Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - forskriftsendringer med virkning fra 1. mars 2008

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner er det gjort endringer i § 2-3, § 5-2 og § 5-3. Endringene skal gjelde fra 1. mars 2008.
I.
Adgang til å lage åpning i beskyttelsesveggen for varebil klasse 2
 
§ 2-3 er endret slik at det er adgang til å lage en åpning i beskyttelsesveggen for å få plass til sidekollisjonsputer.
 
Bakgrunnen for endringen er at det i nå gjeldende engangsavgiftsforskrift § 2-3 første ledd kreves at beskyttelsesveggen skal gå ”fra gulv til tak, og vegg til vegg”. I henhold til den praksis som føres, skal beskyttelsesveggen dekke hele bredden og høyden. Det er akseptert inntil 5 cm klaring til vegger og tak.
 
Denne bestemmelsen er uheldig ut fra sikkerhetsmessige hensyn fordi det kan oppstå konflikt mellom sidekollisjonsputer og beskyttelsesveggen ved utløsning av putene. I disse tilfellene derfor behov for å kunne gjøre en innsparing i skilleveggen slik at kollisjonsputen kan løse seg ut uhindret av veggen.
 
Adgangen til å gjøre innsparing i beskyttelsesveggen gjelder bare i de tilfeller hvor sidekollisjonsputene kan komme i konflikt med veggen. Ellers gjelder hovedregelen om at avstanden mellom beskyttelsesveggen og karosseriet ikke skal overstige 5 cm.
 
§2-3 første ledd skal lyde:
       Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er fast setearrangement eller fester, beslag, brønn mv. for slikt, og som har fastmontert beskyttelsesvegg mellom fører-/ passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i området fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestøttenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette området skal likevel ikke overstige 20 cm. Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm.
 
 
II.
 
Skjæringspunktet for fastsettelse av avgiftssatser ved statusendring
 
a) Hensikten med å endre § 5-2 om statusendring er for det første å presisere skjæringspunktet for fastsettelse av avgiftssatser. Gjeldende forskrift bruker begrepet ”endringstidspunktet.” Dette endres til ”det tidspunkt avgiften blir betalt.”
Den nå gjeldende bestemmelse i § 5-3 andre ledd om at avgiften må være betalt før motorvognen tas i bruk, blir misvisende og oppheves.
 
b) Hensikten med å endre § 5-2 er videre å samle reglene om skjæringstidspunket for fastsettelse av avgiftssatser ved at også bestemmelsen om rettsstridig endring av avgiftsmessig status tas (noe omformulert) inn fra Toll- og avgiftsdirektoratets forskrift av 29. mai 1990 § 2. Den sistnevnte bestemmelsen oppheves i forbindelse med denne endringen.
 
§5-2 første ledd skal lyde:
       Ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag skal tillegget i engangsavgift utgjøre differansen mellom den opprinnelige og den endrede motorvogn, beregnet etter de regler og avgiftssatser som gjelder på det tidspunkt avgiften blir betalt. Ved behandling av rettsstridig endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag skal legges til grunn de regler og avgiftssatser som gjelder på kontrolltidspunktet eller det tidspunkt offentlig myndighet får kjennskap til endringen.
 
III.
 
Søknad og betaling ved statusendring
 
Prosedyrereglene ved statusendring forskriftsfestes i en ny bestemmelse i engangsavgiftsforskriften § 5-3.
 
Før motorvognens avgiftsmessige status eller avgiftsmessige grunnlag endres, må det søkes tollregionen om tillatelse. Søknaden må være vedlagt kopi av vognkortet. Fastsatt avgift må betales før ombyggingen starter. Ombyggingen må godkjennes av regionvegkontoret.
 
Første og andre ledd i nå gjeldende forskrift § 5-3 går ut.
 
§5-3 skal lyde:
 Krav til søknad og betaling ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag
       Før motorvognens avgiftsmessige status eller avgiftsmessige grunnlag endres, må det søkes om tillatelse fra tollregionen. Søknaden må være vedlagt kopi av vognkortet. Fastsatt avgift må betales før ombyggingen starter. Ombyggingen må godkjennes av regionvegkontoret.