Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - vilkår for avgiftsfritak ved oppbygging av skadd motorvogn - understellsnummer

Vi viser til rundskriv av 19. november 2001 med ref. nr. 2001/3586 samt Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer nr. 9 i Rundskriv nr. 1/2004 Mo vedrørende prosedyre for gjennomføringen av ordningen for avgiftsfritak ved oppbygging etter skade.

Vegdirektoratet har likelydende prosedyre gitt i rundskriv av 4. desember 2001 med ref. nr. 1999/03653 til vegkontorene.

Direktoratet vil presisere at Statens vegvesen overstreker understellsnummeret fra det nye karosseriet. Videre tildeles et nytt understellsnummer som blir påført det nye registreringsdokumentet som Tollvesenet mottar fra Statens vegvesen. Det nye tildelte understellsnummeret skal overføres fra TVINN til Autosys når Tollvesenet har fattet endelig vedtak i saken.