Gå til innhold

[Utgått]Tolltariffen 2018 - innspill til nye oppdelinger

Du kan nå komme med innspill til nye oppdelinger i tolltariffen. Fristen er 7. april.

I forbindelse med Tolldirektoratets arbeid med å ferdigstille den norske tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2018, inviteres næringslivet og offentlige organer til å komme med innspill til nye tariffoppdelinger eller endringer av eksisterende oppdelinger.

Følgende kriterier legges til grunn ved vurderingen av forslagene:

  • Forslaget må være teknisk mulig å gjennomføre i forhold til HS-nomenklaturen og eksisterende tolloppdelinger (oppdeling på 7. siffer).
  • Behovet for nye oppdelinger skal dokumenteres med importtall (kvantum/verdi). Bransjen selv har som regel oversikt over slike tall, selv om varen ikke er spesifisert i tolltariffen.
  • Behovet for en ny oppdeling skal begrunnes.
  • Våre fremste handelspartnere er i EU. For å sammenligne importtall, først og fremst med de nordiske landene, bør det derfor - i følge SSB - tas sikte på at nye oppdelinger i størst mulig grad harmoniseres med oppdelingene i EUs tolltariff (KN - Kombinerte nomenklatur).

Den norske tolltariffen bygger på HS-nomenklaturen og fastsettes i henhold til budsjettvedtak etter Grunnloven § 75a. Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd gir Finansdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i tolltariffen ved å innarbeide nye tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger.

Forslag som har innvirkning på tollsatsene vil først bli vurdert av direktoratet og deretter eventuelt oversendt Finansdepartementet.

Har du spørsmål kan disse sendes på e-post til tolltariffen@toll.no.

Innspill til tolltariffen 2018 må være mottatt innen 7. april 2017. Disse vil bli sendt på høring og bli publisert på toll.no.

Innspill kan sendes på e-post til post@toll.no. Bruk Innspill til tolltariffen 2018 i emnefeltet.