Gå til innhold

[Utgått]CO2 -avgift på gass - Finansdepartementets dispensasjon fra avgiftsplikten

Finansdepartementet har i brev av 25. juni 2007 gitt dispensasjon fra Stortingets vedtak om CO2-avgift på gass, med følgende begrunnelse:

 ”I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak ble det vedtatt å innføre CO2-avgift på gass fra 1. juli 2007.
 
Det har vært forutsatt at avgiften må avklares med EFTAs overvåkingsorgan (ESA). I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007 ble det også uttalt at dersom ESA mot formodning skulle komme til at avgiften er i strid med EØS-avtalen og dette skjer etter Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett, vil departementet kunne benytte plenarvedtakets dispensasjonsbestemmelse for å utsette avgiftsplikten, jf. St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007.
Det vises til at ESA har avgiften til vurdering, og det legges til grunn at ESA ikke vil fatte avgjørelse i saken før 1. juli 2007. På denne bakgrunn gir departementet fritak fra avgiftsplikt, jf. Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 7. Fritaket gjelder generelt og inntil videre”.
 
Direktoratet vil komme tilbake til saken senere.