Gå til innhold

Avdekket ulovlig import av truede arter

Papegøyer, helsekostprodukter og størkaviar var blant beslagene i en kontrollaksjon mot import og eksport av truede dyr- og plantearter.

Tolletaten, Økokrim og Miljødirektoratet deltok i den internasjonale kontrollaksjonen Thunder 2022 i regi av Interpol og Verdens tollorganisasjon. Ni forsendelser med truede arter ble stanset av Tolletaten ulike steder i landet, blant annet på Gardermoen, Ørje, Kristiansand og Østlandsterminalen. Beslagene er utført i forbindelse med kontroll av reisende, biler og postpakker.

- Ulovlig handel med truede arter øker internasjonalt. Kontroll og samarbeid med Tolletaten og andre europeiske tollmyndigheter er viktig for å bekjempe denne typen miljøkriminalitet. Når flere land samarbeider over grensene, gir det gode resultater, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsynet i Miljødirektoratet.

Handel med truede arter er strengt regulert gjennom den internasjonale miljøkonvensjonen CITES. For arter oppført i forskriftens liste A og B er det krav ved grensepassering om utførselstillatelse fra avsenderlandet og innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet.

Eksempler på produkter som har vært importert uten nødvendige tillatelser, er produkter av slange-, alligator- og krokodilleskinn, produkter med truede treslag, elfenben, reptiler, papegøyer og helsekostprodukter.

Importøren sitt ansvar

- Vi stanser jevnlig forsendelser til privatpersoner og firmaer med truede arter. Det er importøren sitt ansvar å kontrollere restriksjoner som kan være knyttet til varen, sier seniorrådgiver Elisabeth C. Nettum i Tolletaten.

De fleste overtredelsene gjelder innførsel uten nødvendige tillatelser. Aksjonen har også avdekket forsøk på smugling, og flere av disse vil bli anmeldt til politiet.

Strenge virkemidler

Både Tolletaten og Miljødirektoratet bruker administrative og strafferettslige reaksjoner ved ulovlig import eller eksport. Ulovlig handel med arter oppført i CITES-forskriftens liste A blir anmeldt. For ulovlig handel med liste B-arter er det aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr eller anmeldelser dersom alvorligheten tilsier det. Vi har funnet flere ulovlig importer av liste B-arter i denne aksjonen.

Beslaglagte varer fra aksjonen Beslaglagte varer fra aksjonen Beslaglagte varer fra aksjonen

 Beslaglagte varer fra aksjonen

Bra samarbeid mellom Miljødirektoratet, Økokrim og Tolletaten

Miljødirektoratet er overordnet forvaltningsmyndighet for CITES-regelverket. Tolletaten er førstelinje kontrollmyndighet ved grensepassering. I tillegg til å følge opp alle beslagene fra Tolletaten og vedta inndragning, kontrollerer Miljødirektoratet innlandsbesittelse. Sammen samarbeider vi kontinuerlig med kontroll av varestrømmen.

- Vi har et veldig godt samarbeid med Miljødirektoratet på CITES-området. Vi skal fortsette å jobbe i fellesskap med å kontrollere denne varestrømmen, sier Elisabeth C. Nettum i Tolletaten.

Økokrim bistår med aksjonsplanlegging, informasjon og koordinering opp mot politidistriktene. Økokrim vil også følge opp saker som blir anmeldt til politiet.

- Det er viktig å samarbeide både internasjonalt og nasjonalt for å bekjempe denne formen for kriminalitet, som i mange tilfeller også kan være alvorlig miljøkriminalitet, sier politioverbetjent og nasjonal miljøkrimkoordinator, Tuva Brørby.


Kontaktpersoner:

· For Miljødirektoratet: Seksjonsleder Mathieu Veulemans, telefon 480 57 510

· For Tolletaten: Seniorrådgiver Elisabeth C. Nettum, telefon 991 61 419

Resultater fra aksjonen internasjonalt: https://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/december/global-crackdown-on-illegal-wildlife-and-timber-trade.aspx 


Fakta

CITES er forkortelse for "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora".

I Norge er konvensjonens regler forankret i CITES-forskriften, som trådte i kraft i 2018. CITES-forskriften krever blant annet følgende:

Artskategori Hva det omfatter? Hva som kreves for import til Norge
 Vedlegg 1 liste A  Arter som er utrydningstruet og truet av handel Handelsrestriksjon – veldig strenge vilkår for eksport/import
 Vedlegg 1 liste B  Arter som ikke nødvendigvis er truet av utryddelse nå, men som kan bli det dersom handelen med artene ikke reguleres og overvåkes CITES-utførselstillatelse og CITES-innførselstillatelse*
 Vedlegg 1 liste C  Arter som en enkelt stat finner det nødvendig å regulere handelen med fordi arten er sårbar i denne staten Cites-utførselstillatelse**

* CITES-utførselstillatelse blir utstedt av ansvarlig CITES-myndighet. Innførselstillatelse utstedes av Miljødirektoratet.

** Ved innførsel fra stat som ikke har listet arter, kan opprinnelsessertifikat erstatte utførselstillatelse. For mer informasjon, se https://www.miljodirektoratet.no/for-private/handel-med-trua-arter-cites/