Gå til innhold

[Utgått]Skipsrapportering – varsel om endring av meldingstidspunkt, meldingsinnhold og rapporteringsformat

Melding om skipsanløp til Tollvesenet kan avgis elektronisk (Safe Sea Net Norway) eller manuelt ved bruk av skipsblanketter. For å sikre enhetlig rapporteringskrav og for å ivareta Tollvesenets behov for informasjon, har direktoratet besluttet å gjøre enkelte endringer og presiseringer i meldingsinnhold og format ved rapportering av skipsanløp.

I tillegg endres tidspunktet for melding av fartøysankomst. Bakgrunnen for endringene er direktiv 2010/65/EU som norske myndigheter nå er forpliktet til å implementere. De foreslåtte endringene var på høring sommeren 2013. Det er ikke endelig fastsatt tidspunkt for når endringen vil tre i kraft, men dette kan påregnes i løpet av første halvår 2014. Samtidig vil Tollvesenet håndheve øvrige forhold som er omtalt nedenfor. Vi vil informere nærmere om tidspunkt for ikrafttreden.

Brukerdokumentasjon – Safe Sea Net Norway

Direktoratet har utarbeidet brukerdokumentasjon for fartøysfører og agenter som benytter Safe Sea Net Norway (SSNN) som rapporteringskanal til Tollvesenet. Brukerdokumentasjonen vil på sikt bli oversatt til engelsk og inngå i Kystverkets egen «user manual» som vil ligge som hjelpefunksjon i SSNN løsningen.

Nytt tidspunkt for meldeplikt om fartøyankomst (ikke i kraft)

Tollforskriften § 3-3-1 endres slik at hovedregelen blir krav til melding om ankomst til sted i tollområdet minst 24 timer på forhånd. Der det ikke er mulig å varsle 24 timer før ankomst oppstilles det også to alternative frister for melding. Dette gjelder der reisetiden er mindre enn 24 timer, eller der det underveis blir endringer hva gjelder anløpssted eller anløpstidspunkt. Endringer i tidligere oppgitte opplysninger om anløpet må meldes til tollmyndighetene så snart endringene er kjent, se ny tollforskrift § 3-3-1 femte ledd.

De dokumentene som tollmyndighetene krever fremlagt etter tollforskriften § 3-3-2, skal legges frem samtidig som melding om ankomst gis, jf. ny § 3-3-2 tredje ledd. Det vil som hovedregel si 24 timer før ankomst. Ved endringer plikter føreren å oppdatere dokumentene snarest mulig, og senest ved innpassering inn i norsk tollområde. Av praktiske årsaker er det oppstilt en særregel for proviant som innebærer at det kun er vesentlige endringer som skal innrapporteres. Et normalt forbruk av proviant om bord utløser dermed ingen plikt til å oppdatere opprinnelig melding.

 

NOx-avgift

Blanketten forhåndsmelding (RD-0040) ble sist endret 18. mars 2011 (rundskriv 2011/20630). Det ble i denne forbindelse laget egne rubrikker for registrering av opplysninger for NOx-avgiftspliktige skip. Ansvarlig representant for betaling av NOx-avgift eller rederiets tilslutningsnummer skal anføres dersom skipet omfattes av avgiftsplikten.  

Last ned blanketten Forhåndsmelding (pdf-format)

Tilsvarende rubrikker er nå opprettet i Safe Sea Net, slik at meldingskravene blir like enten du avgir opplysningene manuelt eller elektronisk. Det er nå lagt inn funksjon i SSNN slik at utenlandske fartøy som ankommer fra utland til første norske havn alltid må besvare spørsmål rundt NOx-avgiftsplikten. Ansvarlig representant for betaling av NOx-avgift eller rederiets tilslutningsnummer skal anføres dersom skipet omfattes av avgiftsplikten.

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte tollregionene.

«Responible cargo handling agent» – endring

Rubrikken i SSNN er nå endret til «Cargo Handling Agent(s)». I rubrikken bør du angi hvilke(n) tollagerholder(e) som vil overta ansvaret for varene ved innlegg på tollager. En eller flere kan registreres. Rubrikken skal da inneholde navn på tollagerholder, nummer på den region som har gitt bevilling til tollagerholder, (to siffer) samt nummeret på tollagerbevilgningen (tre siffer). Formatet blir da slik: Navn, regionnummer (nn), tollagerkode (nnn). Dersom «cargo handling agent(s)» er ukjent anfører du «unknown» i feltet.

Ved direktefortolling skal du oppgi hvilke(n) deklarant(er) som vil foreta fortolling av varene. Rubrikken skal da inneholde navn på deklaranten og  deklarantnummer (org.nummer eller bedriftsnummer).

Avgivelse av «cargo handling agent(s)» er ikke ensbetydende med tillatelse til lossing. Lossing av tollpliktig last, tillates IKKE før varene er fortollet eller tollagerholder har godsregistrert varene og gitt lossetillatelse - jf tollforskriften § 3-4 og § 4-30-2 (2. ledd).

Erfaringer viser at enkelte aktører fortsatt benytter en gammel utgave av blankett om du laste ned fra lenkene lenger opp i teksten. 

Ordningen i gammel blankett om forhåndsmelding der du oppga godsnummer gjelder ikke lenger, og er erstattet av rubrikken «cargo handling agent». Du skal ikke anføre godsnummer, men erstatte det med nummer på tollagerholder/fortollingsansvarlig som beskrevet over.

Se også presiseringer om følgende: 

Praktiske spørsmål om rapportering kan du stille til den tollregion der fartøyet anløper.