Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - endringer i Stortingets avgiftsvedtak for kombinerte biler - overgangsordning

I forbindelse med at kombinerte biler forsvinner som avgiftsgruppe fra 1. januar 2007, er det gitt en overgangsordning som medfører at aktuelle kjøretøy på bestemte vilkår kan avgiftsbehandles etter regelverket for 2006.
Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag i St.prp.nr. 1 (2006-2007) om bortfall av kombinertbil som egen avgiftsklasse fra 1. januar 2007. Etter dette tidspunktet vil de aktuelle kjøretøy, med mindre de bygges om, være henvist til registrering som personbiler. 
 
Finansdepartementet har imidlertid funnet grunnlag for dispensasjon i medhold av Stortingets vedtak om engangsavgift § 11, da det foreligger en situasjon som ikke var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og som får en klart urimelig virkning. Det er her lagt vekt på den korte tiden mellom Stortingets vedtak og iverksettelsen, samt at trafikkstasjonene ikke vil ha kapasitet til å registrere alle de aktuelle kjøretøyene før endringene i engangsavgiften trer i kraft. Det legges også vekt på at innskjerpingen vil få betydelige økonomiske konsekvensene for de som rammes.
 
På denne bakgrunn innføres det en overgangsordning for kombinerte biler som er anskaffet før 6. oktober 2006, og som er innført til Norge før 1. januar 2007. Med anskaffelse menes inngåelse av bindende kjøpekontrakt med fabrikk eller leverandør i utlandet om kjøp av kjøretøy. Overgangsordningen gjennomføres ved at kjøretøyene tillates registrert og avgiftsbehandlet etter det system som gjaldt i 2006 dersom registrering skjer før 1. mars 2007. 
 
Det presiseres at overgangsordningen kun gjelder for bortfallet av kombinertbil som avgiftsgruppe. Økningen av avgiftssatsen på campingbiler og innføringen av en CO2-komponent til erstatning for slagvolum i engangsavgiften er generelle avgiftsøkninger, og det vil derfor ikke være naturlig å gi overgangsordninger i medhold av avgiftsvedtakets § 11 for disse.
 
Disse kjøretøyene krever særskilt saksbehandling hos tollvesenet før registrering. Ved utfylling av registreringskortet for disse kjøretøyene bes det om at unntakskode FLR benyttes.
 
Søknad om dispensasjon skal sendes til tollregionen.