Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - kjøretøy registrert på Svalbard – gjeninnførsel til fastlandet

Endring av praksis ved innkreving av engangsavgiften ved gjeninnførsel av kjøretøy registrert på Svalbard
Etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner mv. § 1 nr. 1, oppstår avgiftsplikten for kjøretøy ved første gangs registrering i det sentrale motorvognregisteret (Autosys). For at et kjøretøy kan tas i bruk på Svalbard, må kjøretøyet registreres i Autosys. Dette innebærer i utgangspunktet at kjøretøy som registreres til bruk på Svalbard er avgiftspliktige ved registreringen. Det følger imidlertid av Svalbardtraktaten av 14. august 1925 at kjøretøy til bruk på Svalbard er fritatt for engangsavgift.
 
Dette fritaket gjennomføres ved at kjøretøyene blir registrert med sorte ZN kjennemerker, og NA-0221 skal ha følgende påskrift: ” Motorvogn kun til bruk på Svalbard”(SVA).
 
Vilkårene for fritaket er at kjøretøyet faktisk befinner seg og brukes på Svalbard.
 
Tollvesenet har til nå praktisert ordningen slik at engangsavgiften for slike kjøretøy oppstår først ved ny ordinær registrering i Autosys. Direktoratet ønsker nå en innskjerping av denne praksisen.
 
Etter Stortingets avgiftsvedtak § 1 nr. 2 oppstår avgiftsplikten også i de tilfeller der betingelsene for avgiftsfrihet ikke lenger er oppfylt. Dette innebærer at kjøretøy som gjeninnføres til Norge fra Svalbard blir avgiftspliktige på innførselstidspunktet, med mindre det er gitt spesiell tillatelse gjennom reglene for midlertidig bruk av kjøretøy.
 
Direktoratet ber om at tollregionene krever opp engangsavgift på innførselstidspunktet for avgiftspliktige kjøretøy som ankommer Norge fra Svalbard etter 15. september 2008.
 
Dette rundskrivet medfører ingen øvrige endringer utover tidspunktet for når avgiftsplikten oppstår.

Direktoratet skal likevel presisere at bruksfradrag skal regnes fra den dato kjøretøyet første gang ble registrert i et offentlig register og fram til innførsel til fastlandet. Eventuelle vurderinger knyttet til tidspunktet for innførsel følger av tolloven med tilhørende forskrifter.
 
Innførsel av deler til kjøretøy følger det ordinære regelverket for innførsel av varer og er ikke omfattet av Stortingets vedtak om engangsavgift.