Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - kjøretøy som skal ha avgiften beregnet etter CO2 -utslipp - presisering

Vi viser til tidligere rundskriv også med journal nr. 2007/0065 datert 16.01.07.
Direktoratet har fått noen henvendelser rundt spørsmålet om hvilke kjøretøy som er avgiftspliktige med CO2- utslipp som beregningsgrunnlag for engangsavgiften. Av den grunn ønsker vi å presisere enkelte forhold vedrørende plikten til å dokumentere CO2- utslipp bl.a. i forbindelse med avgiftsmessig statusendring.
 
Plikten til å fremlegge CO2- utslipp ved registrering (herunder ved avgiftsmessig statusendring) er hjemlet i ”Kjøretøyforskriften” fastsatt av Vegdirektoratet 4. oktober 1994 kap. 49, (regelverket er tatt inn som bilag til vårt hovedrundskriv 1/Mo om engangsavgift). Bestemmelsene i nevnte forskrift knytter seg opp mot de tekniske bestemmelser for kjøretøy i hele i EØS-området, herunder også den tekniske klassifiseringen av kjøretøy som f. eks. kodene M1 og N1 osv.
 
Rundskrivet datert 16. 01.07 ble utarbeidet i den hensikt å belyse fortolkningene av plikten til å benytte CO2- utslipp som avgiftsgrunnlag ut fra en avgiftsteknisk forståelse. Av den grunn ble avgiftskodene slik som 101 (personbil), 314 (varebil kl. 1) m.m. innarbeidet i rundskrivet. Det har imidlertid vist seg at enkelte kjøretøy i forbindelse med avgiftsmessig statusendring beholder sin tekniske definisjon f. eks. N1 selv om det avgiftsteknisk blir å klassifisere som et 101 (personbil). Plikt til å dokumentere CO2- utslipp oppstår kun i de tilfeller hvor man endrer den tekniske klassifiseringen, jf. ”Kjøretøyforkriftens” § 1-4.
 
Av forskrift om engangsavgift på motorvogner § 1- 4, 1. ledd framgår det at alle bruktimporterte kjøretøy skal enkeltgodkjennes (forhåndsgodkjennes) før avgiftsberegning. Som det framgår av vårt rundskriv av 16.01.07 er det opprettet en tilsvarende ordning ved avgiftsmessig statusendring der den avgiftspliktige bl.a. må dokumentere kjøretøyets CO2- utslipp ovenfor Statens vegvesen. Disse opplysningene må legges inn i Autosys, før Tollvesenet kan beregne engangsavgiften.
 
Det oppstår imidlertid tilfeller hvor det stilles krav til dokumentasjon av CO2- utslipp, men at dette av forskjellige årsaker ikke kan framskaffes. I slike tilfeller vil dette medføre at det ikke kan foretas en avgiftsmessig statusendring av kjøretøyet.  
 
Enkelte produsenter innarbeider dokumentasjon for CO2- utslipp, selv om dette ikke er obligatorisk etter regelverket. Statens vegvesen legger på denne bakgrunn ofte inn CO2- utslippet i Autosys selv om det ikke er krav om å dokumentere dette etter regelverket. Vi ber Tollvesenet være klar over dette forhold og benytte de korrekte avgiftsgrunnlag som framkommer av bestemmelsene og gjeldende rundskriv.