Gå til innhold

[Utgått]Høring av endring i tollforskriften – SafeSeaNet

Forslaget gjelder elektronisk overføring av fartøysopplysninger til Tolletaten i SafeSeaNet Norway.

Toll- og avgiftsdirektoratet har sendt på høring forslag til endring i tollforskriften. Endringene stiller krav til obligatorisk elektronisk melding og overføring av fartøysopplysninger, og supplerer reglene om forhåndsmelding av et fartøys ankomst som trådte i kraft 1. januar 2014 og som stiller krav til at melding om ankomst med fartøy og fremleggelse av dokumenter som hovedregel må skje 24 timer før ankomst. Den nærmere redegjørelsen for forslaget følger av høringsnotatet.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen var 12. juni 2015.

Vi ber dere sende høringsuttalelsene elektronisk til

tad@toll.no

eller per post til

Toll- og avgiftsdirektoratet,
Toll- og merverdiavgiftsseksjonen,
Postboks 8122 Dep.
0032 Oslo.

 Dokumenter