingen.

Prioriteringer
Hovedregelen er at alle transitteringsdeklarasjoner skal avgis elektronisk til avgangstollstedet (med unntak for privatpersoner). Ekspedering av transitteringer som overføres elektronisk fra en linje-deklarant skal prioriteres ved avgangstollstedet. Tollvesenet kan imidlertid ikke nekte operatører som ikke er tilknyttet TET å legge frem en skriftlig transitteringsdeklarasjon (Enhetsdokument) ved avgangstollstedet.

Gebyr på papirbaserte ekspedisjoner/transitteringer
Direktoratet kan opplyse at fra 1. juli 2005 skal det utenfor tollvesenets ekspedisjonstid betales gebyr for papirbaserte ekspedisjoner av kommersielt gods, uten hensyn til transportmåte. Med kommersielt gods forstås varer som i ervervsmessig øyemed innføres, utføres, forpasses eller transitteres. Endringen av tollovforskriften punkt 2.2.1 medfører at elektroniske transitteringsmeldinger utenfor ekspedisjonstiden nå vil være gebyrfrie (ref. 2002/1054).