Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - bruk av drosje med redusert avgift

Direktoratet er gjort kjent med at en del drosjeeiere registrerer drosje med redusert avgift uten å benytte kjøretøyet etter forutsetningen for avgiftsreduksjonen. Dette gjøres bl.a. ved at en annen bil benyttes som hoveddrosje, mens drosjen med avgiftsreduksjon benyttes lite eller benyttes til andre formål enn drosjevirksomhet.

Vilkåret for å oppnå avgiftsreduksjon for kjøretøy til bruk som drosje er at kjøretøyet ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje), jf. Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 2 avgiftsgruppe h. Avgiftsreduksjonen gis under forutsetning av ordinær bruk som drosje, og det må ut fra dette være en klar forutsetning at kjøretøy som får slik avgiftsreduksjon, derfor rent faktisk må brukes som drosje.

Bestemmelsene i den nye yrkestransportlova 21. juni 2002 nr. 45, jf. tilhørende forskrift 26. mars 2003 nr. 401 er ikke liberalisert på dette området i forhold til det tidligere regelverket. I nevnte forskrift § 48 fremgår det fortsatt at ny drosje kan settes inn i de tilfeller den ordinære drosjen er ute av drift som følge av skade eller reparasjon. Å benytte annen bil som hoveddrosje utover de tilfeller som er nevnt foran, synes derfor heller ikke å være i tråd med Samferdselsdepartementets bestemmelser.

Direktoratet vil derfor presisere at drosje som er registrert med avgiftsreduksjon, må oppfylle vilkåret i avgiftsregelverket om at denne skal benyttes som ordinær drosje i tre år. Med bruk som ordinær drosje menes at det er denne som i all hovedsak skal benyttes på løyvet.

For drosjer som ikke benyttes i henhold til avgiftsbestemmelsene, vil det være grunnlag for etterberegning av avgift etter forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner
§ 4-6.

Tollregionene anmodes om å informere de respektive løyveutstederne når det avdekkes brudd på bestemmelsene som har betydning for løyveforholdet.