Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - kjøretøy som skal ha avgiften beregnet etter CO2 – utslipp fra 1. januar 2008

Fra og med 1. januar 2008 ble omfanget av plikten i henhold til kapittel 49 i Vegdirektoratets forskrift 4. oktober 1994 til å dokumentere utslipp av CO2 utvidet, fra tidligere å omfatte personbiler (M1) og lette varebiler (N1), til også å omfatte tyngre varebiler (N1) m.fl. Fra og med 1. januar 2009 ble plikten ytterligere utvidet.
 Stortinget vedtok for budsjetterminen 2008, en videreføring av Stortingets vedtak for engangsavgiften fra inneværende år når det gjaldt avgift beregnet etter CO2 -utslipp. Dette innebar at flere kjøretøy f.o.m. 1. januar 2008 ble engangsavgiftspliktige med CO2 som avgiftsgrunnlag.
 
Vegdirektoratets forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49 bygger på EUs regelverk og regulerer hvilke kjøretøy det må legges frem godkjente underlagsdata for, bl.a. CO2-utslipp.
 
Fra og med 1. januar 2008 ble plikten i henhold til kapittel 49 til å dokumentere utslipp av CO2 utvidet, fra å omfatte personbiler (M1) og lette varebiler (N1), til også å omfatte tyngre varebiler (N1) m.fl.
 
Dette innebærer at fra 2008 skal alle N1* kjøretøy oppgi CO2-utslipp ved godkjenning med noen unntak. Et begrenset antall restkjøretøy vil (kjøretøyforskriftens § 1-6 eller § 3-9) kunne registreres uten at CO2-utslipp oppgis også etter at bestemmelsene er trådt i kraft. Kjøretøy godkjent etter § 1-6 vil ha en anmerkning i vognkortet mens godkjenning i henhold til § 3-9 kan vedtas av Vegdirektoratet etter søknad. 
 
Forhåndsberegning av avgiften 
 
I forbindelse med enkeltgodkjenning (forhåndsgodkjenning) av bruktimporterte kjøretøy vil Statens vegvesen registrere både sylindervolum og CO2 på kjøretøy hvor slik informasjon finnes. Tollvesenet må i henhold til tabellen under avgjøre om kjøretøyet skal avgiftsberegnes med CO2.
 
Bruktimporterte kjøretøy må være godkjent før avgiftsberegningen hos Tollvesenet kan finne sted. CO2-utslippet finner en ved å slå opp i Autosys på oppslagsbilde 66 (godkjenningsregisteret). 
 
Følgende kjøretøy plikter ved første gangs registrering i Norge fra 1. januar 2008 å oppgi
CO2- utslipp:
 

Kjøretøygruppe

teknisk

Kjøretøykode

 

Egenvekt

Tillatt totalvekt

Dato for første gang registrering

M1

101 (personbil)

 

2500 kg og mindre

1. januar 2001 eller senere

M1

101 (personbil)

 

over 2500 kg

1. januar 2002 eller senere

N1

314 (varebil kl. 1)

1205 kg og mindre

 

1. januar 2006 eller senere

N1

315 (varebil kl. 2)

1205 kg og mindre

 

1. januar 2006 eller senere

N1

314 (varebil kl. 1)

over 1205 kg

 

1. januar 2008 eller senere

N1

315 (varebil kl. 2)

over 1205 kg

 

1. januar 2008 eller senere

 

Ytterligere utvidelse fra 1. januar 2009:

Kjøretøygruppe

teknisk

Kjøretøykode

 

Egenvekt

Tillatt totalvekt

Dato for første gang registrering

N1

314 (varebil kl. 1)

Over 1205 kg

 

1. januar 2009 eller senere dersom kjøretøyet etappevis er godkjent.

N1

315(varebil kl. 2)

Over 1205 kg

 

1. januar 2009 eller senere dersom kjøretøyet etappevis er godkjent.

 
Kravet til å oppgi en verdi for CO2-utslipp er knyttet til teknisk kjøretøygruppe (M og N). Kjøretøykoden vil normalt samsvare med det som er oppgitt i tabellen over, men i unntakstilfeller vil dette kunne avvike.
 
Campingbiler, ambulanser, begravelsesbiler og pansrede biler i kjøretøygruppe M1 er unntatt fra kravene om å oppgi CO2–utslipp, jf. kjøretøyforskriften § 6-3 nr. 3. 
 
Det er kun kjøretøy som er godkjent etter direktiv 70/220/EØF (avgassdirektivet for lette kjøretøy) med senere endringer som omfattes av kravet til å oppgi CO2-utslipp. Dette medfører at biler som er godkjent etter 88/77/EØF med senere endringer eller 2005/55/EF (avgassdirektiver for tunge kjøretøy) med senere endringer, er unntatt.
 
I forbindelse med enkeltgodkjenningen hos Statens vegvesen vil kjøretøygruppe teknisk og kjøretøykode bli registrert i Autosys, jf. tabellen over.
 
Det vises for øvrig presisering i rundskriv 2007/00065-2 av 13. juli 2007. 
 
Endring av motorvogners avgiftsmessig status
 
Når et kjøretøy endrer avgiftsmessig status til personbil, skal kjøretøyet tilfredsstille de krav til personbil (opplysning om CO2) som gjaldt for personbiler da kjøretøyet ble registrert første gang (f. eks. som varebil kl. 2).
 
Kjøretøy som har vært registrert i Norge i minst 3 år er unntatt fra plikten til å dokumentere CO2 - utslippet ved statusendring.
 
Det vises til Kjøretøyforskriftens kap. 1, § 1-4:
 
”Når et kjøretøy ombygges til annen kjøretøygruppe, skal kjøretøyet tilfredsstille de krav som gjelder for den nye gruppen. Dog kan kjøretøy som har vært registrert i Norge i minst 3 år, ombygges til annen kjøretøygruppe uten at kjøretøyet kreves å oppfylle de krav til støy, avgass, bremser og kollisjonsegenskaper som gjelder for den nye gruppen.”
 
Dette innebærer at slagvolum benyttes som avgiftsgrunnlag i alle tilfeller ved statusendring av kjøretøy som har vært registrert i Norge i minst 3 år.
 
Overnevnte praksis iverksettes umiddelbart, og gis ikke tilbakevirkende kraft.
 
I de tilfeller avgiften skal beregnes med CO2 – utslipp, og denne opplysningen ikke er lagt inn i Autosys, må eieren først dokumentere kjøretøyets CO2 - utslipp overfor Statens vegvesen. Opplysningen legges inn i Autosys. Først når dette er gjort, kan avgiften beregnes av Tollvesenet.
 
*N1 (varebil) :  Bil for godsbefordring med tillatt totalvekt under 3501 kg. Dette er en teknisk kode som registreres i Autosys.