Gå til innhold

[Utgått]Mineralske produkter – avgiftsfritak for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart - høring

Det foreslås å la avgiftsfritaket og refusjonsordningen omfatte også andre enn fartøyets eier. Videre foreslås det å fjerne kravet til fartøytypekode. Høringen er avsluttet.

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i særavgiftsforskriften. De foreslåtte endringene innebærer blant annet at avgiftsfritak og avgiftsrefusjon for mineralske produkter til bruk i gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart kan gis også andre enn eieren av fartøyet. Videre foreslås det at kravet om fartøytypekode sløyfes. Den nærmere redegjørelsen for forslagene følger av vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen var 11. juni 2014. 

Oppsummering

Vi har mottatt høringssvar fra følgende:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Brønnøysundregistrene
De sjøkyndiges forbund
Energigass Norge
Forsvarsdepartementet
Fraktefartøyenes rederiforening
Helse- og omsorgsdepartementet
Hurtigbåtenes rederiforbund
Justis- og beredskapsdepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
NHO Logistikk og Transport
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk gassforum
Norsk petroleumsinstitutt
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Tollregion Midt-Norge
Tollregion Oslo og Akershus
Tollregion Vest-Noreg
Tollregino Øst-Norge
Utenriksdepartementet

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/102589.