Gå til innhold

[Utgått]Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift vil bli endret med virkning fra 1. oktober 2013.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. september 2013 med hjemmel i Stortingets vedtak om omregistreringsavgift og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøy og båter § 1. 

I

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

Avgiftens beregning

Kjøretøygruppe og andre kjøretøydata som er bestemmende for avgiftsberegningen, defineres etter vegmyndighetenes regelverk så langt det passer og ikke annet er bestemt. Avgiften beregnes på grunnlag av registreringsmessig status kjøretøyet er/blir godkjent for ved omregistreringen og etter regler og avgiftssatser som gjelder på omregistreringstidspunktet.

§ 6 nr. 7 annet ledd skal lyde:

Fritaket etter første ledd gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtakets § 2 bokstav a-c, e-j og m.

II

Endringene under I trer i kraft 1. oktober 2013.