Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - avgiftsmessig statusendring av "minibusser" og varebil kl. 2

I
”Minibusser”
Toll- og avgiftsdirektoratet har fått flere henvendelser om hvordan avgiftsmessig statusendring skal beregnes når en ”minibuss” skal statusendres til personbil (avgiftsgruppe a). På den bakgrunn finner en det nødvendig å presisere gjeldene forståelse av bestemmelsene.

”Minibusser,” dvs. i avgiftssammenheng busser som er u/6 m og har inntil 17 sitteplasser, var før 1993 avgiftsfrie.

For 1993 vedtok Stortinget at slike busser skulle føres under avgiftsgruppe b. Denne avgiftsklassifiseringen ble videreført fram til år 2000, dog med forskjellige avgiftssatser satser (12- 20) % avgift av avgiftsgruppe a.

For år 2000 og inneværende år har Stortinget vedtatt at ”minibusser” som tilleggskrav skal ha minimum 10 seter i fartsretningen for å komme inn i en ”begunstiget” avgiftsgruppe j.

Avgiftsmessig statusendringer fra buss som f. eks. er registret i 1996 skal etter § 9 i forskriften om toll og engangsavgift for motorvogner m.m. fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 1984, beregnes med differanse mellom den avgiftsgruppe det skal registeres i etter statusendringen og den opprinnelige avgiftsgruppen, dog etter dagens satser. Dette innebærer at det skal beregnes avgiftsdifferanse mellom avgiftsgruppe a og avgiftsgruppe j (35%). Deretter gis bruksfradrag fra dato for førstegangs registrering i Norge.

Det forhold at ”minibusser” fra år 2000 og senere har et tilleggskrav om seter i fartsretningen får ingen betydning for den avgiftsmessige klassifiseringen som er gjort tidligere dvs. på bestående bestand av kjøretøy.


II

Varebil kl. 2

Når det gjelder varebil klasse 2 som er registret før 1. april, som skal statusendres til personbil må en også etter omleggingen av engangsavgiften betale differansen mellom avgift som varebil kl. 2 og som personbil.

(Stortinget har vedtatt at det skal foretas en omleggingen av engangsavgiften fra 1. april 2001 til å bli krevd opp i forbindelse med registreringen og hvor bl.a. varebil kl. 2 får ny definisjon).

Det blir således ikke anledning til å endre den avgiftsmessige klassifiseringen av bestående bestand av varebil kl 2 til personbil uten at differanse i engangsavgift betales.