Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – utforming av beskyttelsesvegg i varebil klasse 2 – mulighet for dispensasjon

Det kan søkes dispensasjon fra kravene til skilleveggens utforming inntil en forskriftsendring er på plass. 
Etter Finansdepartementets forskrift 19. mars 2001 om engangsavgift på motorvogner § 2-3 skal beskyttelsesveggen i varebil klasse 2 gå fra gulv til tak, og fra vegg til vegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Det samme gjelder for lastebil (N2) med tillatt totalvekt mindre enn 7501 kg, jf. § 2-6.
 
For enkelte kjøretøy kan imidlertid sidekollisjonsputene i et kjøretøy komme i konflikt med skilleveggen når de blir utløst slik at virkning av kollisjonsputen faller bort eller blir sterkt redusert. Direktoratet har derfor mottatt henvendelser fra bilbransjen hvor dette er påpekt. Det er anført at det er derfor behov for å lage en åpning i siden på veggen for å gi plass dersom kollisjonsputen utløses.
 
Ut fra hensynet til sikkerhet vil det være uheldig om kravene til beskyttelsesvegg hindrer at hodekollisjonsputer blir installert. Direktoratet har derfor tatt spørsmålet opp med Finansdepartementet.
 
Slik regelverket er i dag, kan det ikke foretas endringer i skilleveggen slik bransjen ønsker. Direktoratet vil derfor i samarbeid med Finansdepartementet komme med forslag til en forskriftsendring på dette punktet.
 
I påvente av at en slik forskriftsendring er på plass, kan det søkes om dispensasjon for kravene til skilleveggens utforming i det enkelte tilfelle.
 
Slik dispensasjon kan bli gitt på følgende vilkår:
 
Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er fast setearrangement eller fester, beslag, brønn mv. for slikt, som har fastmontert beskyttelsesvegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i området fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestøttens ytterside og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette området skal likevel ikke overstige 20 cm.
 
De øvrige vilkår i forskrift om engangsavgift § 2-3 forutsettes oppfylt.
 
Søknader om dispensasjon kan sendes den enkelte tollregion der søkeren er hjemmehørende.