Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – endringer i forskrift om engangsavgift – prosedyrer for bioetanolbiler

Avgiftslette for motorvogner med stempeldrevet forbrenningsmotor som benytter etanol, eller som kan benytte både etanol og bensin til fremdrift.
Stortinget har vedtatt avgiftslette for motorvogner med stempeldrevet forbrenningsmotor som benytter etanol, eller som kan benytte både etanol og bensin til fremdrift.
 
På dette grunnlag har Finansdepartementet foretatt en endring i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.
 
Forskriftsendringen trer i kraft 1. juli 2007. Endringen er gjennomført ved en ny
§ 4 - 11 med følgende ordlyd:
 
”Motorvogn som kan benytte etanol til fremdrift gis etter Stortingets avgiftsvedtak § 6 annet ledd et kronefradrag i beregnet avgift etter avgiftsvedtaket § 2.
Fradraget gjelder motorvogner som benytter stempeldrevet forbrenningsmotor som benytter etanol. Fradraget omfatter også motorvogner som i tillegg til etanol også kan benytte bensin til fremdrift. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst etanol. Fradraget gjelder bare motorvogner som er levert for etanoldrift fra produsent.
Ved første gangs registrering av brukte motorvogner som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak § 6 annet ledd skal kronefradrag skje før fastsettelse av fradrag etter bestemmelsene i §§ 3-3 og 3-4.
Dersom motorvognen senere endres slik at den ikke lenger kan benytte etanol til fremdrift, skal det betales avgift som bestemt for den avgiftsgruppe motorvognen kommer i etter de regler som gjelder på tidspunktet for endringen.”
 
For motorvogner i avgiftsgruppe a gjøres et kronefradrag på kr 10 000,- direkte i utregnet engangsavgift, men før eventuell beregning av bruksfradrag. For avgiftsgruppene b, c, h og j gjøres kronefradraget før avgiftsgruppenes prosentandel under avgiftsgruppe a beregnes.
 
Ny bestemmelse innebærer at nevnte motorvogner krever særskilt behandling hos Tollvesenet før registrering.
Ved utfylling av Vegdirektoratets blankett NA-0221 bes det om at unntakskode FLX benyttes i samsvar med de kjøretøy som har fritak og spesielle avgifts- og registreringsforhold, jf. toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer pkt. 7, avgiftsrundskriv for engangsavgift. 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet gjør oppmerksom på at bioetanol ifølge Vegdirektoratet så langt ikke er definert drivstoff i godkjenningssammenheng. Det fremkommer derfor ikke i bilens COC-dokument eller i typegodkjenningen.
Den avgiftspliktige må derfor fremlegge annen dokumentasjon for Tollvesenet,
f. eks. bekreftelse fra kjøretøyets produsent.