Gå til innhold

[Utgått]Tolletaten er en etat i utvikling

Tolletaten rigger seg for fremtidige utfordringer innen vareførsel og grensekontroll.

– Etaten kontrollerer vareflyten inn og ut av landet på vegne av rundt 30 offentlige myndigheter. Det gjør Tolletaten til en viktig samfunnsbeskytter. Men etaten er også en verdiskaper, og bidrar til finansiering av offentlige tjenester. Tolletaten har en visjon om verdiskapende samfunnsbeskyttelse. Og det er et mål å kontrollere på en kostnadseffektiv måte for samfunnet, sier tolldirektør Øystein Børmer på den internasjonale Tolldagen 26. januar 2018.

Smidige grensepasseringer

Etaten har satt i gang en rekke tiltak for å sikre seriøse norske bedrifter best mulige konkurransevilkår. Vi skal utnytte ny teknologi for smidige grensepasseringer når næringslivet inn- og utfører varer. Samtidig skal vi sørge for en effektiv og målrettet kontroll. I tillegg skal vi sikre statens inntekter ved å registrere og kontrollere varestrømmene slik at grunnlaget for innkreving av toll og avgifter blir riktig.

– Mottoet for den internasjonale Tolldagen er at verdens tolletater bidrar til et velfungerende næringsliv og økonomisk framgang. Tolletaten skal bidra til å styrke norsk økonomi og næringslivets konkurranseevne, og samtidig beskytte samfunnet. For å oppnå dette må vi samarbeide med næringsliv, innbyggere og andre etater. Å videreutvikle dette samarbeidet er et satsingsområde fremover, sier tolldirektøren.

Pilotprosjektet ekspressfortolling

Tolletaten setter i 2018 i gang et pilotprosjekt med ekspressfortolling på landevei. Piloten blir gjennomført på Ørje tollsted i Østfold. Dette er det nest største tollstedet for trafikk av varetransport på landevei. I 2016 passerte i underkant av 2,5 millioner kjøretøy inn og ut av Norge på Ørje.

Ekspressfortolling er en ny tollprosedyre. Tolletaten har behov for mer informasjon om varestrømmene før grensepassering for å plukke ut de rette objektene for kontroll og dermed øke treffsikkerheten. Tolletaten skal motta all informasjon om last og kjøretøy digitalt i forkant av grensepassering. Det betyr en smidigere grensepassering og bedre kontroll på varestrømmene. Dette tjener både næringslivet og Tolletaten på.

– Tolletaten utnytter mulighetene i den teknologiske utviklingen til å jobbe smartere og mer effektivt. Det er satt i gang flere digitaliseringstiltak og mange er under planlegging. Gjennom en teknologimulighetsstudie ser vi også på hvilke teknologier vi kan ta i bruk for å løse samfunnsoppdraget vårt på en best mulig måte. Men selv om vi tar i bruk ny teknologi vil tollere, skannere og narkotikahunder fortsatt ha viktige roller i kontrollen av vareførselen inn og ut av landet, påpeker Børmer.

I år setter Tolletaten i gang et pilotprosjekt med ekspressfortolling på landevei på Ørje tollsted. Foto: Terje Heiestad