Gå til innhold

Vareførselsloven og tollavgiftsloven legges fram for Stortinget

Foto: Thor Håkon Ulstad/Tolletaten.

Regjeringen har den 17. september fremmet proposisjon om ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven) for Stortinget. De to nye lovene skal erstatte tolloven av 2007.

Lovverket er tilpasset Tolletatens ansvarsområder ved at det synliggjør Tolletatens oppgaver og klargjør etatens oppgaver for andre myndigheter ved grensekryssende vareførsel.

Vareførselsloven

Den nye vareførselsloven vil legge til rette for korrekt vareførsel, blant annet ved digitalisering, tidlig informasjon og en effektivisering av tollprosedyrene.

- Den nye loven vil gi bedre oversikt over de ulike tollprosedyrene og vil tydeliggjøre plikten til å beregne tollavgift og andre avgifter. Kontrollbestemmelser og reglene om tollmyndighetenes adgang til å tilbakeholde og beslaglegge varer er bedre strukturert og systematisert. Det vil tilrettelegge for bedre forutsigbarhet for næringslivet og vil bidra til samfunnsbeskyttelse mot ulovlig inn- og utførsel av varer, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Vareførselslovens bestemmelser om plikter ved inn- og utførsel av varer og de enkelte tollprosedyrene er også harmonisert med EUs tollkodeks (UCC). Regelverket vil bli enklere å forholde seg til for både norske og internasjonale aktører i den grensekryssende vareførselen, ved at en vil gjenkjenne plikter og definisjoner noe som også gir større forutsigbarhet.

Tollavgiftsloven

Den nye tollavgiftsloven tydeliggjør når plikten til å svare tollavgift oppstår og hvem som kan bli ansvarlig for å svare tollavgift i forskjellige situasjoner.

- Tollavgiftsloven er utformet i samsvar med skatteforvaltningsloven. Det innebærer at reglene om tollavgift er harmonisert med reglene for merverdiavgift og særavgifter. Reglene vil bli likere og antatt enklere for næringslivet å forholde seg til, understreker Børmer.

Forskrifter under arbeid

Tolletaten er i ferd med å utarbeide utfyllende forskrifter til lovforslagene. Det legges opp til å sende forskriftene på høring i løpet av 2021.

Klikk her for å lese omtale på regjeringen.no.