Gå til innhold

[Utgått]Offentlig høring – forslag til endringer i forskrift om engangsavgift – innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner

Forslaget innebærer at det innføres en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av engangsavgiftspliktige motorvogner fra Norge. Høringen er avsluttet

Bakgrunnen for forslaget, som nå sendes ut på høring med høringsfrist 26. september 2014, er at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har konkludert med at gjeldende norsk regelverk ikke er i tråd med EØS-avtalens artikkel 36 om fri flyt av tjenester. Formålet med den foreslåtte refusjonsordningen er således å bringe det norske regelverket i tråd med EØS-avtalen, gjennom å innføre en forholdsmessighet mellom den avgift som betales ved første gangs registrering og den avgift som eventuelt kan refunderes ved utførsel etter en tids bruk av motorvognen i Norge. Det tas sikte på at refusjonsordningen trer i kraft fra 1. januar 2015.

Refusjonsbeløpet skal tilsvare det engangsavgiften ville blitt ved første gangs registrering av et tilsvarende kjøretøy på tidspunktet for utførselen. Det legges altså opp til en symmetri og forholdsmessighet mellom den avgift som betales ved første gangs registrering i Norge og den avgift som refunderes ved en eventuell utførsel. Det foreslås visse avgrensinger i ordningen. Blant annet vil ikke refusjonsordningen omfatte eksisterende kjøretøybestand, men foreslås begrenset til kjøretøy som første gangs registreres i Norge fra og med det tidspunktet forslaget sendes på høring. Videre foreslås det blant annet at det ikke utbetales refusjon for kjøretøy eldre enn 10 år og at refusjon under et minimumsbeløp på kr 7.500,- ikke utbetales.

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsliste

Oppsummering av høringen