Gå til innhold

Chile - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Chile vert sett i verk med verknad frå 1. desember 2004. Landbruksavtalen mellom Noreg og Chile vert sett i verk frå same dato. Den baserer seg på HS 2002.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidd på basis av HS 2002, betyr at det er HS-nomenklaturen frå 2002 som ligg til grunn for mellom anna listereglane.

Iverksetjingsrundskrivet

For meir informasjon på engelsk, sjå www.efta.int.

Vedlegg

Opphavsreglane

Innleiande kommentarar 

Listereglar 

EUR.1 varesertifikat

Fakturaerklæring

Vedlegg III - Unntak gjeldande frå 1.5.2008

Endringar av 4.10.2007