Gå til innhold

[Utgått]Dokumentavgift ved innløsning av festetomter – endring av dokumentavgiftsloven

Dokumentavgiftsloven § 7 femte ledd endres fra 1. juli 2006.
Det vises til direktoratets rundskriv 2005/01024 av 21. februar 2006 vedrørende dokumentavgift ved innløsning av festetomter i medhold av tomtefesteloven. I følge rundskrivet skal avgift i disse tilfellene beregnes av den innløsningssum som følger av loven.
 
Registerfører gjøres med dette oppmerksom på at ordningen er lovfestet med virkning fra 1. juli 2006, jf. lov 26. juni 2006 nr. 6 om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift, og at dokumentavgiftsloven § 7 femte ledd første punktum med dette har fått ny ordlyd: 
 
    Er eiendoms- eller bruksrett til fast eiendom overtatt med hjemmel i lov til pris som er fastsatt med hjemmel i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker, i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak eller i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste, skal avgiften beregnes etter denne pris.
 
For mer informasjon om bakgrunn for lovendringen vises til Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 12.1.