Gå til innhold

[Utgått]Dokumentavgift – fastsettelse av avgiftsgrunnlag ved innløsning av festetomter

Finansdepartementet har bestemt at dokumentavgift ved innløsning av festetomter skal beregnes av innløsningssummen.
Etter Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 skal det betales dokumentavgift ved enhver tinglysing av dokument som overfører hjemmel som eier til fast eiendom. Avgift beregnes som utgangspunkt av salgsverdien av den faste eiendommen, jf. dokumentavgiftsloven § 7 første ledd.
 
Med ”salgsverdi” menes det samlede vederlaget som selger vil kunne få for eiendommen ved salg på det åpne marked, når partene ikke har felles interesser som kan påvirke prisfastsettelsen.
 
Ved innløsning av festetomter i medhold av tomtefesteloven § 37 første ledd, har Finansdepartementet bestemt at avgift i stedet for salgsverdi skal beregnes av den innløsningssum som følger av loven. Dette følger av departementets brev av 27. januar 2006 til Toll- og avgiftsdirektoratet. Brevet er tilgjengelig på departementets internettside www.odin.dep.no.
 
Det er i vurderingen blant annet lagt vekt på at en slik ordning ikke vil gi fare for spekulasjoner eller misbruk i forbindelse med avgiftsberegningen, da innløsningssum i disse tilfellene følger av loven.
 
Inntil arbeidet med å få lovfestet ordningen er ferdig, har departementet bestemt at dispensasjonsbestemmelsen i dokumentavgiftsloven § 3 skal benyttes som hjemmel i disse tilfellene. Registerfører delegeres samtidig myndighet til å fatte vedtak i samsvar med dette, ved fastsettelse av dokumentavgift.