Gå til innhold

[Utgått]Flere tollovertredelser skal avgjøres raskt og effektivt

Nå får Tolletatens adgang til å ilegge forenklet forelegg for flere mindre tollovertredelser. Det betyr at færre saker må anmeldes til og behandles av politiet.

Overtredelsene det er tale om er saker der overtrederen tas på «fersk gjerning» av tollerne i grensekontrollen. Tolletaten har selv foreslått endringene, og avdelingsdirektør Pål Hellesylt i Tolldirektoratet er fornøyd med at forslagene er tatt til følge:

– Dette betyr at tollerne nå kan avslutte flere saker på en enkel og effektiv måte. Dette vil spare politiet for arbeid, og vil også gjøre jobben for Tolletaten mer effektiv, sier Pål Hellesylt.

Tolletatens myndighet til å ilegge forenklet forelegg er begrenset til ulovlig innførsel av varer innen fastsatte mengde- og verdigrenser. Saker med ulovlig innførsel av varer over disse grensene anmeldes til politiet og behandles som ordinær straffesak. Ved utvidelsen blir mengde- og beløpsgrensene doblet slik at flere saker kan avgjøres av tollmyndighetene på stedet ved forenklet forelegg.

Om detaljene i endringen

Ved beslag i grensekontrollen av enkelte varetyper som alkoholholdige drikker og tobakk kan Tolletaten inndra varene og ilegge forenklet forelegg. Det samme gjelder når andre varer over beløpsgrensen for reisegods innføres ulovlig.

Tolletatens myndighet gjelder imidlertid bare for beslag innenfor følgende mengder eller verdier:

  • Alkohol med alkoholinnhold 22 - 60 volumprosent - inntil 5 liter
  • Alkohol med alkoholinnhold 7 - 22 volumprosent - inntil 10 liter
  • Alkohol med alkoholinnhold 2,5 - 7 volumprosent - inntil 50 liter
  • Sigaretter, sigarer, sigarillos mv. - intil 1 000 stk.
  • Snus, skråtobakk og røyketobakk - inntil 1 000 gram
  • Kjøttvarer - inntil 40 kg
  • Andre varer - verdi inntil 10 000 kroner

Disse mengde- og verdigrensene er nå ved endringer i tollforskriften doblet. Beløpsgrensen for «andre varer» økes for eksempel fra verdi inntil 10 000 kroner til verdi inntil 20 000 kroner.
Endringen trer i kraft 1. januar 2017 med virkning for varer som innføres etter dette tidspunktet.