Gå til innhold

[Utgått]Rundskriv om konsekvenser ved flytting / fjerning av skillevegg i varebil kl.2

Rundskrivet gir informasjon om de avgiftsmessige konskevensene av å fjerne eller flytte skilleveggen i et kjøretøy klassifisert som varebil klasse 2.
Direktoratet er kjent med at det har vært noen uklarheter rundt konsekvensene av å fjerne eller flytte skilleveggen i en varebil klasse 2. Vi vil med dette klargjøre følgende:
 
Vi har to avgiftsmessige definisjoner av kjøretøy som i henhold til vegmyndighetenes regelverk teknisk klassifiseres som varebil. For varebil klasse 1 betales full avgift (personbilavgift), mens for kjøretøy som oppfyller visse vilkår (varebil klasse 2) skal det kun betales 22 % av full avgift. Bestemmelsen har til hensikt å tilgodese kjøretøy som typisk brukes i næringsvirksomhet. Vilkåret om at varebilen har en fastmontert skillevegg mellom førersetene og godsrommet er ett av vilkårene som må være oppfylt får å få lav avgift.
 
Hovedforutsetningen for at kjøretøy til godsbefordring (varebil klasse 2) skal kunne få en lavere avgift, var og er at disse kjøretøyene skal kunne frakte gods av et visst volum. Dette har blitt løst praktisk gjennom kravet til at de skal kunne frakte en tenkt kasse av et visst volum.
 
Kjøretøyet skal av sikkerhetsmessige og avgiftsmessige grunner ha innmontert en skillevegg som skal sikre at volumet i godsrommet er stort nok til frakte den tenkte kassen med skilleveggen på plass.
 
Fjerning av skilleveggen vil alene kunne utløse personbilavgift for små varebiler.
 
For å avgjøre konsekvensene ved fjerning/flytting av skilleveggen må det gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, avhengig av hvilket volum lasterommet har eller potensielt kan ha. I det følgende har vi tatt utgangspunkt i ytterkanttilfellene:
 
Små varebiler

For kjøretøy som i utgangspunktet akkurat klarer kassekravet, vil fjerning av skillevegg eller skråstilling av skillevegg kunne føre til at kjøretøyet ikke lenger oppfyller kravet til godsvolum, og kjøretøyet kan avgiftsmessig ikke lenger klassifiseres som varebil klasse 2. Ved flytting av veggen bakover eller skråstilling vil det være enkelt å konstatere om kassekravet fremdeles er oppfylt. Går ikke kassa inn etter endringen er kravet ikke oppfylt. Dersom veggen er fjernet, må det foretas en nærmere vurdering av godsrommets faktiske og potensielle volum.
Det vesentlige er at skilleveggen definerer et avgrenset godsrom som skal tilfredsstille kassekravet. Dersom fjerning av skilleveggen gjør det mulig å justere eller flytte setene bakover slik at godsrommet ikke ville tatt kassa, kan dette innebære at kassekravet ikke lenger er oppfylt. Kjøretøyet skal i slike tilfeller omklassifiseres.
 
Store varebiler

Fjerning av skilleveggen vil etter direktoratets syn stille seg noe annerledes for kjøretøy som oppfyller kassekravet med god margin. Det er lastevolumet og ikke skilleveggen i seg selv som er poenget med fritaket. Slike kjøretøy bør ikke bli omklassifisert til varebil klasse 1 dersom kassen går inn uansett seteposisjoner, og hvor skilleveggen på ingen måte er avgjørende for begrensningen av lastevolumet. Da vil en mangellapp kunne være en tilstrekkelig reaksjon.
 
Ansvar for avgiften

I følge forskrift om engangsavgift § 1-3 andre ledd er eier av kjøretøyet ansvarlig for avgift som oppstår etter første gangs registrering av kjøretøyet. Dette vil være tilfellet dersom vilkår for å være klassifisert som varebil klasse 2 ikke lenger er oppfylt, og eier på tidspunktet for kontrollen vil da bli ansvarlig.
For forbrukere blir det derfor viktig å kontrollere hvorvidt godsrommet tilfredsstiller størrelseskravet ved kjøp av slike biler, slik at man slipper å få et avgiftskrav ved en eventuell kontroll.