Gå til innhold

[Utgått]Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift

Forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift vil bli endret med virkning fra 1. oktober 2013 og omhandler varebil kl. 2 og ambulanser.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. september 2013 med hjemmel i Stortingets vedtak om engangsavgift og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøy og båter § 1.

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift gjøres følgende endringer:

§ 2-3 skal lyde:

Varebil klasse 2

Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er innmontert sete eller setearrangement.

Motorvognen skal ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i området fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestøttenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette området skal likevel ikke overstige 20 cm. Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lenge 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm.

For motorvogn med åpent lasteplan ("pick-up") må godsrommets lengde være minst 100 cm og i tillegg utgjøre minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden måles fra et vertikalt plan lagt vinkelrett på bilens lengdeakse gjennom bakre punkt på beskyttelsesveggen i halve veggens høyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden måles horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdør eller bakvegg. Det skal ikke måles til/fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdør.

§ 4-1 skal lyde:

Ambulanse

Ambulanser er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav f. Det er et vilkår for fritak av vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse ved første gangs registrering, og at det foreligger bekreftelse fra regionalt helseforetak eller den det bemyndiger om at ambulansebilen skal inngå i helseforetakets ambulansetjeneste.

II

Endringene under I trer i kraft 1.oktober 2013.