Gå til innhold
Utførselsdeklarasjon

Utførselsdeklarasjon

1 Deklarasjon

1. Kolonne:

Skriv «EU» ved utførsel til et EFTA-, EF-, eller EØS-land. Skriv «EX» ved utførsel til et land som ikke er tilknyttet EFTA; EF eller EØS (tredjeland).


2. kolonne:

Oppgi kode for ekspedisjonstype i følge nedenstående oversikt:
Kode 1: Ordinær utførsel
Kode 2: Midlertidig utførsel
Kode 3: Gjenutførsel

Kode 8: Direkte transit
Kode 9: Varer til norsk kontinentalsokkel eller skip, unntatt proviant
Kode 0: Proviant

 

2 Avsender/eksportør

Oppgi selgers (fakturautsteder) avsenderens navn, kundenummer og adresse. Med kundenummer menes organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Dersom forsendelsen omfatter flere selgere enn det er plass i rubrikken, skrives «se vedlagt fakturaoversikt». I TVINN benyttes fritekstfelt (TXT) med henvisning til fakturaoversikt. Fakturaoversikt oppbevares hos mottaker/vareeier.

3 Blanketter

Oppgi blankettsettets løpenummer i forhold til det totale antall blankettsett som deklarasjonen omfatter.

Eksempel: 
Hvis det legges fram èn deklarasjon med to fortsettelsesark, oppgis 1/3 på deklarasjonen, 2/3 på det første fortsettelsesarket og 3/3 på det andre fortsettelsesarket.

Når deklarasjonen kun dekker èn varepost, skal ikke rubrikken fylles ut. I slike tilfeller oppgis tallet "1" i rubrikk 5.

5 Vareposter

Oppgi antall vareposter som deklarasjonen omfatter. Antall vareposter må svare til antall "varebeskrivelse" rubrikker som er utfylt.

6 Antall kolli

Oppgi det samlede antall kolli som ekspedisjonen omfatter.

7 Referansenummer

Rubrikken står til eksportørens/speditørens disposisjon.

8 Mottaker

Oppgi navn og adresse på den person/firma varen fysisk skal leveres til i utlandet. Hvis deklarasjonen omfatter fakturaer til flere varemottakere enn det er plass til i rubrikken, skrives "se vedlagte fakturaer".

I TVINN brukes fritekstfeltet (TXT) med henvisning til fakturaoversikt. Fakturaoversikten oppbevares hos eksportøren.

14 Deklarant/representant

Hvis deklareringen er utført av speditør e.l. oppgis dennes kundenummer.  Med kundenummer menes organisasjonsnummer eller fødselsnummer.

17 Bestemmelsesland

Oppgi det landet som på utførselstidspunktet er det siste kjente landet varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet.

Ved utførsel til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattformer i utenlandsk fart, oppgi "Norge" som bestemmelsesland. Det samme gjelder ved utførsel til norske stasjoner i utlandet (ambassader og lignende).

Ved utførsel av varer til utenlandskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattformer, oppgi det landet hvor eier er hjemmehørende.

Opplysninger om eiere av fartøy finnes blant annet på www.equasis.org og www.rigzone.com.

Ved utførsel av varer til fartøy, luftfartøy og oljeplattformer under bygging i utlandet for norsk regning, oppgi det landet hvor byggingen finner sted.

17a Kode bestemmelsesland

Oppgi den internasjonale landkoden for det aktuelle bestemmelseslandet.

19 Containere

Oppgi med følgende koder om varene blir transportert i container eller ikke ved utpassering fra Norge: 
0: Varer som ikke transporteres i container. 
1: Varer som transporteres i container.

For forsendelser hvor varene fraktes i container i rubrikk 19 (kode 1), skal containernummer oppgis i rubrikk 31 i varebeskrivelsen. 

20 Leveringsvilkår

Incoterms 2020

 
Koder som kan benyttes ved alle typer transporter (any mode of transport): Hva dekkes av selger (ikke fullstendig, man må kjøpe INCO terms for å få dette):
EXW - Ex Works Til første transportledd uten eksportdeklarering
FCA - Free Carrier Til og med eksportdeklarering grense (inklusive innenlands transport til grense)
CPT - Carriage Paid To Frakt betalt fram til ankomstland, men ikke risiko og ikke import/toll-deklarasjon
CIP - Carriage and Insurance Paid to Frakt og forsikring frem til ankomstland, men ikke import/toll-deklarasjon.
DAP - Delivered At Place (Selger bærer kostnadene fram til bestemmelsessted før lossingen har funnet sted) ny 2020 Frakt og risiko fram til ankomststed levert fram til kunde, men uten import/toll-deklarasjon
DPU - Delivered Place Unloaded (selger bærer kostnadene fram til varene er utlosset/losset av transportmiddelet på bestemmelsesstedet) Frakt og risiko fram til ankomststed levert og losset hos kunde, men uten import/toll-deklarasjon)
DDP - Delivered Duty Paid Frakt og risiko fram til ankomststed levert frem til kunde, med import/toll-deklarasjon.
 
Koder som bare brukes ved transport på indre vannveier og sjøtransport: Hva dekkes av selger (ikke fullstendig, man må kjøpe INCO terms for å få dette):
FAS - Free Alongside Ship Levert frem til skipsside, uten eksportdeklarering
FOB - Free On Board Levert om bord i skip, med eksportdeklarering
CFR - Cost and Freight Levert frem til ankomst kai, med eksportdeklarering, men uten risiko lengre enn til lastet om bord
CIF - Cost, Insurance, Freight Levert med forsikring frem til ankomst kai, med eksportdeklarering

21 Det aktive transportmidlets identitet og nasjonalitet ved grensepassering

Oppgi det aktive transportmidlets nasjonalitet ved utpassering fra Norge. Nasjonaliteten oppgis i kolonnen til høyre i rubrikken med kode i henhold til landliste med landkoder

Når det dreier seg om en kombinert transport, eller hvis det benyttes flere transportmidler, oppgis nasjonaliteten til det transportmidlet som sørger for framdriften. (F.eks. ved bil på ferge, oppgis nasjonaliteten til fergen.)

Ved postforsendelser eller transport med jernbane eller via faste transportinstallasjoner (rør, kabler, osv.) skal ikke rubrikken fylles ut.

22 Fakturert valuta og totalbeløp

Rubrikken fylles bare ut når varene er eller vil bli betalt. Oppgjør i form av kreditnota anses som betaling.

Oppgi valutakoden i første kolonne i henhold til oversikten bak i veilederen. Fakturabeløpet skrives i andre kolonne.

Hvis TVINN-deklarasjonen omfatter flere fakturaer i forskjellig valuta, oppføres det samlede fakturabeløp omregnet i norske kroner. Se for øvrig under rubrikk 28 om fakturaoversikt. 

Se også faktura og omregningskurser med valutakoder.

23 Omregningskurs

Oppgi kursen som er benyttet ved omregning av fakturabeløpet til norske kroner i henhold til nedenstående regler:

Benyttes fakturaoversikt i TVINN, skal kurs "100" oppgis i feltet.

24 Transaksjonstype

Oppgi med kode i første kolonne om varene skal betales eller ikke, ved bruk av følgende koder: 

Varen skal ikke betales

0

Varen skal betales, eller det vil bli utstedt kreditnota for varen

5

Ved bruk av prosedyrekode 18 kreves utfylling av rubrikk 24 (transaksjonstype) med kodene 1, 2, 3 eller 9. 

25 Transportmåte ved grensen

Oppgi en av følgende kode for aktuell transportmåte ved grensepassering ut av Norge:  

Transportmåte

Kode

Fartøy, norske/utenlandske 10
Jernbanevogn på fartøy 12
Bil på fartøy 16
Tilhenger på fartøy 17
Jernbane 20
Bil/tihenger på jernbane 23
Bil (vegtransport) 30
Luftfartøy 40
Post 50
Faste installasjoner (rør, kabler osv.) 70
Transport på innenlandske vannveier 80
Egen fremdrift 90

28 Finansielle opplysninger og bankdata

Oppgi fakturanummer og dato. Fakturaer med fortløpende nummer kan oppgis med første og siste nummer, f.eks 270-275. Hvis fakturaen ikke er nummerert oppgis bare dato.
 
Omfatter ekspedisjonen flere fakturaer enn det er plass til i rubrikken, føres samtlige fakturaer opp på en egen fakturaoversikt som leveres Tollvesenet sammen med deklarasjonen. I rubrikken henvises det til vedlagte fakturaoversikt.

29 Utpasserings- /innpasseringstollsted

Oppgi kode for utpasseringstollstedet, jf nedenstående oversikt.

Kode Tollsted
0101 Oslo
0102 Gardermoen
0201 Fredrikstad/Svinesund
0206 Ørje
0208 Hån
0209 Svinesund, Svensk
0210 Kongsvinger
0212 Østby
0213 Åsnes
0214 Eda
0215 Idre
0601 Kristiansand
0610 Drammen
0611 Grenland
0612 Larvik/Sandefjord
0801 Bergen
0807 Stavanger
0808 Haugesund
0809 Ålesund
0901 Trondheim
0910 Vauldalen
0916 Storlien
0918 Bodø
0919 Junkerdalen
0920 Mo
0921 Narvik/Bjørnfjell
0923 Tärnaby
1101 Tromsø
1103 Hammerfest
1105 Helligskogen
1107 Kirkenes
1109 Polmak
1111 Karigasniemi
1112 Kivilompolo
1114

Utsjok

30 Varenes lagringssted

Rubrikken skal fylles ut med tekst og kode når varer blir utført fra tollager. 

Tollagertype

Kode

Tollager A A
Tollager B B
Tollager C C
Tollager D D

31 Kolli og varebeskrivelse

Varebeskrivelsen skal være på en slik måte at det er mulig å identifisere varen opp mot fakturaen.  

Varebeskrivelsen skal bare omfatte èn varelinje. 

Kollienes merker og nummer (registrerings- / ankomstnummer og dato for postsendinger) oppgir du ifølge forsendelsesdokumentet. 

Hvis du benytter container, skal du føre opp dennes registreringsnummer. Containernummeret skal følge ISO-standard 6346 eller EN 13044.  

Ved import og eksport av transportmiddel med krav til deklarering av chassinummer skal eget felt i denne rubrikken benyttes.  

Oppgi også antall kolli og kollislag eller, i tilfelle av uemballerte varer, antallet av slike varer som inngår i vareposten, eller eventuelt ordet «bulk», sammen med de opplysninger som er nødvendig for å identifisere varene.  

Hvis vareposten bare omfatter en del av et kolli, skriver du «ex» foran kolliets merke og nummer.

32 Varepost nummer

Varepostene nummereres fortløpende jf rubrikk 5. Når deklarasjonen bare omfatter én varepost, skal ikke rubrikken fylles ut. I slike tilfeller skal tallet 1 være oppgitt i rubrikk 5.

33 Varenummer

Oppgi gjeldende tolltariffs varenummer. Varenummeret føres opp med de seks første sifrene i første kolonne, foran den stiplede linjen. I andre kolonne føres de to nasjonale sifrene (siffer 7 og 8) opp.

Samlenumre

Når det gjelder flyttegods og personlige effekter og gaveforsendelser (fra privatperson til privatperson), så inneholder disse ofte mange varetyper med lav verdi i en forsendelse. Det er derfor opprettet samlenumre til bruk for slike forsendelser.

00.00.0077  Flyttegods, reisegods og personlige effekter
00.00.0088  Gaveforsendelser fra privatperson til privatperson.

Forenklet tariffering (varenummer 00.00.0099)

Forenklet tariffering, varenummer 00.00.0099 kan kun benyttes når en faktura består av ulike varer som tarifferes i forskjellige varenumre i henhold til gjeldende tolltariff. For å kunne benytte forenklet tariffering, må det således oppgis varenummer for hver post i fakturaen. Disse kan slås sammen til et samlenummer så sant totalverdien som da framkommer utgjør mindre enn NOK 1 000,-

Samlenummer og forenklet tariffering kan ikke benyttes for restriksjonsbelagte varer.

Det presiseres at for varesendinger med bare ett varenummer skal varenummer i henhold til gjeldende tolltariff benyttes.

34 Varens opprinnelses-/produksjonsfylke

34a Opprinnelsesland

Hvis importerte (utenlandske) varer bearbeides og eksportverdien blir minst dobbelt så høy som importverdien, oppgi fylke; i motsatte fall oppgis kode 91, utenlandsk vareopprinnelse.

34b Opprinnelsesfylke

Med opprinnelsesfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. Eksempelvis vil pakking og innfrysning av oppdrettslaks ikke endre eksportverdien vesentlig, slik at produksjonsfylke blir oppdrettsfylke.

Opprinnelses-/ produksjonsfylke oppgis med kode i henhold til nedenstående.

Fylke Kode
Oslo 03
Rogaland 11
Møre og Romsdal 15
Nordland 18
Svalbard 21
Jan Mayen 22
Kontinentalsokkelen 23
Norsk vare med opprinnelse fra flere fylker 29
Viken 30
Innlandet 34
Vestfold og Telemark 38
Agder 42
Vestland fylke 46
Trøndelag 50
Troms og Finnmark 54
Eksport av varer produsert i utlandet 91
Ukjent opprinnelsesfylke 99

35 Bruttovekt

Oppgi varepostens bruttovekt i kg uten desimaler.

36 Preferanse

Hvis det foreligger tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ved utførsel, skal rubrikken fylles ut med en av følgende koder:

A: EØS-avtalen, dvs. alle EU-land samt Island.
B: Den bilaterale handelsavtalen EF-Norge.
C: EFTA-konvensjonen, dvs. Sveits (inkludert Liechtenstein) og Island.
G: Det norske GSP-systemet, (re-)sending av GSP-varer etc.
P: Alle andre frihandelsavtaler; som for eksempel Marokko, Chile m.fl.

Hvis det ikke foreligger tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ved utførsel, skal rubrikken fylles ut med følgende kode:
N: Det foreligger ikke et opprinnelsesbevis

Rubrikk 44 skal fylles ut dersom det foreligger et opprinnelsesbevis ved utførsel.

Koden som skal benyttes knytter seg til gjeldende handelsavtale/preferanseordning man eksporterer under. Bokstaven J skal ikke benyttes ved utførsel. Dersom opprinnelsesbevis blir utstedt på et senere tidspunkt, skal det sendes inn en elektronisk omberegning med de nevnte opplysningene i rubrikk 36 og 44.

37 Prosedyre

Oppgi med kode i første kolonne hva utførselen gjelder i henhold til nedenstående oversikt. 
Det må være samsvar mellom rubrikkene 1 og 37. Det første siffer i koden i rubrikk 37 skal være lik koden som er oppgitt i andre kolonne i rubrikk 1.

Klikk på aktuell prosedyrekode for detaljer

10 Ordinær utførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder 
11 Ordinær utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder
12 Ordinær utførsel av varer til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform 
14 Utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B 
15 Utførsel av blandet vare fra tollager B og D 
18 Utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B, til norskeide fartøy og luftfartøy
19 Utførsel av ufortollede varer fra tollager C og D 
17 Utførsel av varer til norske delegasjoner i utlandet, samt flyttegods, reisegods o.l.

Midlertidig utførsel

20 Midlertidig utførsel av varer ikke spesifisert under andre prosedyrekoder 
21 Midlertidig utførsel av varer for bearbeiding 
22 Midlertidig utførsel av varer for reparasjon
24 Midlertidig utførsel av varer til Svalbard for bearbeiding

Gjenutførsel

31 Gjenutførsel av varer etter reklamasjon, mot tilbakebetaling/kreditnota. 
32 Gjenutførsel av kommisjons- og konsignasjonsvarer 
33 Gjenutførsel av varer etter bearbeiding, innført under prosedyrekode 51 
34 Gjenutførsel av varer etter reparasjon, innført under prosedyrekode 50 
37 Gjenutførsel av varer etter innenlands bearbeiding, innført under prosedyrekode 57 
38 Gjenutførsel av varer, innført under prosedyrekode 55 
39 Gjenutførsel av varer ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Ufortollede varer, unntatt proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge

81 Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen og norskeide fartøy og luftfartøy
82 Ufortollede varer transportert gjennom Norge for levering direkte til kjøper i utlandet. Unntatt de nevnt i prosedyrekode 81

Varer, unntatt proviant og forbruksartikler, til norsk del av kontinentalsokkelen og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

90 Første gangs utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen 
91 Utførsel av varer som ikke omfattes av prosedyrekode 90 til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt norskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

01 Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D
02 Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

03 Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D
04 Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt utenlandskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

05 Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D
06 Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B

Prosedyrekode og tekstKoden omfatter (eksempler)Koden omfatter ikke (eksempler)

10)

Ordinær utførsel av varer, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Vedrørende definisjon av fartøy: TollABC § 1-1 (alminnelige bestemmelser og defensjoner)

Under denne prosedyrekoden vil det normalt være et skifte av eierskap til varene mellom en innenlandsk og utenlandsk person/ foretak, enten gjennom et salg eller en vederlagsfri overdragelse av varene.

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer som utføres fra Norge til utlandet i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Norske eller fortollede varer som selges fra Norge
 • Norske eller fortollede varer som leveres gratis fra Norge, f.eks. gaver, vareprøver, overføring av varer mellom enheter innen samme konsern
 • Norske eller fortollede varer som leies/ lånes utpermanent fra Norge
 • Norsk eller fortollet utstillingsmateriell som utføres til utlandet og skal forbrukes der
 • Norske varer, fortollede varer og varer fra tollager D, som utføres til utenlandskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform
 • Norske varer, fortollede varer og varer fra tollager D, som utføres til fartøy, luftfartøy og oljeplattformunder bygging i utlandet

Denne koden omfatter ikke:

 • Utførsel av varer til Svalbard, Jan Mayen, som omfattes av kode 11.
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under ordinær utførsel, herunder: kodene 12, 14, 15, 17, 18 og 19.
 • Varer som utføres midlertidig, kodene 20, 21 23 og 24
 • Varer som gjenutføres, kodene 31 – 39 
 • Proviant og forbruksartikler , kodene 01 - 06 

11)

Ordinær utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen, ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollede varer som utføres fra Norge til Svalbard og Jan Mayen i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Norske eller fortollede varer som selges fra Norge
 • Norske eller fortollede varer som leveres gratis, f.eks. gaver, vareprøver, overføring av varer mellom enheter innen samme konsern

Denne koden omfatter ikke:

 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under ordinær utførsel, herunder kodene; 10, 12, 14, 15, 17, 18 og 19
 • Varer som utføres midlertidig, kodene 20, 21, 23 og 24
 • Varer som gjenutføres, kodene 31 - 39

12)

Ordinær utførsel av varer til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform

Denne koden omfatter:

Norske varer, fortollede varer og varer fra tollager D, som utføres fra Norge til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Norske eller fortollede varer som selges til norskeidefartøy, luftfartøy og oljeplattform
 • Varer solgt/ tatt ut fra tollager D til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform

Denne koden omfatter ikke:

 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under ordinær utførsel, herunder: kodene 10, 11, 14, 15, 17, 18 og 19
 • Varer som utføres midlertidig, kodene 20, 21, 23 og 24
 • Varer som gjenutføres, kodene 31 - 39
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06

14)

Utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B

 

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer fra tollager A og B, som utføres til utlandet, samt til utenlandskeide fartøy og luftfartøy i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Ufortollede, varer som selges/ leveres til utlandet fra tollager A og B
 • Ufortollede, varer som returneres til utlandet fra tollager A og B
 • Ufortollede varer, som selges/ leveres til utenlandskeide fartøy og luftfartøy fra tollager A og B
 • Ufortollede, varer som av transportmessige årsaker registreres på tollager A og B i Norge på vei fra utenlandsk selger til utenlands kjøper
 • Utførsel av feilsendte varer registrert på tollager

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede, varer fra tollager A og B til norskeidefartøy og luftfartøy, kode 18
 • Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene ikke er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene er registrert på tollager A eller B, kode 90
 • Ufortollede varer som leveres direkte til Svalbard og Jan Mayen, uavhengig av om de er registrert på tollager eller ikke, kode 81
 • Ufortollede varer som leveres direkte til norskeide båter, og varene ikke er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Proviant og forbruksartikler, kode 01-06

15)

Utførsel av blandet vare fra tollager B og D

 

Denne koden omfatter:

Blandede varer fra tollager B og D, som utføres til utlandet, samt til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, i den hensikt at varene skal forbli der.

 

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer fra andre typer tollager, kodene 14, 18 og 19
 • Norske eller fortollede varer solgt til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 13
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06

18)

Utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B, til norskeide fartøy og luftfartøy


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer fra tollager A og B, som utføres tilnorskeide fartøy og luftfartøy i den hensikt at varene skal forbli/ brukt om bord.

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer fra tollager A og B tilutenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14  
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06 

19)

Utførsel av ufortollede varer fra tollager C og D

 

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer fra tollager C og D, som utføres til utlandet, samt til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, i den hensikt at varene skal forbli i der.

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer fra tollager A og B til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14
 • Ufortollede varer fra tollager A og B til norskeide fartøy og luftfartøy, kode 18
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06

17)

Utførsel av varer til norske delegasjoner i utlandet, samt flyttegods, reisegods o.l. 

 

Med norske delegasjoner i utlandet menes i denne forbindelse blant annet:

 • norske ambassader i utlandet
 • norske FN-styrker i utlandet
 • norske styrker i utlandet under annen internasjonal kommando (f. eks NATO)
 • andre norske FN-delegasjoner o.l. i utlandet

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer, som utføres fra Norge til utlandet i den hensikt at varene skal forbli der, herunder:

 • Norske eller fortollede varer utført direkte til norske ambassader i utlandet
 • Norske eller fortollede varer utført direkte til norske styrker på internasjonalt oppdrag i utlandet
 • Norske eller fortollede varer utført direkte til andre norske delegasjoner i utlandet
 • Norske eller fortollede varer som leveres som gratis erstatningsleveranse fra Norge
 • Hjelpesendinger
 • Flyttegods
 • Reisegods

Denne koden omfatter ikke:

 • Utførsel av varer som er dekket av andre prosedyrekoder under ordinær utførsel
 • Varer som utføres midlertidig, kodene 20, 21, 23 og 24
 • Varer som gjenutføres, kodene 31 – 39

 

Midlertidig utførsel

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

20)

Midlertidig utførsel av varer ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

 

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer, som utføres til midlertidig bruk (annet enn bearbeiding og reparasjon) i utlandet. Varene skal senere gjeninnføres til Norge i uforandret stand.

Herunder:

 • Varer til leie/ lån i utlandet (ikke permanent)
 • Varer til demonstrasjon i utlandet
 • Varer til utstilling i utlandet
 • Varer til testing/ godkjenning i utlandet
 • Varer til bruk i konkurranse i utlandet

Denne koden omfatter ikke:

 • Varer som skal være midlertidig i utlandet lengre enn 12 måneder, prosedyrekode 10
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under midlertidig utførsel
 • Varer til permanent leie/ lån i utlandet, kode 10
 • Varer til permanent utstilling i utlandet, kode 10
 • Varer til testing/ godkjenning som medfører at varene ikke vil bli gjeninnført, kode 10

21)

Midlertidig utførsel av varer for bearbeiding

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer, som utføres midlertidig til utlandet for bearbeiding og deretter gjeninnføres til Norge.

Med bearbeiding menes at varene behandles på en slik måte at de blir forbedret i forhold til det opprinnelige, og slik at de gjerne endrer karakter og får økt verdi. 

Herunder:

 • Råvarer som utføres til produksjon av ferdigvarer (f.eks. tekstilvarer) i utlandet, og som senere skal gjeninnføres
 • Deler og komponenter som utføres for maskinering, lakkering, sammensetting osv. i utlandet, og som senere gjeninnføres
 • Dyr til bedekking/ trening i utlandet, og som senere gjeninnføres

Denne koden omfatter ikke:

 • Varer utført midlertidig for reparasjon i utlandet, kode 22
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under midlertidig utførsel
 • Dyr til veterinærbehandling i utlandet og senere gjeninnførsel, kode 22
 • Utførsel av varer for bearbeiding på Svalbard, og som senere gjeninnføres, kode 24

22)

Midlertidig utførsel av varer for reparasjon

 

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollede varer, som utføres midlertid til utlandet for reparasjon og deretter gjeninnføres til Norge.

Med reparasjon menes at varene settes tilbake til sin «opprinnelige stand». De får ikke endret opprinnelig funksjon eller karakter.

Herunder:

 • Defekt maskin og utstyr osv. for reparasjon i utlandet, og som senere gjeninnføres
 • Dyr til veterinærbehandling i utlandet pga sykdom/ skade, og som senere gjeninnføres

Denne koden omfatter ikke:

 • Varer utført midlertidig for bearbeiding i utlandet, kode 21
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under midlertidig utførsel
 • Dyr til bedekking/ trening i utlandet, og som senere gjeninnføres, kode 21

24)

Midlertidig utførsel av varer til Svalbard for bearbeiding

 

Denne koden omfatter:

Norske eller fortollede varer, som utføres midlertidig til Svalbard for bearbeiding og deretter gjeninnføres til Norge.

Med bearbeiding menes at varene som utføres behandles på en slik måte at de blir forbedret i forhold til det opprinnelige, og slik at de gjerne endrer karakter og får økt verdi. 

Herunder:

 • Råvarer som utføres til produksjon av ferdigvarer (f.eks. tekstilvarer) på Svalbard, og som senere gjeninnføres
 • Deler og komponenter som utføres for maskinering, lakkering, sammensetting osv. på Svalbard, og som senere gjeninnføres
 • Dyr til bedekking/ trening på Svalbard, og som senere gjeninnføres

Denne koden omfatter ikke:

 • Varer utført midlertidig for reparasjon på Svalbard, kode 22
 • Utførsel av varer som er dekket av andre koder under midlertidig utførsel

 

Gjenutførsel

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

31)

Gjenutførsel av varer etter reklamasjon, mot tilbakebetaling/kreditnota

Denne koden omfatter:

Fortollet vare som gjenutføres til utlandet etter reklamasjon, herunder:

 • Gjenutførsel av varer etter reklamasjon, mottilbakebetaling/ kreditnota fra selger til kjøper.

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig under kodene 50, 51, 55, 57 og 58

 

32)

Gjenutførsel av kommisjons- og konsignasjonsvarer

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer, som ved innførsel til Norge ble fortollet som kommisjons- og konsignasjonsvarer (transaksjonstype 2).

 

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av varer fortollet med andre transaksjonskoder enn 2 (kommisjons- konsignasjonsvarer) ved innførsel til Norge, f. eks 1 og 9, f. eks kode 39
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig under kodene 50, 51, 55, 57 og 58

33)

Gjenutførsel av varer etter bearbeiding, innført under prosedyrekode 51

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer tidligere innført midlertidig til Norge for bearbeiding under prosedyrekode 51 (Midlertidig innførsel av varer for bearbeiding i Norge).

For definisjon av bearbeiding, vises det til prosedyrekode 21.

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av landbruksprodukter innført midlertidig under prosedyrekode 57 for innenlands bearbeiding, kode 37
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for reparasjon, kode 34
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for leie lån, kode 38
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for prøving, kontroll og testing, kode 39
 • Gjenutførsel av spesialverktøy brukt i produksjon av varer som skal utføres, kode 39

34)

Gjenutførsel av varer etter reparasjon, innført under prosedyrekode 50

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer tidligere innført midlertidig til Norge for reparasjon under prosedyrekode 50 (Midlertidig innførsel av varer for reparasjon).

For definisjon av reparasjon, vises det til prosedyrekode 22.

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av industrivarer innført midlertidig for bearbeiding, kode 33
 • Gjenutførsel av produkter av landbruksvarer innført midlertidig for bearbeiding, kode 37
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for leie/ lån, kode 38
 • Gjenutførsel av varer innført midlertidig for prøving, kontroll og testing, kode 39
 • Gjenutførsel av spesialverktøy brukt i produksjon av varer som skal utføres, kode 39

37)

Gjenutførsel av varer etter innenlands bearbeiding, innført under prosedyrekode 57

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer (produkter av landbruksvarer) tidligere innført midlertidig under prosedyrekode 57 (Midlertidig innførsel av landbruksvarer for bearbeiding i Norge).

Bruk av prosedyrekode 57 og 37 betinger at foretaket har bevilling til innenlands bearbeiding av landbruksvarer, jf. tolloven § 6-4.

Omfatter også pakking av landbruksvarer.

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av varer etter bearbeiding, som ikke er midlertidig innført under kode 57 (innenlands bearbeiding av landbruksvarer), kode 33

 

38)

Gjenutførsel av varer, innført under prosedyrekode 55

 

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer innført midlertidig til Norge under prosedyrekode 55, og hvor avgifter ble belastet ved innførsel. Herunder også varer som gjenutføres etter leie/ lån.

Denne koden omfatter ikke:

Varer innført under andre koder enn 55

39)

Gjenutførsel av varer ikke spesifisert under andre prosedyrekoder

Denne koden omfatter:

Gjenutførsel av varer, som ikke er spesifisert under prosedyrekode 31, 32, 33, 34, 37 og 38 herunder:

 • Gjenutførsel av varer innført midlertid for prøving, kontroll og testing
 • Gjenutførsel av spesialverktøy brukt i produksjon av varer som skal utføres
 • Gjenutførsel av andre varer innført midlertidig tollfritt i henhold til tolloven §§ 6-1 og 6-2
 • Gjenutførsel av varer etter reklamasjon, mot gratis erstatningsleveranse

Denne koden omfatter ikke:

 • Gjenutførsel av varer etter reklamasjon mot tilbakebetaling/ kreditnota, kode 31
 • Gjenutførsel av kommisjons- og konsignasjonsvarer, kode 32
 • Gjenutførsel av varer etter reparasjon, kode 34
 • Gjenutførsel av varer etter bearbeiding, kodene 33 eller 37
 • Gjenutførsel av varer innført under kode 55, kode 38
 • Utførsel av feilsendte varer registret på tollager A og B, kode 14

 

Ufortollede varer, unntatt proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge:

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

81)

Ufortollede varer som leveres direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen og norskeide fartøy og luftfartøy


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Denne prosedyrekoden omfatter ufortollede varer, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering enten til norsk del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen, norskeide fartøy og luftfartøy, herunder:

 • Ufortollede varer, som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene ikke er registrert på tollager A eller B i Norge
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering til Svalbard og Jan Mayen,også når varene er registrerts på tollager A eller B i Norge
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norskeide fartøy, og varene ikke er registrert på tollager A eller B i Norge

Denne koden omfatter ikke:

 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01-06
 • Ufortollede varer, som er registrert på tollager A eller B, til norsk del av kontinentalsokkelen, kode 90
 • Ufortollede varer, som er registrert på tollager A eller B, til norskeide fartøy og luftfartøy, kode 18
 • Norske eller fortollede varer, kodene 10, 11 eller 91 

82)

Ufortollede varer transportert gjennom Norge for levering direkte til kjøper i utlandet. Unntatt de nevnt i prosedyrekode 81

Dersom varene ikke kan omlastes umiddelbart uten mellomliggende lagring, må varene registreres på tollager.

Denne koden omfatter:

Denne prosedyrekoden omfatter ufortollede varer, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering til kjøper i utlandet, og varene ikke er registrert på tollager, herunder: 

 • Ufortollede varer som fra avsender er destinert for levering direkte til kjøper i utlandet, men som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge, og varene ikke er registrert på tollager A eller B.
 • Ufortollede varer som fra avsender er destinert for levering direkte til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, men som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge, og varene ikke er registrert på tollager A eller B.

Sendingen må være under Tollvesenets kontroll gjennom en forsendelsesprosedyre, og varene må ikke gjennomgå annen behandling enn den som er nødvendig for forsvarlig bevaring av varene.

Forsendelsesprosedyren må fullføres i samsvar med gjeldene prosedyrer, mot en godkjent utførselsdeklarasjon i TVINN.

Denne koden omfatter ikke:

 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01 - 06
 • Ufortollede varer, registrert på tollager A eller B for levering til kjøper i utlandet, herunder utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14
 • Ufortollede varer, registrert på tollager A eller B, til norskeide fartøy og luftfartøy, kode 18
 • Ufortollede varer, som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene ikke er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Ufortollede varer, registrert på tollager A eller B, til norsk del av kontinentalsokkelen, kode 90
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering til Svalbard og Jan Mayen,også når varene er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norskeide fartøy, og varene ikke er registret på tollager A eller B, kode 81
 • Norske eller fortollede varer, kode 10 og 11
 • Norske eller fortollede varer til norskeide fartøy, luftfartøy eller oljeplattform, kode 12

 

Varer, unntatt proviant og forbruksartikler, til norsk del av kontinentalsokkelen og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

Vedrørende definisjon av fartøy: TollABC § 1-1 m (alminnelige bestemmelser og defensjoner) 

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

90)

Første gangs utførsel av ufortollede varer fra tollager A og B til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer som for første gang utføres fra tollager A og B:

 • til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og
 • til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen
 • omfatter også ufortollede varer, som av transportmessige årsaker registreres på tollager A og B i Norge på vei fra utenlandsk selger til utenlands kjøper, før de utføres til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer som tidligere har blitt utført fra tollager A og B til slik bruk som kode 90 beskriver, kode 91
 • Ufortollede varer som fra avsender i utlandet er destinert for levering direkte til norsk del av kontinentalsokkelen, og varene ikke er registrert på tollager A eller B, kode 81
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01 - 06

91)

Utførsel av varer som ikke omfattes av prosedyrekode 90 til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

Denne koden omfatter:

Ufortollede varer som tidligere har blitt utført fra tollager A og B til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen.

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollede varer som for første gang utføres fra tollager A og B, til slik bruk som 91 beskriver, kode 90
 • Proviant og forbruksartikler, kodene 01 - 06

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt norskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

Vedrørende definisjon av fartøy: TollABC § 1-1 m (alminnelige bestemmelser og defensjoner)

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

01)

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D

 

 

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Proviant og forbruksartikler fra tollager D:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Denne koden omfatter ikke:

 • Norsk eller fortollet proviant og forbruks-artikler til bruk og salg om bord i utenlandskeid fartøy og luftfartøy, kode 05
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler, kodene 02 og 06
 • Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 03 eller 04
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14

02)

Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Ufortollet, proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Utenlandsk, ufortollet, proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk og salg om bord i utenlandskeid fartøy og luftfartøy, kode 06
 • Norsk eller fortollet proviant og forbruks-artikler, kodene 01 og 05
 • Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 03 og 04
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

03)

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

 Proviant og forbruksartikler fra tollager D:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen
 
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kode 04
 • Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg andre steder enn på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 01 og 05
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg andre steder enn på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 02 og 06.
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14

04)

Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B


Utfylling deklarasjon:

 • Rubrikk 34a opprinnelsesland skal fylles ut
 • Rubrikk 15a avsenderland skal fylles ut, landkode kan ikke være NO/SJ
 • Rubrikk 17 bestemmelsesland skal fylles ut, landkoder må være NO/SJ

Ved bruk av denne prosedyrekoden vil det også være påkrevd å benytte transaksjonstype 1, 2, 3 eller 9 i rubrikk 24.

Denne koden omfatter:

Ufortollet, proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

 

Utenlandsk, ufortollet, proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen
 •   Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kode 03
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg andre steder enn på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen kodene, 02 og 06.
 • Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler til bruk eller salg andre steder enn på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 01 og 05
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt utenlandskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet 

Vedrørende definisjon av fartøy: TollABC § 1-1 m (alminnelige bestemmelser og defensjoner)

Prosedyrekode og tekst Koden omfatter (eksempler) Koden omfatter ikke (eksempler)

05)

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler, også fra tollager A og B, og proviant og forbruksartikler fra tollager D

 

Denne koden omfatter:

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Proviant og forbruksartikler fra tollager D:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Denne koden omfatter ikke:

 • Norsk eller fortollet proviant og forbruksartikler til bruk og salg om bord i norskeid fartøy og luftfartøy, kode 01
 • Ufortollet proviant og forbruksartikler, kodene 02 og 06
 • Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på norsk på faste installasjoner på del av kontinentalsokkelen, kodene 03 og 04
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18

06)

Ufortollet proviant og forbruksartikler levert direkte, eller fra tollager A og B

 

Denne koden omfatter:

Ufortollet, proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

 

Utenlandsk, ufortollet, proviant og forbruksartikler fra tollager A og B:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Denne koden omfatter ikke:

 • Ufortollet proviant og forbruksartikler til bruk og salg om bord i norskeid fartøy og luftfartøy, kode 01
 • Norsk eller fortollet proviant og forbruks artikler, kodene 01 og 05
 • Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen, kodene 03 og 04
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler fra tollager A eller B, til utenlandskeide fartøy og luftfartøy, kode 14
 • Andre varer enn proviant og forbruksartikler til norskeide fartøy og luftfartøy, kodene 12 og 18

38 Nettovekt

Oppgi nettovekt i kg uten desimaler for de varene som er beskrevet i den tilsvarende rubrikk 31. Nettovekten er varenes vekt uten emballasje.

41 Mengde i annen enhet

Fylles bare ut når det av tolltariffen framgår at mengden også skal oppgis i annen enhet enn kg, f.eks. stk, liter, par o.l.

 
Verdi Synonymer verdi Verditekst
C HE Carat
F BLL Fat
G GRM Gram
K KSD Tørrvekt med 10 % vanninnhold
KG KGM Kilogram
L LTR Liter
M MTR Meter
M2 MTK Kvadratmeter
M3 MTQ Kuikkmeter
M3F MTQ Kubikkmeter fast mål
MWH MWH Megawattime
PAR NPR Antall par
STK NMB Antall enheter

43 VF kode

Det skal deklareres verdifastsettelseskode på alle deklarasjoner, foruten FO-deklarasjoner.

Før opp koden for verdifastsettelse i henhold til nedenstående liste:

 1. Varens transaksjonsverdi (tolloven §7-10)
 2. Transaksjonsverdien av identisk vare (tolloven §7-11)
 3. Transaksjonsverdien av lignende vare (tolloven §7-12)
 4. Tollverdi fastsatt med utgangspunkt i salgspris i Norge (tolloven § 7-14)
 5. Utregnet tollverdi (tolloven  § 7-15)
 6. Alternativ tollverdi (tolloven § 7-16)

44 Tilleggsopplysninger/fremlagte dokumenter/sertifikater og autorisasjoner

Hvis varen er underlagt spesielle bestemmelser/restriksjoner, eller det må foreligge tillatelser fra offentlige institusjoner før utførsel kan finne sted, skal det oppgis hvordan disse bestemmelsene er overholdt i henhold til nedenstående oversikt:

Dokumenter som er forhåndsregistrert i TVINN

FOR: Tillatelse til foreløpig deklarasjon fra Tolletaten. Det må refereres til tillatelsens nummer (f.eks.: 2001/1234)

UND: Individuelt unntaksdokument gitt av Tolletaten – fylles ut med årstall/journalnummer (f. eks. 2208/01234)

Dokumenter som ikke er forhåndsregistrert i TVINN

DEL: Delsendinger. Tollforskriften § 4-23-1 (2)  (Gjelder fra 01.01.2020)

CIT: Koden skal benyttes ved deklarering av CITES-arter/-produkter. Oppgi CITES-utførselstillatelse nr. og/eller CITES-innførselstillatelse nr. For eksempel: DE-A01186/21, 21NO-0007-IM.

HST: Referanse til sikkerhetsstillelse for midlertidig utførsel av hest

Koder som benyttes til informasjon

TXT: Fritekstfelt. Benyttes blant annet for å angi årsak/hjemmel ved midlertidig innførsel. Når varer gjeninnføres etter reparasjon, foredling eller bearbeiding, oppgis art, mengde og verdi for de utførte varer i rubrikk 44. For bearbeidede varers vedkommende gis også opplysninger om hvilken bearbeiding varen har gjennomgått.

SER: Rubrikken skal fylles ut dersom det foreligger et opprinnelsesbevis ved utførsel og rubrikk 36 har kode A, B, C, G eller P. Dersom opprinnelsesbeviset er et opprinnelsessertifikat, skal det anføres «SER» og sertifikatets nummer. Dersom opprinnelsesbeviset er en faktura-/opprinnelseserklæring skal det anføres «SER» og autorisasjonsnummeret eller; dersom eksportøren ikke er godkjent eksportør anføres «SER» og opprinnelseserklæring. 

Koder for andre tillatelser

K5: Tillatelse ved utførsel av norske og utenlandske kunst og kulturminner fra godkjent institusjon utpekt av Kulturdepartementet

FD: Krav til deklarering av fangstdokumentasjon. Fangsdokumentnummer skal deklareres, og fangsdokument oversendes straks til Fiskeridirektoratet av den som står for eksporten.

U1: Lisens fra Utenriksdepartementet

U2: Meldepliktig avfall. Oppgi U2 (etterfulgt av notifikasjonsnummer) for meldepliktig avfall.

U3: Grønnlistet avfall. Oppgi U3 (etterfulgt av EAL-kode) for grønnlistet avfall.

DA: Rådiamanter

L3: legemidler

DOK: Referanse til inn-/utførseldeklarasjon som skal skrives av.

V1: Våpentillatelse utførsel.

S1: Tillatelse fra Statens strålevern for utførsel av sterke radioaktive strålekilder

S2: Tillatelse fra Statens strålevern for utførsel av sterke laserpekere

GEN: Generelle skriv

W1: Tillatelse fra Miljødirektoratet ved utførsel av Cites regulerte varer

W2: Tillatelse fra Miljødirektoratet ved utførsel av hval og hvalprodukter – produktene er Cites regulert i de fleste land , men ikke i Norge. Dokumenterer lovlig utførsel.

TB: Helsedirektoratet har innført bevillingsplikt for virksomheter ved utførsel av tobakksprodukter. Virksomhetens tobakksbevillingsnummer skal oppgis.

Ved utførsel av varer til land som er omfattet av inngåtte frihandelsavtaler er mulighetene for tollrestitusjon (“drawback”), med få unntak, bl.a. avhengig av at det ikke blir utstedt opprinnelssesbevis for varen. I de tilfeller slike bevis ikke blir utstedt til et land som Norge (EFTA) har inngått avtale med, skal følgende erklæring påføres: 

“.............................1)opprinnelsesbevis verken er eller vil bli utstedt for varene.” 

1) Her anføres vedkommende avtale, f.eks. EØS. 

Rubrikken “T.O. Kode” skal ikke benyttes. 

46 Statistisk verdi

For ordinær utførsel oppgis varens verdi, uten desimaler, fob norsk havn/lufthavn eller tilsvarende verdi norsk grense når det nyttes andre transportmidler enn skip/fly.

For varer som utføres etter reparasjon oppgis reparasjonskostnadene med tillegg av eventuelle sendingskostnader fram til havn/lufthavn eller norsk grense.

For varer som utføres etter bearbeiding eller foredling oppgis varens fulle verdi. Dvs. varens innførselsverdi med tillegg av verdien av bearbeiding/foredling og sendingskostnadene fram til havn/lufthavn eller norsk grense.

For varer som utføres for reparasjon, pakking, blanding, sortering eller foredling og som senere skal gjeninnføres, oppgis verdien som ved ordinær utførsel.

47 Beregning av avgifter

Denne rubrikken benyttes til beregning av avgifter for hver varepost. 

Første kolonne 
“Type”: Oppgi avgiftskoden i henhold til nedenstående oversikt. Ved utførsel kreves kun opp eksportavgift på fisk og fiskevarer, kode FF.

Andre kolonne 
“Grunnlag”: Oppgi grunnlaget avgiften skal beregnes av (verdi, kg, osv.). Grunnlagets benevnelse skal ikke føres opp, bare tall. 

Tredje kolonne 
“Sats”: Oppgi avgiftssatsen. Prosent- eller promillesats oppgis med tegn. Andre satser oppgis med tall (uten tekst). 

Fjerde kolonne 
“Beløp”: Oppgi beregnet avgift. 

Femte kolonne 
“BM”: Benyttes ikke ved utførsel. 

Sum
Oppgi summen av de beregnede avgifter når ekspedisjonen bare omfatter én varepost, jf. for øvrig avsnittet “Bruk av fortsettelsesark”.

48 Kontonummer for tollkreditt

Oppgi eksportørens kontonummer for tollkreditt. Se også betaling av utførselsavgifter.

49 Lagerkode/godsnummer

Ved utførsel av godsregistrerte, ufortollede varer skal registreringsnummeret oppgis i hht nedenstående:

 1. For varer registrert med godsnummer oppgis godsnummer, inkludert årstall, og eventuelt posisjonsnummer. Gods- og posisjonsnummeret skilles med en skråstrek. (Eks: 200001020123001/1
 2. For jernbanegods/ekspressgods registrert av NSB oppgis årstall samt gods- og konnossementnummer tildelt av NSB. Gods- og konnossementnummeret skilles med en skråstrek. 
  Eks: 2000J 123002/123456 
  NB! I TVINN må det legges inn et mellomrom mellom bokstaven og dagens nummer.
 3. For varer lagret av luftfartsselskaper på tollager med EDB-lagerregnskap godkjent av Tollvesenet, oppgis årstall, flyfraktbrevnummeret (uten prefiks) og ankomstdato. Flyfraktbrevnummeret og ankomstdatoen skilles med en skråstrek. Eks: 200012345678/0910
 4. Ved deklarering av postsendinger som ikke er registrert iht punkt 1, oppgis årstall og bokstaven P. Registrerings-/ ankomstnummer og dato oppgis i rubrikk 31.

B Regnskapsmessige opplysninger

Denne rubrikken skal brukes til attestasjon/kvittering for at varer er mottatt til forsendelse til utlandet. Rubrikken skal også benyttes ved kvittering for mottak av varer til boreplattformer/ produksjonsanlegg. Rubrikken skal benyttes i samsvar med tolloven § 4-23 og tf. § 4-23-2 annet ledd. Hovedregelen er at transportøren kan attestere for utførsel. Det vil si at når utførselen skjer med eksempelvis Norges Statsbaner eller Posten, er det tilstrekkelig med kvittering fra disse i rubrikk B.

Transportør skal bekrefte at varene er mottatt for utførsel. Slik bekreftelse kan ikke gis før varene faktisk er mottatt. Denne bekreftelsen kan sendes elektronisk fra transportør til deklarant. Dersom transportør har gitt deklarant fullmakt, kan deklaranten attestere i rubrikk B etter at bekreftelse er mottatt. Dokumentasjon må kunne fremvises på forespørsel.

Utpasseringsattest fra Tollvesenet

I de tilfeller det kreves, må eksportøren sørge for attestasjon fra Tollvesenet om at varene er innlastet/utpassert. Når Tollvesenet har gitt innlastings-/utpasseringsattest, er annen attestasjon unødvendig. Utpasseringsattest fra Tollvesenet kreves:

54 Sted og dato

Deklarasjonen skal være undertegnet av vareeieren (av en som har firmaets signatur eller prokura) eller av en spesielt bemyndiget funksjonær. Deklarasjonen kan også undertegnes av spedisjons- eller fortollerfirma som vareeieren har gitt fullmakt til å utføre tollekspedisjonen. Underskrift skal i sist nevnte tilfelle foretas av spedisjons- eller fortollerfirmaets ansvarshavende eller en spesielt bemyndiget funksjonær i firmaet. Den som underskriver deklarasjonen på vegne av vareeieren, plikter å påse at alle nødvendige opplysninger foreligger, og at de bestemmelser som gjelder ved tollekspedisjon av varer er iakttatt.

Tollvesenet kan nekte å godkjenne underskrift av andre enn vareeieren.

Tollvesenet kan gi tillatelse til at vareeier, eller den som opptrer på vareeierens vegne, ikke underskriver deklarasjonene for hånd, når de overføres ved hjelp av elektronisk datautveksling.