Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - alternativ metode for beregning av bruksfradrag

Det kan søkes om alternativ metode for beregning av bruksfradrag for enkelte kjøretøy etter Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner § 3-4.

Alternativ metode for beregning av bruksfradraget

Bestemmelsen innebærer at det kan kreves en alternativ og mer individuell metode for beregning av bruksfradrag. Ordningen gjelder for personbiler, varebiler kl 1, minibusser, varebiler klasse 2, motorsykler og drosjer (kjøretøy i avgiftsgruppene a, b (kun varebil kl. 2), f og h).

Direktoratet gjør spesielt oppmerksom på følgende:

Beregning av bruksfradrag

Ved beregning av bruksfradrag for avgiftspliktige uten kreditt skal det ordinære løpet være som i dag med et tabellfradrag iht. § 3-3, men den avgiftspliktige kan innen 15 virkedager etter registrering kreve å få fastsatt bruksfradraget etter den alternative metoden.

Dersom den avgiftspliktige ber om at den alternative metoden skal benyttes, det vil si at bruksfradraget skal fastsettes på et mer individuelt grunnlag, innebærer dette at bruksfradraget beregnes som et forholdstall. Forholdstallet vil fremkomme ved å sammenholde motorvognens historiske nypris i Norge det året kjøretøyet ble første gangs registrert (inflasjonsjustert historisk nypris) med verdien tilsvarende motorvogn har som brukt i dag på tidspunktet for registreringen her i landet. Ved modellendringer blir som oftest nye modeller lansert på markedet sommeren/høsten året før. Registreringsåret er derfor ikke nødvendigvis det samme som modellåret. I slike tilfeller fremgår ofte ikke bruktpriser for registreringsåret i prispublikasjonen som benyttes ved beregning av forholdstallet, og da vil prisen for modellåret kunne benyttes. For enkelte merker/modeller er imidlertid prisen for registreringsåret oppgitt i gråskravert felt, og i slike tilfeller kan denne prisen benyttes. Det er for øvrig produsent/importør som angir årsmodell.

Dette gir oss følgende formel:

Avgift på kjøretøy = Gjeldende bruktpris (+/-KM) * Avgift for tilsvarende nytt kjøretøy
Historisk nypris (inflasjonsjustert)

Når det er bedt om alternativ beregning, er dette valget bindende. Avviker resultatet av den alternative beregningen fra tabellfradraget, skal den ansvarlige for avgiften enten innbetale mer i avgift eller vedkommende får refundert differansen.

Direktoratet har utarbeidet et søknadsskjema (RD-0049B) som er tilgjengelig i elektronisk utgave og som kan benyttes av kontantkunder som søker alternativ beregning. Søknader i annen form må også godtas.

Det presiseres at det etter forskriften bare er den ansvarlige for avgiften (melder) som kan søke om alternativ beregning.

Kredittkunder

Kredittkunder kan allerede ved første gangs registrering av kjøretøyet velge å gå direkte på den alternative beregningsmetoden. Dersom en kredittkunde ønsker slik beregning, må det gis beskjed til trafikkstasjonen om dette senest ved registreringen. Dersom kredittkunden ikke velger den alternative metoden vil beregningen skje ved bruk av tabell iht. § 3-3.

Det er viktig å være oppmerksom på at 15 dagers fristen for valg av fradragsmetode for kontantkundene ikke gjelder for kredittkundene og at deres valg av metode ved registrering er bindende. En kredittkunde som ønsker en slik beregning, må gi beskjed til trafikkstasjonen om dette på enkeltgodkjenningstidspunktet, men senest på registreringstidspunktet. Dette gjelder også de som registrerer kjøretøy over internett (Autoreg).

Prislister

Verdivurderingen skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktpriser og oversikter over nypriser på det norske markedet. Hvilken verdi et bruktimportert kjøretøy har på det norske markedet, vil avhenge av en rekke faktorer, herunder alder, bilmerke, modell, og utstyr. Dette er faktorer som gjennomgående fanges opp av prisoversikter som i dag eksisterer over det norske bruktmarkedet. Prisoversiktene tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige tekniske stand og kjørelengde, et kjøretøy av den aktuelle alder vil forventes å ha. Prisoversiktene vil derfor i begrenset grad fange opp slike individuelle variasjoner knyttet til det enkelte kjøretøy.

For å komme frem til det reelle verdifallet, må også referansekjøretøyets verdi som nytt fastsettes. Med dette menes gjengs omsetningsverdi for det aktuelle kjøretøy da dette var nytt. Forskriftens § 3-4, 3. ledd gir Toll- og avgiftsdirektoratet fullmakt til å fastsette hvilke prislister som skal benyttes, og hvordan de skal benyttes. Direktoratet har foretatt en vurdering av samtlige tilgjengelige prislister og besluttet å legge følgende prislister til grunn:

  • Bruktbilpriser fra Rødboka AS
  • Bilpriser fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS benyttes for å finne nybilpriser
  • Norske MC priser fra Synergi Informasjonsutvikling AS benyttes for å finne priser for nye og brukte motorsykler

Det gjøres oppmerksom på at Kontor for verdivurdering av kjøretøy (se avsnitt "Kontor for verdivurdering av kjøretøy") kan tilsidesette prisene i enkelte tilfeller.

Ved oppslag i prislistene skal det tas hensyn til de opplysninger som kjøretøyet er eller vil bli registrert med i det sentrale motorvognregisteret. Spesifikasjoner og tekniske data må stemme overens med kjøretøyet, herunder merke, modell, registreringsdato- og år, karosseritype, aksler med drift, lengde, girkasse, drivstoff, foruten egenvekt, effekt og sylindervolum/CO2.

Den avgiftspliktige må selv sørge for å gi Tollvesenet opplysninger om kjøretøyet. Søknadsskjema RD-0049B kan benyttes og er tilgjengelig på vårt nettsted, eventuelt kan det sendes opplysninger til Tollvesenet ifbm valg av alternativ metode for beregning av bruksfradraget.

Det presiseres at det kun er utstyr som fremgår av det sentrale motorvognregister (Autosys) som skal hensyntas ved beregning av forholdstallet. Ekstrautstyr utover det som fremkommer i Autosys skal således ikke hensyntas. Mange kjøretøy er priset med forskjellige utstyrsvarianter i prisoversiktene, og i slike tilfeller skal alltid prisen på rimeligste utstyrsvariant (innstegsmodell) benyttes. Ved avvik mellom prislistene er det rimeligste utstyrsvariant som finnes i begge prislistene som skal benyttes. Det skal derfor ikke beregnes tillegg eller gjøres fradrag i grunnprisen dersom kjøretøyet er utstyrt med, eller mangler ekstrautstyr som for eksempel skinninteriør, xenonlys etc.

Forskriften forutsetter at det skal benyttes tilgjengelige oversikter over norske priser. Begrunnelsen for at prisene skal være tilgjengelige er at systemet skal være transparent slik at den avgiftspliktige har mulighet til å forutberegne hva avgiften vil bli.

Privatpersoner har ikke anledning til å tegne abonnement på bøker fra Rødboka AS. Det er imidlertid åpnet for at privatpersoner kan gjøre oppslag i Rødboka AS sine elektroniske bruktbilpriser. Disse er tilgjengelige på www.rodboka.no mot betaling. Prislistene er også tilgjengelige ved at de legges i ekspedisjons- og/eller informasjonsenhetene hos Tollvesenet. Slik at det kan gjøres oppslag, noteres ned priser og for deretter eventuelt å beregne avgiften på internettkalkulatoren.

Oppdatering av prislister

Når det gjelder Bruktbilpriser fra Rødboka AS vil Tollvesenet som hovedregel legge til grunn online versjonen av bruktbilpriser (oppdateres 12 ganger i året), selve boken (utgis i 4 utgaver) benyttes kun som backup. Når det gjelder nybilpriser fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS skal Tollvesenet legge til grunn de elektroniske novemberutgavene for perioden 2004-2013, og for kjøretøy registrert inneværende år skal online versjonen av nybilpriser benyttes.

Bøkene benyttes kun som backup.

Norske MC - priser fra Synergi Informasjonsutvikling AS for nye og brukte motorsykkelpriser oppdateres 3 ganger i året (mai, august og desember). Denne publikasjonen oppgir både historisk nypris og bruktpris på motorsykler som er i salg i Norge. Tollvesenet skal legge til grunn siste tilgjengelige utgave av boken som er elektronisk tilgjengelig for Tollvesenet.

Kilometerjustering av bruktbilprisen – tillegg og fradrag

Verdiene skal beregnes på grunnlag av prislistepublikasjoner, men det kan gjøres et ekstrafradrag eller tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som avviker vesentlig fra gjennomsnittet. Direktoratet er gitt fullmakt til å fastsette ekstrafradragene.

Bruktbilprisene fra Rødboka AS er fastlagt med utgangspunkt i en gjennomsnittlig kjørelengde. I henhold til forskriften kan det gjøres sjablongmessig fratrekk eller tillegg i prisen når faktisk kjørelengde avviker "vesentlig" fra det motorvognens alder isolert skulle tilsi. Etter fast forvaltningspraksis er det lagt til grunn at det med «vesentlig avvik» menes et avvik på mer enn 50 % av den gjennomsnittlige kjørelengden som er oppgitt i prislisten fra Rødboka AS. Kalkulatoren for alternativ beregning av bruksfradraget på toll.no ivaretar denne prosedyren.

Størrelsen på fratrekket/tillegget i bruktbilprisen gis i henhold til satsene i vedlagte tabell. Tabellen er utarbeidet på bakgrunn av tabell fra Rødboka AS. Fratrekket/tillegget skal beregnes for hele avviket.

Dersom avviket i kjørelengden overstiger 100 % av gjennomsnittlig kjørelengde, reduseres fratrekksatsen med 50 % for den del av avviket som overstiger 100 %.

Under følger satser for overkjørte og underkjørte kilometer:

Satser ved overkjørte kilometer (FRATREKK)

Gjeldende bruktbilpriser fom kr 25 000 tom kr 50 000 settes satsen til kr. 0,18 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 50 001 tom kr 75 000 settes satsen til kr. 0,28 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 75 001 tom kr 100 000 settes satsen til kr. 0,32 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 100 001 tom kr 150 000 settes satsen til kr. 0,38 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 150 001 tom kr 200 000 settes satsen til kr. 0,46 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 200 001 tom kr 300 000 settes satsen til kr. 0,56 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 300 001 tom kr 400 000 settes satsen til kr. 0,70 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 400 001 tom kr 500 000 settes satsen til kr.1,00 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 500 001 tom kr 600 000 settes satsen til kr. 1,40 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 600 001 settes fradragssatsen til kr.1,80 pr km

Satser ved underkjørte kilometer (TILLEGG)

Gjeldende bruktbilpriser fom kr 25 000 tom kr 50 000 settes satsen til kr. 0,09 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 50 001 tom kr 75 000 settes satsen til kr. 0,14 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 75 001 tom kr 100 000 settes satsen til kr. 0,16 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 100 001 tom kr 150 000 settes satsen til kr. 0,19 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 150 001 tom kr 200 000 settes satsen til kr. 0,23 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 200 001 tom kr 300 000 settes satsen til kr. 0,28 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 300 001 tom kr 400 000 settes satsen til kr. 0,35 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 400 001 tom kr 500 000 settes satsen til kr.0,50 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 500 001 tom kr 600 000 settes satsen til kr. 0,70 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 600 001 settes fradragssatsen til kr. 0,90 pr km

Inflasjonsjustering

Historisk nypris må som nevnt ovenfor inflasjonsjusteres før nyprisen kan sammenholdes med prisen som kjøretøyet har i dag som brukt og forholdstallet for bruksfradraget kan beregnes. For inflasjonsjusteringen legges Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for nye kjøretøy som skal benyttes. Indeksen benyttes tilbake til 1985, jf. tabellen under.

Inflasjonstabell

Historisk nypris (H) fra 1985 ; H * 2,0953

Historisk nypris (H) fra 1986 ; H * 1,8310

Historisk nypris (H) fra 1987 ; H * 1,5906

Historisk nypris (H) fra 1988 ; H * 1,4657

Historisk nypris (H) fra 1989 ; H * 1,4145

Historisk nypris (H) fra 1990 ; H * 1,3994

Historisk nypris (H) fra 1991 ; H * 1,3748

Historisk nypris (H) fra 1992 ; H * 1,3434

Historisk nypris (H) fra 1993 ; H * 1,2532

Historisk nypris (H) fra 1994 ; H * 1,2056

Historisk nypris (H) fra 1995 ; H * 1,1615

Historisk nypris (H) fra 1996 ; H * 1,2168

Historisk nypris (H) fra 1997 ; H * 1,1898

Historisk nypris (H) fra 1998 ; H * 1,1755

Historisk nypris (H) fra 1999 ; H * 1,1802

Historisk nypris (H) fra 2000 ; H * 1,1708

Historisk nypris (H) fra 2001 ; H * 1,1324

Historisk nypris (H) fra 2002 ; H * 1,1142

Historisk nypris (H) fra 2003 ; H * 1,1184

Historisk nypris (H) fra 2004 ; H * 1,1079

Historisk nypris (H) fra 2005 ; H * 1,0904

Historisk nypris (H) fra 2006 ; H * 1,0774

Historisk nypris (H) fra 2007 ; H * 1,0725

Historisk nypris (H) fra 2008 ; H * 1,0580

Historisk nypris (H) fra 2009 ; H * 1,0384

Historisk nypris (H) fra 2010 ; H * 1,0329

Historisk nypris (H) fra 2011 ; H * 1,0213

Historisk nypris (H) fra 2012 ; H * 1,0204

Historisk nypris (H) fra 2013 ; H * 1,0190

Kontor for verdivurdering av kjøretøy

For en del bruktimporterte kjøretøy vil det ikke finnes tilgjengelige data over verdien på det norske bruktbilmarkedet. Dette gjelder for eksempel for kjøretøy som ikke markedsføres her i landet, og for spesialtilpassede kjøretøy. Det vil ikke finnes historiske nypriser for denne type kjøretøy. Manglende datagrunnlag gjør det vanskelig å komme frem til prisene som er nødvendige for å angi forholdstallet som skal legges til grunn for avgiftsberegningen. I slike tilfelle vil ikke forholdstallet kunne angis uten at det foretas en mer individuell verdsettelse av det enkelte kjøretøy. Verdivurderingen må nødvendigvis gjøres på mer skjønnsmessig grunnlag, for eksempel med utgangspunkt i sammenlignbare kjøretøy.

Dette vil være en oppgave som forutsetter særskilt kompetanse, og som ikke uten videre er en oppgave for de enkelte tollregionene. Toll- og avgiftsdirektoratet har besluttet å legge denne oppgaven til en særskilt enhet: Kontor for verdivurdering av kjøretøy som administrativt er underlagt Tollregion Sør-Norge ved Drammen tollsted.

Tilfeller som skal oversendes dette kontoret:

  1. Kjøretøyet ikke nevnt i publikasjonene - ukurante kjøretøy
  2. Dersom de verdier som oppgis i prislistene ikke er riktige eller antas å være feil
  3. Varebil kl. 2 - varebilprisene forutsetter ny i Norge grunnet regelen om avgiftsfri ombygging til stasjonsvogn etter 10 år, og bruktpriser fra Rødboka AS kan derfor ikke benyttes
  4. Minibusser - et lite antall som fremkommer i publikasjonene. Ellers samme som pkt. 3.
  5. Kjøretøy som er mer enn 10 år gamle – regionene har ikke tilgang til prisene
  6. I de tilfeller hvor fratrekket for utkjørte kilometer reduserer bruktbilprisen med 50 % eller mer
  7. Bruktprisene Rødboka AS - prisene som er oppgitt til venstre for felt "usikre priser" - kan ikke benyttes. Dette er priser oppgitt på svært sjeldne biler og gir kun en indikasjon.

Kontor for verdivurdering av kjøretøy treffer vedtak om hvilket forholdstall som skal legges til grunn i den aktuelle sak og er ikke bundet av kjøretøyverdiene i de oppgitte prislistene. Kontoret må finne kjøretøyverdiene fra de kilder de mener er mest hensiktsmessig samt bygge på egen erfaring på området. Kjøretøyene vil bli behandlet særskilt, og disse prislistene vil kun være en av flere kilder for å kunne fastsette korrekte kjøretøyverdier og forholdstall.

Når saken kommer tilbake fra Kontor for verdivurdering av kjøretøy, har kontoret truffet vedtak om hvilket forholdstall som skal benyttes ved beregningen av bruksfradraget samt hvilke verdier som er lagt til grunn for beregningen. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Tollregionen treffer på dette grunnlag et endelig vedtak om avgiftsberegningen for det aktuelle kjøretøy. Det skal i vedtaket opplyses om at saken har vært til behandling ved Kontor for verdivurdering av kjøretøy og resultatet av denne.

Dersom et kjøretøys forholdstall og verdi ikke kan fastsettes ut fra tilgjengelige prisoversikter, men må avgjøres av Kontor for verdivurdering av kjøretøy, er denne delen av vedtaket unntatt fra klageadgang i forskriften jf. § 3-4, 4. ledd. Departementet viser som begrunnelse for å avskjære klageadgangen at vurderingen vil være utpreget faglig, og at det er lite hensiktsmessig å opprette denne type kompetanse også i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Referansegruppe

Selv om avgjørelsene som Kontor for verdivurdering av kjøretøy treffer om forholdstallet ikke forvaltningsmessig kan påklages til direktoratet, kan avgjørelsen oversendes til en referansegruppe bestående av bransjepersoner samt en representant fra Toll- og avgiftsdirektoratet, som kan avgi en uttalelse i saken. Referansegruppen skal gjennomgå og uttale seg om avgjørelsen fra Kontor for verdivurdering av kjøretøy.

Referansegruppen kan ikke formelt overprøve de resultater Kontor for verdivurdering av kjøretøy har kommet frem til, da det fremgår av forskriften at kontorets avgjørelse er endelig. Referansegruppen kan imidlertid påpeke sider ved avgjørelsen som gruppen eventuelt mener bør revurderes. Referansegruppen vil i slike tilfeller anmode Kontor for verdivurdering av kjøretøy om å foreta en ny vurdering basert på de nærmere punktene referansegruppen har påpekt i sin uttalelse og eventuelt omgjøre det tidligere vedtaket.

Klagesaksbehandling

Saker vedrørende beregning av bruksfradraget og som ikke angår vedtak fattet av Kontor for verdivurdering av kjøretøy, oversendes direktoratet.

Forholdet til brudd på midlertidigforskriften og urettmessig bruk av motorvogn

Finansdepartementets forskrift 20. juni 1991 angir bestemmelser om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften). Overtredelse av midlertidigforskriften medføre som hovedregel en plikt til å betale engangsavgift og merverdiavgift. Når det gjelder beregning av engangsavgift for det aktuelle kjøretøyet skal det i utgangspunktet tas hensyn til et bruksfradrag for å finne frem til riktig engangsavgift for det aktuelle kjøretøyet. Det kan da oppstå et spørsmål om hvilken metode som skal legges til grunn for beregning av bruksfradraget.

Den alternative metoden for beregning av bruksfradraget kan ikke benyttes for beregning av engangsavgiften i saker hvor det er brudd på midlertidigforskriften og ellers for øvrig der en motorvogn som ikke tidligere er registrert her i landet urettsmessig tas i bruk uten registrering. I disse tilfellene gis det kun tabellfradrag i henhold til forskrift om engangsavgift § 3-3. Grunnen til dette er at i disse tilfellene er kjøretøyet innført og brukt ulovlig, vedkommende skulle ha registrert kjøretøyet og han ville da ha fått muligheten til å velge metode innen 15 dagers fristen. Fristen er i disse tilfellene oversittet og det er ingen gode grunner som taler for at vedkommende skal ha en valgmulighet her eller at man skal legge gunstigst metode til grunn.