Gå til innhold

[Utgått]Forslag til endring av tolloven § 8-6 og tollforskriften kapittel 8 - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i tolloven § 8-6 og tollforskriften kapittel 8 om preferansetollbehandling. Høringen er nå avsluttet.

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår å utfylle og presisere forskriftsbestemmelsene om preferansetollbehandling. Bestemmelsene om frihandelsavtaler er i dag basert på en blanding av transformasjon og inkorporasjon. Direktoratet foreslår å rendyrke inkorporasjonsteknikken der dette er mulig. GSP-bestemmelsene er et ensidig norsk tilbud, og inkorporasjon er ikke mulig.

Direktoratet ønsker dessuten å videreutvikle reglene for ikke-preferensiell opprinnelse. Disse reglene kan bl.a. ha betydning for statistikk, handelstiltak (antidumpingtoll mv.), opprinnelses­merking av varer, offentlige innkjøp og WTO-avtalens bestevilkårsklausul. For å unngå dobbeltbehandling i lov og forskrift foreslår direktoratet at tolloven § 8-6 gjøres om til en ren fullmakts­bestemmelse, på linje med §§ 8-1 til 8-5, og at alle materielle bestemmelser samles i forskriften.

For uttalelser til lovutkastet var fristen torsdag 1. august 2013. For uttalelser til forskriftsutkastet var fristen mandag 26. august 2013.

Høringbrev

Høringsinstanser

Høringsnotat

19.06.2013 Rettelse til høringsnotatet

På side 10, i nest siste avsnitt av pkt. 3.4, er det referert til «vedlegg 7». Dette vedlegget ble tatt ut av forslaget i siste runde, og erstattet av tabellen i forskriftsutkastets § 8-6-5 første ledd. Denne tabellen gjelder bare tolltariffens kapitler 1–3. For de andre kapitlene som er nevnt i høringsnotatet, innebærer forslaget at den generelle regelen i andre ledd skal gjelde.

Kommentaren til vedlegget skal altså være til utkastets § 8-6-5 første ledd, jf. side 37 i høringsnotatet, og gjelder bare for tolltariffens kapittel 1–3.

Høring - lov og forskriftstekst

 

Det har kommet høringssvar fra følgende:

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Sjømatråd

Skattedirektoratet 

Justis- og beredskapsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Miljøverndepartementet

Forsvarsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Innovasjon Norge

Tollregion Øst-Norge

Fiskeri- og kystdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

NHO Logistikk og Transport

Tollregion Midt-Norge

Tollregion Vest-Noreg

Tollregion Nord-Norge

Statistisk Sentralbyrå

FHL

NHO

NHO Mat og Landbruk

Tollregion Oslo og Akershus

Coop Norge

Utenriksdepartementet

Statens Landbruksforvaltning

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/11545.