Gå til innhold
Utførselsdeklarasjon

Utførselsdeklarasjon

1 Deklarasjon

1. kolonne:

2. kolonne:

Oppgi kode for ekspedisjonstype i følge nedenstående oversikt:

 

2 Avsender/eksportør

Oppgi selgers (fakturautsteder) avsenderens navn, kundenummer og adresse. Med kundenummer menes organisasjonsnummer eller fødselsnummer.

3 Blanketter

Når deklarasjonen bare dekker en varepost, skal ikke rubrikken fylles ut. I slike tilfeller oppgis tallet «1» i rubrikk 5. Når deklarasjonen dekker flere vareposter, oppgis blankettsettets nummer i forhold til det totale antall blankettsett som deklarasjonen omfatter.

Eksempel:
Hvis det legges fram en deklarasjon med to fortsettelsesark, oppgis 1/3 på deklarasjonen, 2/3 på det første fortsettelsesarket og 3/3 på det andre fortsettelsesarket.

5 Vareposter

Oppgi antall vareposter som deklarasjonen omfatter. Antall vareposter må svare til antall "varebeskrivelse" rubrikker som er utfylt.

6 Antall kolli

Oppgi det samlede antall kolli som ekspedisjonen omfatter.

7 Referansenummer

Rubrikken står til eksportørens/tollrepresentants disposisjon.

8 Mottaker

Oppgi navn og adresse på den person/firma varen fysisk skal leveres til i utlandet. Hvis deklarasjonen omfatter fakturaer til flere varemottakere enn det er plass til i rubrikken, skrives "se vedlagte fakturaer".

I TVINN brukes fritekstfeltet (TXT) med henvisning til fakturaoversikt. Fakturaoversikten oppbevares hos eksportøren.

14 Deklarant/representant

Hvis deklareringen er utført av tollrepresentant e.l. oppgis dennes kundenummer.  Med kundenummer menes organisasjonsnummer eller fødselsnummer.

17 Bestemmelsesland

Oppgi det landet som på utførselstidspunktet er det siste kjente landet varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet.
Ved utførsel av varer til Svalbard eller Jan Mayen, oppgi "Svalbard og Jan Mayen" som bestemmelsesland.

Ved utførsel til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattformer i utenlandsk fart, oppgi "Norge" som bestemmelsesland. Det samme gjelder ved utførsel til norske stasjoner i utlandet (ambassader og lignende).

Ved utførsel av varer til utenlandskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattformer, oppgi det landet hvor eier er hjemmehørende.

Opplysninger om eiere av fartøy finnes blant annet på www.equasis.org og www.rigzone.com.

Ved utførsel av varer til fartøy, luftfartøy og oljeplattformer under bygging i utlandet for norsk regning, oppgi det landet hvor byggingen finner sted.

17a Kode bestemmelsesland

Oppgi den internasjonale landkoden for det aktuelle bestemmelseslandet.
Der bestemmelsesstedet har en egen landkode som avviker fra bestemmelseslandets landkode skal bestemmelsesstedets landkode benyttes. Eksempelvis har Svalbard og Jan Mayen egen landkode (SJ). 

19 Containere

Oppgi med følgende koder om varene blir transportert i container eller ikke ved utpassering fra Norge: 
0: Varer som ikke transporteres i container. 
1: Varer som transporteres i container.

For forsendelser hvor varene fraktes i container i rubrikk 19 (kode 1), skal containernummer oppgis i rubrikk 31 i varebeskrivelsen. 

20 Leveringsvilkår

Rubrikken består av to felt: 

Felt 1: Leveringsvilkår - felt for trebokstavskode - dette feltet må fylles ut, se Incoterms

Felt 2: Leveringssted– felt for angivelse av varens leveringssted, må fylles ut

Incoterms 2020

 
Koder som kan benyttes ved alle typer transporter (any mode of transport): Hva dekkes av selger (ikke fullstendig, man må kjøpe INCO terms for å få dette):
EXW - Ex Works Til første transportledd uten eksportdeklarering
FCA - Free Carrier Til og med eksportdeklarering grense (inklusive innenlands transport til grense)
CPT - Carriage Paid To Frakt betalt fram til ankomstland, men ikke risiko og ikke import/toll-deklarasjon
CIP - Carriage and Insurance Paid to Frakt og forsikring frem til ankomstland, men ikke import/toll-deklarasjon.
DAP - Delivered At Place (Selger bærer kostnadene fram til bestemmelsessted før lossingen har funnet sted) ny 2020 Frakt og risiko fram til ankomststed levert fram til kunde, men uten import/toll-deklarasjon
DPU - Delivered Place Unloaded (selger bærer kostnadene fram til varene er utlosset/losset av transportmiddelet på bestemmelsesstedet) Frakt og risiko fram til ankomststed levert og losset hos kunde, men uten import/toll-deklarasjon)
DDP - Delivered Duty Paid Frakt og risiko fram til ankomststed levert frem til kunde, med import/toll-deklarasjon.
 
Koder som bare brukes ved transport på indre vannveier og sjøtransport: Hva dekkes av selger (ikke fullstendig, man må kjøpe INCO terms for å få dette):
FAS - Free Alongside Ship Levert frem til skipsside, uten eksportdeklarering
FOB - Free On Board Levert om bord i skip, med eksportdeklarering
CFR - Cost and Freight Levert frem til ankomst kai, med eksportdeklarering, men uten risiko lengre enn til lastet om bord
CIF - Cost, Insurance, Freight Levert med forsikring frem til ankomst kai, med eksportdeklarering

21 Det aktive transportmidlets identitet og nasjonalitet ved grensepassering

Oppgi det aktive transportmidlets nasjonalitet ved utpassering fra Norge. Nasjonaliteten oppgis i kolonnen til høyre i rubrikken med kode i henhold til landliste med landkoder

Når det dreier seg om en kombinert transport, eller hvis det benyttes flere transportmidler, oppgis nasjonaliteten til det transportmidlet som sørger for framdriften. (F.eks. ved bil på ferge, oppgis nasjonaliteten til fergen.)

Ved postforsendelser eller transport med jernbane eller via faste transportinstallasjoner (rør, kabler, osv.) skal ikke rubrikken fylles ut.

22 Fakturert valuta og totalbeløp

Rubrikken fylles bare ut når varene er eller vil bli betalt. Oppgjør i form av kreditnota anses som betaling.

Oppgi valutakoden i første kolonne i henhold til oversikten bak i veilederen. Fakturabeløpet skrives i andre kolonne.

Hvis TVINN-deklarasjonen omfatter flere fakturaer i forskjellig valuta, oppføres det samlede fakturabeløp omregnet i norske kroner. Se for øvrig under rubrikk 28 om fakturaoversikt. 

Se også faktura og omregningskurser med valutakoder.

23 Omregningskurs

Oppgi kursen som er benyttet ved omregning av fakturabeløpet til norske kroner i henhold til nedenstående regler:

Benyttes fakturaoversikt i TVINN, skal kurs "100" oppgis i feltet.

24 Transaksjonstype

Oppgi med kode i første kolonne hva utførselen er basert på i henhold til nedenstående liste:

01: Salg mot vederlag, finansiell leasing
02: Gratis erstatningsleveranser.
03: Gaver og andre leveranser som mottas uten kostnad
04: Midlertidig utførsel for betalt bearbeiding
05: Gjenutførsel etter betalt bearbeiding
06: Midlertidig utførsel for/gjenutførsel etter reparasjon, leie, lån eller operasjonell leasing
08: Bygg og anlegg, inkludert delsendinger
09: Annet
10: Varer i retur

25 Transportmåte ved grensen

Oppgi en av følgende kode for aktuell transportmåte ved grensepassering ut av Norge:  

Transportmåte

Kode

Fartøy, norske/utenlandske 10
Jernbanevogn på fartøy 12
Bil på fartøy 16
Tilhenger på fartøy 17
Jernbane 20
Bil/tihenger på jernbane 23
Bil (vegtransport) 30
Luftfartøy 40
Post 50
Faste installasjoner (rør, kabler osv.) 70
Egen fremdrift 90

28 Finansielle opplysninger og bankdata

Oppgi fakturanummer og dato. Fakturaer med fortløpende nummer kan oppgis med første og siste nummer, f.eks 270-275. Hvis fakturaen ikke er nummerert oppgis bare dato. 

Omfatter eksepdisjon flere fakturaer enn det er plass til i rubrikken, føres samtlige fakturaer opp på en egen fakturaoversikt som leveres til Tolletaten sammen med deklarasjonen. I rubrikken henvises det til vedlagte fakturaoversikt.
 

29 Utpasserings- /innpasseringstollsted

Oppgi kode for utpasseringstollstedet, nedenstående oversikt består av  utpasseringstollstedene. 

Utpasseringstollsteder

Kode Tollsted

3210  

Tromsø

3220 

Hammerfest

3225

Kirkenes

3230

Neiden

3240  

Storskog

3250  

Polmak

3260 

Karigasnemi

3270 

Kivilompolo
3280 Utsjok
3290

 

Helligskogen

 

3310 

 

Bjørnfjell

 

3315 Lofoten
3320

 

Bodø 
3325 Brønnøysund
3330 

 

Trondheim
3335 Mosjøen

3340

Vauldalen

3350

Storlien

3360 

Tärnaby

3370 

Junkerdal

3380

Mo

3390

Narvik

3410 

Ålesund

3420 

Bergen

3430

Flesland

3440 

Haugesund

3450 

Sola

3460

Stavanger

3470

Sunndalsøra

3480

Ulsteinvik

3490

Kristiansund

3495

Karmøy

3510

Gardermoen

3610 

Kristiansand

3620

Grenland

3630 

Torp

3640 

Sandefjord

3650

Oslo

3680 

Drammen

3690

Larvik

3695

Porsgrunn

3720

Ørje

3725 

Fredrikstad

3730  

Kongsvinger

3735  

Moss

3740  

Østby

3750 

Eda

3755  

Sarpsborg

3760 

Idre

3770

Svinesund

3775  

Halden

3780  

Hån

3790

Åsnes

 

 

30 Varenes lagringssted

Rubrikken skal fylles ut med tekst og kode når varer blir utført fra tollager. 

Tollagertype

Kode

Tollager A A
Tollager B B
Tollager C C
Tollager D D

31 Kolli og varebeskrivelse

Varebeskrivelsen skal være på en slik måte at det er mulig å identifisere varen opp mot fakturaen.  

Varebeskrivelsen skal bare omfatte èn varelinje. 

Kollienes merker og nummer (registrerings- / ankomstnummer og dato for postsendinger) oppgir du ifølge forsendelsesdokumentet. 

Hvis du benytter container, skal du føre opp dennes registreringsnummer. Containernummeret skal følge ISO-standard 6346 eller EN 13044.  

Ved import og eksport av transportmiddel med krav til deklarering av chassinummer skal eget felt i denne rubrikken benyttes.  

Oppgi også antall kolli og kollislag eller, i tilfelle av uemballerte varer, antallet av slike varer som inngår i vareposten, eller eventuelt ordet «bulk», sammen med de opplysninger som er nødvendig for å identifisere varene.  

Hvis vareposten bare omfatter en del av et kolli, skriver du «ex» foran kolliets merke og nummer.

32 Varepost nummer

Varepostene nummereres fortløpende jf rubrikk 5. Når deklarasjonen bare omfatter én varepost, skal ikke rubrikken fylles ut. I slike tilfeller skal tallet 1 være oppgitt i rubrikk 5.

33 Varenummer

Oppgi gjeldende tolltariffs varenummer. Varenummeret føres opp med de seks første sifrene i første kolonne, foran den stiplede linjen. I andre kolonne føres de to nasjonale sifrene (siffer 7 og 8) opp.

Samlenumre

Når det gjelder flyttegods og personlige effekter og gaveforsendelser (fra privatperson til privatperson), så inneholder disse ofte mange varetyper med lav verdi i en forsendelse. Det er derfor opprettet samlenumre til bruk for slike forsendelser.

00.00.0077  Flyttegods, reisegods og personlige effekter
00.00.0088  Gaveforsendelser fra privatperson til privatperson.

Forenklet tariffering (varenummer 00.00.0099)

Forenklet tariffering, varenummer 00.00.0099 kan kun benyttes når en faktura består av ulike varer som tarifferes i forskjellige varenumre i henhold til gjeldende tolltariff. For å kunne benytte forenklet tariffering, må det således oppgis varenummer for hver post i fakturaen. Disse kan slås sammen til et samlenummer så sant totalverdien som da framkommer utgjør mindre enn NOK 1 000,-

Samlenummer og forenklet tariffering kan ikke benyttes for restriksjonsbelagte varer.

Det presiseres at for varesendinger med bare ett varenummer skal varenummer i henhold til gjeldende tolltariff benyttes.

34 Varens opprinnelses-/produksjonsfylke

34a Opprinnelsesland

Hvis importerte (utenlandske) varer bearbeides og eksportverdien blir minst dobbelt så høy som importverdien, oppgi fylke; i motsatte fall oppgis kode 91, utenlandsk vareopprinnelse.

34b Opprinnelsesfylke

Med opprinnelsesfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. Eksempelvis vil pakking og innfrysning av oppdrettslaks ikke endre eksportverdien vesentlig, slik at produksjonsfylke blir oppdrettsfylke.

Opprinnelses-/ produksjonsfylke oppgis med kode i henhold til nedenstående.

Fylke Kode
Oslo 03
Rogaland 11
Møre og Romsdal 15
Nordland 18
Svalbard 21
Jan Mayen 22
Kontinentalsokkelen 23
Norsk vare med opprinnelse fra flere fylker 29
Østfold 31
Akershus 32
Buskerud 33
Innlandet 34
Vestfold 39
Telemark 40
Agder 42
Vestland fylke 46
Trøndelag 50
Troms 55
Finnmark 56
Eksport av varer produsert i utlandet 91
Ukjent opprinnelsesfylke 99

35 Bruttovekt

Oppgi varepostens bruttovekt i kg uten desimaler.

36 Preferanse

Hvis det foreligger tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ved utførsel, skal rubrikken fylles ut med en av følgende koder:

A: EØS-avtalen, dvs. alle EU-land samt Island.
B: Den bilaterale handelsavtalen EF-Norge.
C: EFTA-konvensjonen, dvs. Sveits (inkludert Liechtenstein) og Island.
G: Det norske GSP-systemet, (re-)sending av GSP-varer etc.
P: Alle andre frihandelsavtaler; som for eksempel Marokko, Chile m.fl.

Hvis det ikke foreligger tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ved utførsel, skal rubrikken fylles ut med følgende kode:
N: Det foreligger ikke et opprinnelsesbevis

Rubrikk 44 skal fylles ut dersom det foreligger et opprinnelsesbevis ved utførsel.

Koden som skal benyttes knytter seg til gjeldende handelsavtale/preferanseordning man eksporterer under. Bokstaven J skal ikke benyttes ved utførsel. Dersom opprinnelsesbevis blir utstedt på et senere tidspunkt, skal det sendes inn en elektronisk omberegning med de nevnte opplysningene i rubrikk 36 og 44.

37 Prosedyre

Oppgi med kode i første kolonne hva utførselen gjelder i henhold til nedenstående oversikt. 
Det må være samsvar mellom rubrikkene 1 og 37. Det første siffer i koden i rubrikk 37 skal være lik koden som er oppgitt i andre kolonne i rubrikk 1.

Klikk på aktuell prosedyrekode for detaljer:

Ordinær utførsel

Midlertidig utførsel

Gjenutførsel

Utførsel av varer (unntatt proviant og forbruksartikler) i direkte transitt

Utførsel av varer (unntatt proviant og forbruksartikler)

Direktelanding av fisk

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt norskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt utenlandskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

 

Ordinær utførsel

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
 10 Ordinær utførsel 00 1000 Utførsel av norske varer med den hensikt at varene skal forbli i utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. 10, 11 og 12 Skal ikke fylles ut
70 1070 Utførsel av norske varer eller varer stilt til fri disponering med den hensikt at varene skal forbli i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. 10, 11, 12 og 15 A, B, C eller D
11 Ordinær utførsel av spesielle varer 00 1100 Utførsel av norske spesielle varer med den hensikt at varene skal forbli i utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. 17 Skal ikke fylles ut
70 1170 Utførsel av norske spesielle varer eller varer stilt til fri disponering med den hensikt at varene skal forbli i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. 17 A, B, C eller D


Midlertidig utførsel

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
20 Midlertidig utførsel 00 2000 Midlertidig utførsel av norske varer (ikke bearbeiding eller reparasjon) til utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. Varene skal senere gjeninnføres til Norge i uforandret stand. 20 Skal ikke fylles ut
40 2040 Midlertidig utførsel av varer (ikke bearbeiding eller reparasjon) til utlandet. Varene skal senere gjeninnføres til Norge i uforandret stand. Varene er tidligere gått over til fri disponering. 20 Skal ikke fylles ut
41 2041

Midlertidig utførsel av spesielle varer (ikke bearbeiding eller reparasjon) til utlandet. Varene skal senere gjeninnføres til Norge i uforandret stand. Varene er tidligere gått over til fri disponering.

20 Skal ikke fylles ut
70 2070 Midlertidig utførsel av norske varer eller varer stilt til fri disponering, til utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. 20 A, B, C og D
71 2071 Midlertidig utførsel av utenlandske varer til utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. 20 A, B, C og D
21 Midlertidig utførsel for bearbeiding 00 2100 Midlertidig utførsel av norske varer for bearbeiding i utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge. 21, 24 Skal ikke fylles ut
40 2140 Midlertidig utførsel av varer for bearbeiding i utlandet. Varene er tidligere gått over til fri disponering. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge. 21, 24

Skal ikke fylles ut

41 2141 Midlertidig utførsel av spesielle varer for bearbeiding i utlandet. Varene er tidligere gått over til fri disponering. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge. 21, 24 Skal ikke fylles ut
70 2170 Midlertidig utførsel av norske varer eller varer stilt til fri disponering for bearbeiding i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge. 21, 24 A, B, C eller D
71 2171 Midlertidig utførsel av utenlandske varer for bearbeiding i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. De bearbeidede varene skal senere gjeninnføres til Norge. 21, 24 A, B, C eller D
22 Midlertidig utførsel for reparasjon 00 2200

Midlertidig utførsel av norske varer for reparasjon i utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge. 

22 Skal ikke fylles ut
40 2240 Midlertidig utførsel av varer for reparasjon i utlandet. Varene er tidligere gått over til fri disponering. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge. 22 Skal ikke fylles ut
41 2241 Midlertidig utførsel av spesielle varer for reparasjon i utlandet. Varene er tidligere gått over til fri disponering. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge. 22 Skal ikke fylles ut
70 2270 Midlertidig utførsel av norske varer eller varer stilt til fri disponering for reparasjon i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge. 22 A, B, C eller D
71 2271 Midlertidig utførsel av utenlandske varer for reparasjon i utlandet. Varene har tidligere vært underlagt prosedyren tollager. De reparerte varene skal senere gjeninnføres til Norge. 22 A, B, C eller D


Gjenutførsel

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
30 Gjenutførsel 40 3040 Gjenutførsel av varer som tidligere er gått over til fri disponering. 31, 32 og 39 Skal ikke fylles ut
41 3041 Gjenutførsel av spesielle varer som tidligere er gått over til fri disponering. 31, 32 og 39 Skal ikke fylles ut
50 3050 Gjenutførsel av varer som tidligere er midlertidig innført (ikke i forbindelse med bearbeiding eller reparasjon). 31, 38 og 39 Skal ikke fylles ut
51 3051 Gjenutførsel av industrivarer som tidligere er midlertidig innført for innenlands bearbeiding. 33 Skal ikke fylles ut
52 3052 Gjenutførsel av varer som tidligere er midlertidig innført for reparasjon. 34 Skal ikke fylles ut
57 3057 Gjenutførsel av landbruksvarer som tidligere er midlertidig innført for innenlands bearbeiding. 37 Skal ikke fylles ut
71 3071 Gjenutførsel av utenlandske varer som ikke er gått over til fri disponering. Varene er tidligere lagt inn på tollager. 14, 19 A, B, C eller D


Utførsel av varer (unntatt proviant og forbruksartikler) i direkte transitt

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
80 Utførsel av varer (unntatt proviant og forbruksartikler) i direkte transitt til norsk del av kontinentalsokkelen/norskeide fartøy og luftfartøy 00 8000

Varer som ikke er gått over til fri disponering (unntatt proviant og forbruksartikler), og som ved direkte transitt utføres for:

 • norsk del av kontinentalsokkelen
 • norskeide fartøy og luftfartøy.

Dette uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.

81 X
71 8071

Varer som ikke er gått over til fri disponering (unntatt proviant og forbruksartikler), og som ved direkte transitt utføres for:

 • norsk del av kontinentalsokkelen
 • norskeide fartøy og luftfartøy.

Varene er tidligere lagt inn på tollager

18 og 90 A og B


Utførsel av varer (unntatt proviant og forbruksartikler) direkte til utlandet

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
81 Utførsel av varer (unntatt proviant og forbruksartikler) i direkte transitt til utlandet 00 8100 Varer ikke gått over til fri disponering (unntatt proviant og forbruksartikler) til utførsel under transport gjennom Norge til utlandet.
Dette uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.
81 og 82 X
71 8171 Varer som ikke gått over til fri disponering (unntatt proviant og forbruksartikler), og som ved direkte transitt utføres til utlandet.
Varene er tidligere lagt inn på tollager.
14 og 81 A og B

 

Direktelanding av fisk fra norske fartøy i utlandet

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
82 Direktelanding av fisk fra norske fartøy i utlandet 00 8200

Utførsel av fisk som er fisket i utlandet av norske fartøy og landes direkte i utlandet, uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.

85 Skal ikke fylles ut

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt norskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
01 - Norske varer eller varer gått over til fri disponering 00 0100

Norsk proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Dette uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.

01 Skal ikke fylles ut
40 0140  Proviant og forbruksartikler som er gått over til fri disponering:
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet.
01 Skal ikke fylles ut 
70 0170  Norsk proviant og forbruksartikler eller proviant og forbruksartikler som er gått over til fri disponering:
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Varene er tidligere lagt inn på tollager.

01  A, B og D 
02 - Utenlandske varer 00 0200  Utenlandsk proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Dette uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.

 02 Skal ikke fylles ut 
71 0271  Utenlandsk proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i norskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Varene er tidligere lagt inn på tollager.

 02 A og B 

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
03 - Norske varer eller varer gått over til fri disponering 00 0300

Norsk proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Dette uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.

03 Skal ikke fylles ut
40 0340  Proviant og forbruksartikler som har gått over til fri disponering:
 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen
03 Skal ikke fylles ut
70 0370  Norsk proviant og forbruksartikler eller proviant og forbruksartikler som er gått over til fri disponering:
 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Varene er tidligere lagt inn på tollager.

03 A, B og D
04 - Utenlandske varer 00 0400  Utenlandsk proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:
 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Dette uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.

04 Skal ikke fylles ut
71 0471 Utenlandsk proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:
 • til bruk eller salg på faste installasjoner på norsk del av kontinentalsokkelen

Varene er tidligere lagt inn på tollager.

04 A og B

 

Proviant og forbruksartikler til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy som fra norsk havn er bestemt for utlandet eller havområder utenfor tollområdet, samt utenlandskeide luftfartøy som fra norsk lufthavn er bestemt for utlandet

Aktuell
prosedyre
Forutgående
prosedyre
4-sifret
kode
Forklaring Gammel
prosedyre
kode
Lagringssted
05 - Norske varer eller varer gått over til fri disponering 00 0500

Norsk proviant og forbruksartikler:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Dette uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.

05 Skal ikke fylles ut
40 0540  Proviant og forbruksartikler som har gått over til fri disponering:
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet
05 Skal ikke fylles ut
70 0570  Norsk proviant og forbruksartikler eller proviant og forbruksartikler som er gått over til fri disponering:
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg ombord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet.

Varene er tidligere lagt inn på tollager.

05 A, B og D
06 - Utenlandske varer 00 0600  Utenlandsk proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Dette uten at forsendelsen har vært underlagt en prosedyre tidligere.

06 Skal ikke fylles ut
71 0671

Utenlandsk proviant og forbruksartikler, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge for levering direkte:

 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøy og luftfartøy som fra norsk havn/ lufthavn er bestemt for utlandet
 • til bruk eller salg om bord i utenlandskeide fartøysom fra norsk havn er bestemt for havområder utenfor tollområdet

Varene er tidligere lagt inn på tollager.

06 A og B


Hva er spesielle varer? (Prosedyrekode 11)

38 Nettovekt

Oppgi nettovekt i kg uten desimaler for de varene som er beskrevet i den tilsvarende rubrikk 31. Nettovekten er varenes vekt uten emballasje.

41 Mengde i annen enhet

Fylles bare ut når det av tolltariffen framgår at mengden også skal oppgis i annen enhet enn kg, f.eks. stk, liter, par o.l.

 
Verdi Synonymer verdi Verditekst
C HE Carat
F BLL Fat
G GRM Gram
K KSD Tørrvekt med 10 % vanninnhold
KG KGM Kilogram
L LTR Liter
M MTR Meter
M2 MTK Kvadratmeter
M3 MTQ Kuikkmeter
M3F MTQ Kubikkmeter fast mål
MWH MWH Megawattime
PAR NPR Antall par
STK NMB Antall enheter

43 Verdifastsettelseskode

Det skal deklareres verdifastsettelseskode på alle deklarasjoner, foruten FO-deklarasjoner.

Før opp koden for verdifastsettelse i henhold til nedenstående liste:

 1. Varens transaksjonsverdi (Vareførselsloven § 6-3)
 2. Transaksjonsverdien av identisk vare (Vareførselsloven § 6-4)
 3. Transaksjonsverdien av lignende vare (Vareførselsloven § 6-5)
 4. Tollverdi fastsatt med utgangspunkt i salgspris i Norge (Vareførselsloven § 6-7 )
 5. Utregnet tollverdi (Vareførselsloven § 6-8 )
 6. Alternativ tollverdi (Vareførselsloven § 6-9)

44 Tilleggsopplysninger/fremlagte dokumenter/sertifikater og autorisasjoner

Hvis varen er underlagt spesielle bestemmelser/restriksjoner, eller det må foreligge tillatelser fra offentlige institusjoner før utførsel kan finne sted, skal det oppgis hvordan disse bestemmelsene er overholdt i henhold til nedenstående oversikt:

Dokumenter som er forhåndsregistrert i TVINN

FOR: Tillatelse til foreløpig deklarasjon fra Tolletaten. Det må refereres til tillatelsens nummer (f.eks.: 2001/1234)

UND: Individuelt unntaksdokument gitt av Tolletaten – fylles ut med årstall/journalnummer (f. eks. 2208/01234)

Dokumenter som ikke er forhåndsregistrert i TVINN

DEL: Delsendinger. Vareførselsforskriften § 4-1-1 (4).

CIT: Koden skal benyttes ved deklarering av CITES-arter/-produkter. Oppgi CITES-utførselstillatelse nr., for eksempel: 21NO-0007-EX.

HST: Referanse til sikkerhetsstillelse for midlertidig utførsel av hest

Koder som benyttes til informasjon

TXT: Fritekstfelt. Benyttes blant annet for å angi årsak/hjemmel ved midlertidig innførsel. Når varer gjeninnføres etter reparasjon, foredling eller bearbeiding, oppgis art, mengde og verdi for de utførte varer i rubrikk 44. For bearbeidede varers vedkommende gis også opplysninger om hvilken bearbeiding varen har gjennomgått.

SER: Rubrikken skal fylles ut dersom det foreligger et opprinnelsesbevis ved utførsel og rubrikk 36 har kode A, B, C, G eller P. Dersom opprinnelsesbeviset er et opprinnelsessertifikat, skal det anføres «SER» og sertifikatets nummer. Dersom opprinnelsesbeviset er en faktura-/opprinnelseserklæring skal det anføres «SER» og autorisasjonsnummeret eller; dersom eksportøren ikke er godkjent eksportør anføres «SER» og opprinnelseserklæring. 

Koder for andre tillatelser

B3: Virksomheter som utfører teknisk etanol eller alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent må være registrert hos Skatt. Sysselmesteren gir etter søknad tillatelse til innførsel på Svalbard.

K5: Tillatelse ved utførsel av norske og utenlandske kunst og kulturminner fra godkjent institusjon utpekt av Kulturdepartementet

FD: Krav til deklarering av fangstdokumentasjon. Fangsdokumentnummer skal deklareres, og fangsdokument oversendes straks til Fiskeridirektoratet av den som står for eksporten.

U1: Lisens fra Utenriksdepartementet

U2: Meldepliktig avfall. Oppgi U2 (etterfulgt av notifikasjonsnummer) for meldepliktig avfall.

U3: Grønnlistet avfall. Oppgi U3 (etterfulgt av EAL-kode) for grønnlistet avfall.

DA: Rådiamanter

L3: legemidler

DOK: Referanse til inn-/utførseldeklarasjon som skal skrives av.

V1: Våpentillatelse utførsel.

S1: Tillatelse fra Statens strålevern for utførsel av sterke radioaktive strålekilder

S2: Tillatelse fra Statens strålevern for utførsel av sterke laserpekere

GEN: Generelle skriv

W1: Krav til utførselstillatelse fra Miljødirektoratet. Oppgi CITES-utførselstillatelse nr., for eksempel 21NO-0007-EX.

W2: Krav til tillatelse fra Miljødirektoratet ved utførsel av hval og hvalprodukter. Hval- og hvalprodukter er forbudt i de fleste land, men ikke i Norge, Japan og Island. Lovlig utførsel av hval og hvalprodukter må dokumenteres.

TB: Helsedirektoratet har innført bevillingsplikt for virksomheter ved utførsel av tobakksprodukter. Virksomhetens tobakksbevillingsnummer skal oppgis.

Ved utførsel av varer til land som er omfattet av inngåtte frihandelsavtaler er mulighetene for tollrestitusjon (“drawback”), med få unntak, bl.a. avhengig av at det ikke blir utstedt opprinnelssesbevis for varen. I de tilfeller slike bevis ikke blir utstedt til et land som Norge (EFTA) har inngått avtale med, skal følgende erklæring påføres: 

“.............................1)opprinnelsesbevis verken er eller vil bli utstedt for varene.” 

1) Her anføres vedkommende avtale, f.eks. EØS. 

Rubrikken “T.O. Kode” skal ikke benyttes. 

46 Statistisk verdi

For ordinær utførsel oppgis varens verdi, uten desimaler, FOB norsk havn/lufthavn eller tilsvarende verdi norsk grense når det nyttes andre transportmidler enn skip/fly.

For varer som utføres etter reparasjon oppgis reparasjonskostnadene med tillegg av eventuelle sendingskostnader fram til havn/lufthavn eller norsk grense.

For varer som utføres etter bearbeiding eller foredling oppgis varens fulle verdi. Dvs. varens innførselsverdi med tillegg av verdien av bearbeiding/foredling og sendingskostnadene fram til havn/lufthavn eller norsk grense.

For varer som utføres for reparasjon, pakking, blanding, sortering eller foredling og som senere skal gjeninnføres, oppgis verdien som ved ordinær utførsel.

47 Beregning av avgifter

Denne rubrikken benyttes til beregning av avgifter for hver varepost. 

Første kolonne 
“Type”: Oppgi avgiftskoden i henhold til nedenstående oversikt. Ved utførsel kreves kun opp eksportavgift på fisk og fiskevarer, kode FF.

Andre kolonne 
“Grunnlag”: Oppgi grunnlaget avgiften skal beregnes av (verdi, kg, osv.). Grunnlagets benevnelse skal ikke føres opp, bare tall. 

Tredje kolonne 
“Sats”: Oppgi avgiftssatsen. Prosent- eller promillesats oppgis med tegn. Andre satser oppgis med tall (uten tekst). 

Fjerde kolonne 
“Beløp”: Oppgi beregnet avgift. 

Femte kolonne 
“BM”: Benyttes ikke ved utførsel. 

Sum
Oppgi summen av de beregnede avgifter når ekspedisjonen bare omfatter én varepost, jf. for øvrig avsnittet “Bruk av fortsettelsesark”.

48 Kontonummer for tollkreditt

Oppgi eksportørens kontonummer for tollkreditt. Se også betaling av utførselsavgifter.

49 Lagerkode/godsnummer

Ved utførsel av godsregistrerte, ufortollede varer skal registreringsnummeret oppgis i hht nedenstående:

 1. For varer registrert med godsnummer oppgis godsnummer, inkludert årstall, og eventuelt posisjonsnummer. Gods- og posisjonsnummeret skilles med en skråstrek. (Eks: 200001020123001/1
 2. For jernbanegods/ekspressgods registrert av transportfirma oppgis årstall samt gods- og konnossementnummer tildelt av transportfirma. Gods- og konnossementnummeret skilles med en skråstrek. 
  Eks: 2000J 123002/123456 
  NB! I TVINN må det legges inn et mellomrom mellom bokstaven og dagens nummer.
 3. For varer lagret av luftfartsselskaper på tollager oppgis årstall, flyfraktbrevnummeret (uten prefiks) og ankomstdato. Flyfraktbrevnummeret og ankomstdatoen skilles med en skråstrek. Eks: 200012345678/0910
 4. Ved deklarering av postsendinger som ikke er registrert iht punkt 1, oppgis årstall og bokstaven P. Registrerings-/ ankomstnummer og dato oppgis i rubrikk 31.

B Regnskapsmessige opplysninger

Denne rubrikken skal brukes til attestasjon/kvittering for at varer er mottatt til forsendelse til utlandet. Rubrikken skal også benyttes ved kvittering for mottak av varer til boreplattformer/ produksjonsanlegg. Rubrikken skal benyttes i samsvar med vareførselsloven § 5-9 og vareførselsforskriften § 5-9-2. Hovedregelen er at transportøren kan attestere for utførsel. Det vil si at når utførselen skjer med eksempelvis Norges Statsbaner eller Posten, er det tilstrekkelig med kvittering fra disse i rubrikk B.

Transportør skal bekrefte at varene er mottatt for utførsel. Slik bekreftelse kan ikke gis før varene faktisk er mottatt. Denne bekreftelsen kan sendes elektronisk fra transportør til tollrepresentant. Dersom transportør har gitt tollrepresentant fullmakt, kan  tollrepresentanten attestere i rubrikk B etter at bekreftelse er mottatt. Dokumentasjon må kunne fremvises på forespørsel.

Utpasseringsattest fra Tolletaten

I de tilfeller det kreves, må eksportøren sørge for attestasjon fra Tolletaten om at varene er innlastet/utpassert. Når Tolletaten har gitt innlastings-/utpasseringsattest, er annen attestasjon unødvendig. Utpasseringsattest fra Tolletaten kreves:

54 Sted og dato

Deklarasjonen skal være undertegnet av den deklarasjonspliktige (av en som har firmaets signatur eller prokura) eller av en spesielt bemyndiget funksjonær. Deklarasjonen kan også undertegnes av tollrepresentant som den deklarasjonspliktige har gitt fullmakt til å utføre tollekspedisjonen. Underskrift skal i sist nevnte tilfelle foretas av tollrepresentant ansvarshavende eller en spesielt bemyndiget funksjonær i firmaet. Den som underskriver deklarasjonen på vegne av den deklarasjonspliktige, plikter å påse at alle nødvendige opplysninger foreligger, og at de bestemmelser som gjelder ved tollekspedisjon av varer er iakttatt.

Tolletaten kan nekte å godkjenne underskrift av andre enn den deklarasjonspliktige.

Tolletaten kan gi tillatelse til at den deklarasjonspliktige, eller den som opptrer på vegne av den deklarasjonspliktige, ikke underskriver deklarasjonene for hånd, når de overføres ved hjelp av elektronisk datautveksling.