Gå til innhold

[Utgått]Avgift på mineralolje til fremdrift av motorvogn for kjøretøy tilhørende utenlandske ambassader i Norge - anledning til å benytte umerket olje avgiftsfritt

I samsvar med praksis har det blitt innvilget søknader om refusjon av innbetalte avgifter på umerket mineralolje fra utenlandske diplomater i Norge. Bl.a. fordi ordningen mangler hjemmel i Stortingets avgiftsvedtak, har tollregion Oslo og Akershus varslet om at ordningen vil opphøre fra 1. juli 2004.

Utenriksdepartementet ønsker imidlertid å sikre fortsatt avgiftsfritak for aktuelle utenlandske tjenestemenn ved fylling av umerket olje. I den forbindelse har Finansdepartementet bedt Toll- og avgiftsdirektoratet om å vurdere unntak fra Stortingets vedtak om avgift på mineralolje til fremdrift av motorvogn § 2 første ledd, jf. annet ledd bokstav a, gjennomføring av fritaket på annen måte enn ved merking.

I medhold av bestemmelsen gis fremmede lands diplomatiske tjenestemenn i Norge, inntil videre, anledning til å benytte umerket olje avgiftsfritt. Fritaket skal gjennomføres ved at det søkes tollregionen om refusjon.

For ordens skyld bemerkes at dette ikke begrenser retten til å benytte avgiftsfri merket olje etter avgiftsvedtaket § 3 nr. 1 bokstav d.