Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrerte privatlånte kjøretøy

Fra 1. februar 2014 kan personer med fast oppholdssted i Norge innføre og bruke et utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy her i inntil 25 dager i løpet av en 12 måneders periode.

Bruken av kjøretøyet skal meldes til Tollvesenet før kjøretøyet innføres til Norge. Bruken kan enten meldes elektronisk på et skjema som er tilgjengelig på toll.no eller direkte til Tollvesenet ved grensepassering.

Bakgrunn

EU-domstolen avsa 26. april 2012 en prejudisiell avgjørelse om adgangen til avgiftsfri bruk av utenlandsregistrerte privatlånte kjøretøy (sak C-578/10 til C-580/10, van Putten m.fl.). Spørsmålet for domstolen var om tre personer bosatt i Nederland hadde adgang til å bruke utenlandsregistrerte privatlånte kjøretøy der uten betaling av full registrerings-avgift. EU-domstolen slo fast at lån av kjøretøy fra personer bosatt i et medlemsland til personer bosatt i et annet, er å anse som bevegelse av kapital og omfattet av EF-traktatens artikkel 56.

På bakgrunn av dommen, konkluderte EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i grunngitt uttalelse av 10. april 2013 med at det norske regelverket er i strid med EØS-avtalens artikkel 40.

Finansdepartementet har derfor kommet til at det norske regelverket bør endres. Det innføres et nytt fritak i forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften) § 5 bokstav k. Fritaket er utformet etter modell av midlertidigforskriften § 5 bokstav c om utleiekjøretøy.

Den midlertidige brukens omfang

Endringen medfører at personer med fast oppholdssted i Norge kan låne et utenlands-registrert kjøretøy av en privatperson i utlandet og innføre og bruke det her i en periode på inntil 25 dager i løpet av en 12 måneders periode. Perioden på inntil 25 dager per 12 måneder kan deles opp etter ønske. Det er et vilkår at bruken av kjøretøyet meldes til Tollvesenet senest ved grensepassering.

Det er ingen tidsbegrensning på bruken av kjøretøyet såfremt brukeren er innenfor perioden på 25 dager per 12 måneder. Dette i motsetning til fritaket for utleiekjøretøy, hvor bruken av kjøretøyet er begrenset til 182 dager i løpet av en 12 måneders periode, jf. midlertidigforskriften § 5 bokstav c fjerde ledd.

Hva menes med «privatlånt kjøretøy»?

Begrepet «privatlånt kjøretøy» defineres i nytt femte ledd i midlertidigforskriften § 1. Med privatlånt kjøretøy menes motorvogn som stilles til rådighet for privatpersoner av privat-personer med eller uten vederlag.

Lån forstås i samsvar med begrepets alminnelige betydning. Det er dermed ikke et lån dersom man har eierskap i motorvognen. Bestemmelsen stiller for øvrig ingen begrensninger med hensyn til hvilke privatpersoner man kan låne av. Det er således ingenting i veien for å låne motorvogn av ektefelle, foreldre eller andre nærstående.

Definisjonen av motorvogn i midlertidigforskriften § 1 tredje ledd sammenholdt med kjøretøyforskriften § 2-1 gjelder tilsvarende for privatlånte kjøretøy. Det innebærer at ordningen blant annet omfatter følgende kjøretøy: personbil, varebil, bobil, motorsykkel, ATV, tilhengere og campingvogner.

Meldingssystemet

Det er etablert en elektronisk meldingsløsning som er tilgjengelig på www.toll.no. Løsningen er basert på at brukerne registrerer nødvendige data i et elektronisk skjema før kjøretøyet innføres. Låntaker kan eventuelt henvende seg personlig til Tollvesenet ved grensepassering, og Tollvesenet vil da være behjelpelig med å fylle ut skjemaet elektronisk.

Som nødvendige data regnes: låntakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontakt-informasjon på låntaker, kjøretøyets kjennemerke, utlåners navn, kontaktinformasjon på utlåner og tidsperioden kjøretøyet skal brukes i Norge. Dersom utlåner er en annen enn eier må også eiers navn og kontaktinformasjon oppgis.

Det gis en automatisk tilbakemelding på at opplysningene bruker har registrert er sendt Tollvesenet. I denne tilbakemeldingen er de siste fem sifrene i fødselsnummer/D-nummer fjernet. Tilbakemeldingen regnes som bekreftelse på at kjøretillatelse er gitt og skal med-bringes i kjøretøyet under kjøring her i landet, jf. midlertidigforskriften § 7 andre ledd.

Brukeren kan korrigere de innmeldte opplysningene etter at registreringen er godkjent. Vedkommende må da ta kontakt med betjent tollsted for å få utført endringene. Endringene kan innebære for eksempel reduksjon eller forlengelse av den innmeldte perioden innenfor de rammer bestemmelsen oppstiller.

Gjenutførsel ved utløpet av låneperioden

Låntaker må gjenutføre kjøretøyet til utlandet innen utløpet av den innmeldte perioden.

Reaksjoner ved overtredelse av regelverket

Ved bruk av utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy i strid med bestemmelsen, må brukeren som hovedregel betale engangsavgift, toll og merverdiavgift for det aktuelle kjøretøyet samt tilleggsavgift.

Tollregionen kan tillate gjenutførsel uten innbetaling av ordinære avgifter når det foreligger særlige omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken. I vurderingen av om det foreligger særlige omstendigheter kan det blant annet legges vekt på om den ulovlige bruken har vært kortvarig forutsatt at det gjelder en førstegangs overtredelse av forskriften. Ved brudd på meldeplikten etter § 5 bokstav k bør gjenutførsel uten ordinære avgifter tillates dersom brukeren kan dokumentere at de øvrige vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy er oppfylt.

Ikrafttredelse

Endringen trer i kraft 1. februar 2014.