Gå til innhold

[Utgått]Nye garantier i fm EU's utvidelse 01.01.07

Transittering - Ny garantierklæring som følge av EUs utvidelse 1. januar 2007.
Som kjent vil EU fra 1. januar 2007 få to nye medlemsstater – Romania og Bulgaria. Romania ble avtalepart til  Transitteringskonvensjonen allerede 1. januar 2006, men Bulgaria blir som følge av EU-medlemsskapet automatisk ny part i EUs tollunion. Norske operatører vil fra denne dato kunne starte opp (i TET) og motta transitteringer til/fra ethvert tollsted i Romania og Bulgaria.
 
Arbeidsgruppen SAD/transit godkjente den 24.10.06 endringene til Transitteringskonvensjonen som følge av EU-utvidelsen. Vedtaket vil bli fattet ved skriftlig prosedyre i november d.å. Nødvendige endringer i garantierklæringene må gjøres før 01.01.07.  Tiden frem til 1. januar 2007 er ikke lang, og direktoratet ønsker derfor at Tollvesenet starter arbeidet med å erstatte dagens garantierklæringer, (eventuelt avgi en tilleggserklæring) så snart som mulig, selv om vedtaket ikke er fattet.
 
Følgende arbeid kan startes opp/gjennomføres:
 
1. Garantierklæring
 
1.1. Universalgaranti
 
Den garantierklæring for bruk av Universalgaranti som ligger til grunn for dagens Universalgarantsertifikater, som garantisten har undertegnet, og som er godkjent av Tollvesenet, vil fra 1. januar 2007 ikke lenger være gyldig. Grunnen til dette er at erklæringen ikke inneholder Bulgaria, og for de fleste hovedansvarlige, heller ikke Romania. Garantierklæringen må for å være gyldig i EU, omfatte alle EU-land, jf. Transitterings-konvensjonen, Vedlegg III, Bilag B4.
 
(Da Romania ble ny avtalepart 01.01.06 var det kun de transportører som ønsket å anvende transitteringsprosedyren til Romania som behøvde å avgi ny garantierklæring, jf. rundskriv av 21.11.05, ref. 2005/02579).
 
Dersom den hovedansvarlige/transportøren kommer til å anvende transitteringsprosedyren til de to nye EU-landene, må Tollvesenet vurdere referanse- og garantibeløpet på nytt.
 
Garantistene (bank/forsikringsselskap) må derfor, som erstatning for dagens garantierklæring, enten avgi en ny garantierklæring, eller en tilleggserklæring til Tollvesenet før 1. januar 2007, sammen med en oppdatert oversikt over lokale korrespondenter i de to nye EU-landene (erklæringen dateres 01.01.07). 
 
1.2. Enkelgaranti
 
Enkelgaranti stilt av en garantist i h.t. Transitteringskonvensjonen, Vedlegg III, Bilag B1 inneholder på samme måten som garantierklæringen for Universalgaranti, ikke navnet Bulgaria, og må derfor også endres, jf. vedlagte kopi. 

2. Garantisertifikater (TC31 og TC33)
 
Alle garantisertifikater som er i bruk i dag, må erstattes med nye (sertifikatene dateres 01.01.07). Dette kreves for å sikre at gamle garantisertifikater, som ikke er gyldige på grunn av at garantierklæringen ikke er erstattet med ny, ikke er i sirkulasjon etter 1. januar 2007. 
 
Det vil imidlertid ikke være behov for direktoratet å trykke opp nye garantisertifikater (TC31 og TC33), da sertifikatene vi har på lager er i overensstemmelsene med retningslinjene fra 01.01.07.
 
Direktoratet ber regionene snarest ta kontakt med de aktuelle firmaer for oppfølging. Direktoratet beklager den korte fristen for å gjennomføre endringene, men da dette er internasjonale bestemmelser, er det utenfor vår kontroll.
 
Vedlagt følger nye garantierklæringer for Universalgaranti og Enkelgaranti, jf. Transitterings-konvensjonen Vedlegg III, Bilag B1 og B4. Direktoratet vil presisere at de nye garantierklæringene ikke skal benyttes før 01.01.07.