Gå til innhold

[Utgått]Avvikling av avgift på båtmotorer – Toll- og avgiftsdirektoratets forslag til gjennomføringsbestemmelser

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslått å oppheve avgiften på båtmotorer fra 1. juli 2014. Toll- og avgiftsdirektoratet har foreslått gjennomførings­bestemmelser i forbindelse med dette.

Det presiseres at dette er direktoratets forslag til departementet som også forutsetter at Stortinget vedtar opphevelse av avgiften i tråd med Regjeringens forslag. Departementet vil vedta eventuelle endringer i forskrift om særavgifter når Stortinget har fattet sitt vedtak.

Direktoratet foreslår å gi forhandlere adgang til å søke refusjon av avgiften for ubrukte båtmotorer som er på forhandlers lager 1. juli 2014. Begrepet «ubrukt båtmotor» er foreslått definert som båtmotor som ikke tidligere er benyttet til fremdrift av båt, vannscooter eller jetski i Norge. Forslaget innebærer at eksempelvis båtmotorer i demonstrasjonsbåter ikke vil bli ansett som ubrukte. Videre er det foreslått at en båtmotor anses å være på forhandlers lager dersom risikoen ikke er gått over på kjøper etter kjøpslovgivningen. Det er foreslått dokumentasjonskrav i tilknytning til forhandleres refusjonskrav, jfr. direktoratets forslag til forskriftstekst under. Det er foreslått at forhandleres refusjonskrav må sendes tollregionen før 1. oktober 2014, og at hver forhandler kun kan fremsette refusjonskrav én gang.

Direktoratet foreslår videre at virksomheter som 1. juli 2014 er registrert som avgiftspliktig for båtmotoravgift, skal avregistreres etter at oppgaveplikten for 6. termin 2014 er oppfylt. Det er imidlertid foreslått en adgang til å kreve refusjon av tidligere innbetalt båtmotoravgift ved retur etter 30. juni 2014 til tidligere registrerte virksomheter. Det foreslås at refusjonsadgangen begrenses til tilfellene der båtmotoren har en kjøpsrettslig mangel. Det er foreslått krav til dokumentasjon mv. i forbindelse med returen, samt at refusjonskravet må fremsettes før 1. oktober 2016, jfr. direktoratets forslag til forskriftstekst under.

 

Toll- og avgiftsdirektoratets forslag til nytt kapittel 3-15 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Kap. 3-15. Avgift på båtmotorer –  opphevelse av avgiftsplikten

§ 3-15-1. Saklig virkeområde – adgang til refusjon

(1)   Forhandler som 1. juli 2014 har ubrukte båtmotorer på lager, kan kreve refusjon av tidligere innbetalt avgift. Med ubrukt båtmotor menes i denne sammenheng båtmotor som ikke tidligere er benyttet til fremdrift av båt, vannscooter eller jetski i Norge. En båtmotor anses å være på lager når risikoen for motoren ikke har gått over på kjøperen, jfr. lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) § 14 og lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) § 13. Nærmere vilkår for refusjon fremkommer av § 3-15-2.

(2)   Tidligere registrert virksomhet som etter 30. juni 2014 mottar båtmotorer med kjøpsrettslige mangler i retur, kan kreve refusjon av tidligere innbetalt avgift. Nærmere vilkår for refusjon fremkommer av § 3-15-3.

§ 3-15-2. Vilkår for refusjon av båtmotoravgift til forhandlere

Forhandler har krav på refusjon av tidligere innbetalt avgift på båtmotorer som er på lager 1. juli 2014 når følgende vilkår er oppfylt:

  1. det skal fremlegges lagerregnskap som viser spesifisert varebeholdning av båtmotorer per 1. juli 2014,
  2. refusjonskravet skal vedlegges faktura el. annet regnskapsbilag som dokumenterer at det er betalt avgift for den aktuelle båtmotoren. Tollregionen kan be om bekreftelse fra selger av motorene på at avgift er betalt og
  3. refusjonskravet sendes tollregionen før 1. oktober 2014.

Refusjon kan kun kreves én gang av den enkelte forhandler.

 § 3-15-3. Vilkår for refusjon av båtmotoravgift til tidligere registrert virksomhet

Tidligere registrert virksomhet har krav på refusjon av tidligere innbetalt avgift på båtmotor ved retur av båtmotor etter 30. juni 2014 når følgende vilkår er oppfylt:

  1. båtmotoren er tilbakeført til lageret etter 30. juni 2014 og tilgangsført lagerbeholdningen,
  2. den kjøpsrettslige mangelen dokumenteres ved selgers skriftlige erkjennelse, avtale mellom partene, forlik, dom eller lignende,
  3. det er utstedt kreditnota for vare- og avgiftsbeløp og motorens serienummer fremgår av kreditnotaen,
  4. varene er returnert innen to år regnet fra faktureringsdato og
  5. refusjonskravet sendes tollregionen før 1. oktober 2016.

Dersom tilbakeføring til virksomhetens lager er upraktisk, kan tollregionen samtykke i at båtmotoren tilintetgjøres i stedet. Vilkårene i bokstavene a til e i første ledd gjelder tilsvarende. Bestemmelsene i § 2-5 gjelder så langt de passer.

 § 3-15-4. Avregistrering av virksomhet

     Virksomhet som 1. juli 2014 er registrert som avgiftspliktig for båtmotoravgift, skal avregistreres etter at oppgaveplikten etter § 6-1 første ledd er oppfylt for 6. termin 2014.