Gå til innhold

[Utgått]Registrering av varer ved innlegg på tollager og bruk av merknadsjournal

Tolldirektoratet viser til rundskriv 2010/10092 som klargjør rutinene ved innlegg på tollager og bruk av merknadsjournaler. Rundskrivet gjelder situasjoner der containere skal videresendes fra første tollagerholder uten at det losses av varer,  i tilfeller hvor varer ankommer i containere med skip.
 
Det er stilt spørsmål om praksis det legges opp til i ovennevnte rundskriv er i samsvar med plikten til å føre tollagerregnskap mv. i tolloven § 4-30-4. Tolldirektoratet vil utrede spørsmålet nærmere. I mellomtiden vil nærværende rundskriv gjelde, og erstatte rundskriv nr. 2010, 10092 som hermed trekkes tilbake.

Tollager – registrering av varer

I henhold til tollforskriften (tollf.) § 3-1-17 skal tollagerholder registrere alle varene i tollagerregnskapet. Etter tollf. § 4-30-4 skal det føres regnskap over alle varer på tollageret. Videre skal det i henhold til tollf. § 4-30-4 tredje ledd meldes fra til Tolletaten dersom det er uoverensstemmelse mellom varer som ankommer og fraktdokumentene.

Merknadsjournal

Merknadsjournal skal føres for alle innlegg på tollageret. Hvis det er avvik mellom hva som er registrert og faktisk mottatte varer skal blankett RD-0008 leveres Tolletaten. Hvis det ikke er avvik, skal merknadsjournaler oppbevares som en del av tollagerregnskapet, eventuelt som en anmerkning i regnskapet etter avtale med Tolletaten.
 

Varer som ankommer i containere

Tolletaten har avdekket enkelte eksempler på at lagerholdere som mottar containere fra skip fra utlandet, hvor varene videresendes til annen lagerholder, ikke åpner containeren og heller ikke registrerer varene i tollagerregnskapet eller fører merknadsjournal ved eventuelle avvik.
 
Følgende policy gjelder inntil videre:
 
Første tollagerholder – og etterfølgende lagerholder - skal registrere varene i tollagerregnskapet og føre merknadsjournal. I situasjoner der containeren videresendes til annen tollagerholder uten at noen varer tas ut av – eller legges inn i containeren, kan  tollagerholder, på eget ansvar, enten basere registreringen på medfølgende informasjon eller på at containeren åpnes og varene fysisk observeres.
 
Dersom det senere avdekkes avvik, vil tollagerholder imidlertid holdes ansvarlig for de varer som er registrert hos vedkommende.
 
Rundskrivet trer i kraft straks.
 
Rundskriv 2010/10092 utgår.