Gå til innhold

Nye endringer i våpenforskriften

Fra 01.10.2020 inntrer nye endringer i våpenforskriften. Tolletaten ser jevnlig våpendeler i post- og godforsendelser som kommer til å omfattes dette nye regelverket.

På bakgrunn av nye EU-regler om deaktivering, registreringsplikt for deaktiverte skytevåpen og strengere krav til kontroll med våpendeler, har Justisdepartementet endret gjeldende våpenforskrift. Endringene trer i kraft 1. oktober 2020

§1a – Registreringsplikt for deaktiverte våpen
§7a – Forbud mot våpenmagasin med stor patronkapasitet

- Vi anser det som sannsynlig at ikke alle har fått med seg disse regelendringene. Tolletaten ønsker i den sammenheng å bidra med opplysninger i saken slik at flest mulig får med seg de nye endringene i våpenforskriften, sier Divisjonsdirektør i grensedivisjonen Heidi Vildskog.

- Det er svært viktig for blant annet jegere og skyttere å sette seg inn i de nye forskriftene, og vi anbefaler alle som har spørsmål i denne saken om å kontakte sin lokale politistasjon for å innhente ytterligere informasjon, sier Vildskog.

Divisjonsdirektør Heidi Vildskog
Divisjonsdirektør Heidi Vildskog

- Vi i Tolletaten vil etter 1. oktober måtte reagere på brudd på forskriften og trolig anmelde. Derfor blir det svært viktig for den enkelte å inneha kunnskaper om dette slik at de kan unngå å begå en straffbar handling, avslutter Vildskog.

Politidirektoratet informerer at de personene som har deaktiverte skytevåpen pr. i dag kan beholde disse slik de er. Krav om deaktivering etter nye regler gjelder først når våpenet omsettes på nytt. Når deaktiverte våpen føres ut av Norge, enten permanent eller midlertidig, må de deaktiveres etter de nye reglene.

Nye kontrollpliktige våpendeler
Erverv av revolvertønne, avtagbar låseblokk og sluttstykke krever politiets tillatelse etter de nye reglene. Det kreves ikke behovsprøving. Det er tilstrekkelig at søker har et våpen som delene kan benyttes i.

Eiere som innehar disse delene før forskriftsendringene kan beholde disse uten registrering og merking, men ved salg eller annen overdragelse må ny eier sørge for gyldig tillatelse og merking. Dette gjelder utelukkende løse deler, og ikke komplett våpen.

Importører tillates å ta inn umerkede våpendeler, men plikter å merke og registrere delene før de omsettes på det norske markedet.

Søknad om høykapasitetsmagasiner
Hovedregelen er at magasiner med høy kapasitet er forbudt. For pistol er det magasiner over 20 patroner, for rifle over 10 og hagle over 5. Politiet kan gi dispensasjon til konkurranseskyttere, samlere, museum, næringsdrivende og ISPS-skip.

Personer som innehar høykapasitetsmagasiner før forskriften trer i kraft, kan beholde disse uten politiets tillatelse.

Se forskrift om endring av forskrift om skytevåpen her.

Vedlegg