Gå til innhold

[Utgått]Miljødifferensiert årsavgift og etterskuddsvis utskriving av årsavgiften fra 1. januar 2008

Fra 1. januar 2008 skal årsavgiften miljødifferensieres. I tillegg vil det bli foretatt en omlegging fra forhåndsbetalt til etterskuddsvis utskriving av avgiften ved påregistrering og nyregistrering i løpet av avgiftsåret. Endringene gjennomføres ved Stortingets vedtak om årsavgift for 2008, vedtatt i november 2007 og endringer i forskrift om årsavgift, som vil bli vedtatt før årsskiftet.
Miljødifferensiering
Miljødifferensiering av årsavgiften innføres for de kjøretøy som i dag betaler årsavgift med ordinær sats (avgiftsgruppe 1). Følgende kjøretøygrupper med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg vil derfor i 2008 bli omfattet av en miljødifferensiering av avgiften: personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, og trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg.
 
Den miljødifferensierte årsavgiften deles fra 1. januar 2008 i to satser. Det innføres en høy sats for dieseldrevne kjøretøy uten fabrikkmontert partikkelfilter og en lavere sats for dieseldrevne kjøretøy med fabrikkmontert partikkelfilter og kjøretøy som benytter annet drivstoff.
 
For dieselkjøretøy uten fabrikkmontert partikkelfilter vil avgiften i 2008 utgjøre kr 3090,-. For kjøretøy som benytter annet drivstoff og for dieselkjøretøy med fabrikkmontert filter, vil den utgjøre kr 2660,-. Årsavgift på årsprøvekjennemerker faller ikke inn under miljødifferensieringen og får i 2008 en avgift på kr 2660,-.
 
Med fabrikkmontert partikkelfilter menes at kjøretøyet er levert fra fabrikk med fastmontert partikkelfilter. Ettermontering av filter tilfredsstiller ikke kravene til laveste avgiftssats.
 
Etterskuddsvis utskriving av årsavgiften
I dag skrives årsavgiften ut etterskuddsvis for alle avgiftspliktige kjøretøy som er registrert per 1. januar i avgiftsåret. For kjøretøy som på- eller nyregistreres i løpet av avgiftsåret, må avgiften forskuddsbetales før registreringen kan gjennomføres.
 
Fra og med 2008 skal årsavgiften skrives ut etterskuddsvis ved på- og nyregistrering i løpet av avgiftsåret. Det vil altså ikke lenger være et krav at avgiften er betalt før registrering. I praksis vil innkrevingen av avgiften behandles på samme måte som de ordinære kravene. Dette innebærer at krav vil bli sendt registrert eier med en 3 ukers betalingsfrist. Dersom fristen ikke overholdes, sendes påkrav med et tillegg. Dersom heller ikke dette kravet blir betalt, vil kravet bli oversendt Statens Innkrevingssentral for tvangsinnfordring. I tillegg vil kjøretøyet kunne bli avskiltet.